This page contains a Flash digital edition of a book.
iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci ildə qarşıda duran məsələlərə həsr olunmuş iclasında sahibkarlığın inkişaf


etdirilməsi məsələsinə


toxunaraq demişdir: “Sirr deyil ki, inkişaf etmiş ölkələri fərqləndirən cəhətlərdən biri də ümumi daxili məhsulun formalaşmasında kiçik və orta sahibkarlığın xüsusi yer tutmasıdır. Azərbaycan da bu yolla getməlidir. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı daha da sürətlə getsin. Dövlət tərəfindən buna dəstək verilir. Hesab edirəm ki, sahibkarlarla çoxsaylı görüşlərimdə verdiyim tövsiyələr, dediyim fikirlər və göstərdiyim siyasi dəstək sahibkarlığın inkişafında öz rolunu oynayır. Bununla bərabər, dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə görülən işlər də sahibkarlığın inkişafına çox böyük dəstəkdir. Biz elə etməliyik ki, 2011-ci ildə bu sahəyə əlavə vəsait ayrılsın. İqtisadiyyatımızın çoxşaxəli iqtisadiyyat kimi formalaşmasında qeyri-neft sektorunun inkişafı həlledici rol oynayır… Bir daha demək istəyirəm ki, dövlət tərəfindən, Prezident tərəfindən siyasi dəstək verilib və veriləcəkdir”. Başçılıq etdiyim “Azər-İlmə” 1996-


cı ildə təşkil edilmişdir. “Azər-İlmə” xalça istehsalının bütün sahələrini özündə birləşdirən unikal istehsal və elm mərkəzidir. Azərbaycan dövlətinin mədəni siyasətində xalçaçılığa münasibət xüsusi yer tutur. Prezident İlham Əliyev 2004- cü il dekabrın 7-də “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununu təsdiq etmişdir. Qanunda göstərilir ki, “Azərbaycan xalçası Azərbaycan


документов, обеспечивающих хоро- шие условия для успешной работы предпринимателей страны. На заседании, посвященном ито-


гам социально-экономического раз- вития за 2010 год и предстоящим за- дачам на 2011-й, президент Ильхам Алиев коснулся проблемы стимуля- ции развития частной деятельности. В частности, он сказал: «Не секрет, что одной из особенностей развитых стран является та особая роль мало- го и среднего бизнеса, которую они играют в формировании валового внутреннего продукта. Азербайд- жан тоже должен идти этим путем. Мы должны постараться ускорить развитие в Азербайджане среднего и малого бизнеса. Государство это поддерживает. Считаю, что мои со- веты, высказанные мысли и оказан- ная политическая поддержка, про- явленные на моих многочисленных встречах с бизнесменами, сыграют свою роль в развитии частного биз- неса. Помимо этого, очень большой поддержкой бизнесменам являются выделяемые государством кредиты и работа национального фонда по оказанию помощи частному бизне- су. Мы должны сделать так, чтобы в 2011 году были выделены в этой области дополнительные средства. Решающую роль в диверсификации нашей экономики должно играть развитие иных, ненефтяных секто- ров производства… Еще раз хочу отметить, что эта политическая под- держка оказывалась и будет оказы- ваться как со стороны государства, так и со стороны президента». Руководимое мною «Азер-Ильмэ» было создано в 1996 году, и сегодня оно является уникальным произ- водственно-научным центром ков- роделия.


development in 2010 and to the upcoming issues in 2011. During this meeting, President Ilham Aliyev stated, “It is no secret that one of the characteristics distinguishing developed countries is the special role of small and medium business ownership in the formation of GDP. Azerbaijan also has to take this road. We need to support the speedy development of small and medium business ownership in Azerbaijan; the government is encouraging this.” He further added, “I believe my recommendations, ideas and political support given during several meetings with owners are serving well in the improvement of the private sector. In addition, credits allocated by the government and works realized by the National Fund to Assist Ownership are means of great support for private businesses. We need to do our best so that this sector receives additional resources in 2011. The development of the non-oil sector plays a crucial role in the growth of our economy into a diverse economy… I want to emphasize that the government and the president have always given support and will do so in the future.” I lead Azer-Ilme, which was established


in 1996. Azer-Ilme is a unique production and scientific center uniting all the areas of carpet production. Carpet weaving holds one of the most important places in the cultural policy of the Azerbaijani government. On December 7, 2004, President Ilham Aliyev ratified the Republic of Azerbaijan’s Law on “Protection and Development of Azerbaijan Carpet Art.” According to the law, “Azerbaijani carpet is the national material and moral wealth of Azerbaijani people; it is the result of intellectual work and reflects the aesthetic worldview and cultural identity of the nation.” On February 7, 2005, after this law was ratified, the head of the country


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204