This page contains a Flash digital edition of a book.
~ BAş ReDAKtoRDAn ~


Xoş gördük Sizi, dəyərli oxucularımız!


Əlinizdə tutduğunuz bu nəşr


“Azərbaycan xalçaları” dərgisinin ilk qaranquşu, müjdəçisidir. İlk sayından etibarən “Azərbaycan xalçaları” öz zamanında, milli-mədəni sərvətimizin dəyərini bilən və onu həmişə yüksəklərdə görmək istəyən qədirbilən oxucusunun görüşünə gələcək. Məramımız böyük, niyyətimiz


saf və müqəddəsdir: Azərbaycan mədəniyyətini, xalqımızın dərin köklərlə tarixə bağlı milli mədəni, mənəvi irsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq. Son illər müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi siyasət nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzu artmış, mövqeləri möhkəmlənmişdir. Bu gün Azərbaycanda iş adamlarının fəaliyyətinə xüsusi diqqətlə yanaşılır, onların qarşılaşdıqları problemlərin həllinə ciddi önəm verilir. Uğurla aparılan islahatlar özəl sektorun formalaşması, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsi ilə nəticələnmişdir. Sahibkarlıq getdikcə sosial-iqtisadi strukturda daha geniş yer tutur, eyni zamanda dövlətin və dövlətçiliyin inkişafında, möhkəmləndirilməsində öz sözünü deyir. Bu ənənə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Özəl sektoru iqtisadiyyatımızın lokomotivi hesab edən ölkə başçısı müstəqil Azərbaycanı dinamik inkişafda olan ölkələr sırasına çıxarmışdır. Bazar iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olan iş adamlarının uğurlu fəaliyyəti məqsədilə özəl sektorun inkişafına dair proqramlar qəbul edilmiş, sahibkarların normal və sərbəst çalışmaları üçün çoxsaylı mühüm fərmanlar imzalanmışdır. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin sosial-


10


~ от главного редактора ~


Здравствуйте, дорогие читатели!


Номер, который вы держите в сво-


их руках, является первой ласточкой журнала «Азербайджанские ков- ры».


Журнал обращен к современному читателю, который ценит культуру Азербайджана и интересуется ее высокими достижениями. Наша цель - информировать миро-


вое сообщество об азербайджанской культуре, ее глубоких исторических корнях и культурном наследии азер- байджанского народа. За последние годы, в результате политики, проводимой независи- мым Азербайджаном, престиж и позиция нашей страны выросли и окрепли на международной арене. Сегодня в Азербайджане особое внимание уделяется предпринима- тельской деятельности, и решению проблем в этой области уделяется большое внимание. Успешные пре- образования в стране привели к формированию частного сектора и расширению сферы его деятельно- сти. Бизнесмены занимают все более значимые позиции в социально- экономической структуре, а также участвуют в развитии и укреплении государства и государственности. Эта тенденция успешно продол-


жается под руководством пре- зидента страны Ильхама Алиева. Считая частный сектор лейтмоти- вом национальной экономики, гла- ва государства вывел независимый Азербайджан в число динамически развивающихся стран. Он принял несколько программ, направлен- ных на развитие частного сектора с целью поощрения предпринима- тельской деятельности как ведущей силы рыночной экономики. Пре- зидентом также издан ряд важных


~FRoM eDitoR-in-chieF~


Dear Readers!


The publication you’re holding in your hands is the first herald of “Azerbaijan Carpets” magazine. Starting with its first edition, “Azerbaijan Carpets” will be delivered to its grateful readers who have always cherished and treasured our national and cultural resources. We have substantial desires, and our intentions are respected and clear; we want to attract the attention of world communities to Azerbaijani culture - to our nation’s official, cultural, and spiritual heritage, which is strongly connected to our history. As a result of the policy implemented


by Azerbaijan in recent years, our country’s influence has increased in the international community, and its position has strengthened. Today, business people in Azerbaijan receive more attention for the work they do and for the solutions of the problems they face. The private sector prospered after reforms


were successfully carried out in the country. Having proved itself in the development and growth of state and statehood, private ownership has been gradually taking up a larger area in the socio-economic structure. The tradition of private ownership has


been successfully supported by President Ilham Aliyev. Due to the efforts of the president, who sees the private sector as the locomotive of the economy, Azerbaijan is now among dynamically developing countries. Programs concerning the development of


the private sector aimed at the successful work of businessmen, who are considered the leading force of the market economy, have been adopted, and a number of significant decrees have been signed for owners to function normally and independently. The Cabinet of Ministers dedicated a meeting to the results of socio-economic


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204