This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon:


Emigreer Magazine is een uitgave van MediaMix Publishing


Hoofdredactie:


Sandy Kenter sandy@emigreermagazine.nl


Redactie: Sandy Kenter Tessy van Eck Willeke Luinge John ter Beek Saskia Geerts Dorothea van Schie Wicher J. Klerk


Verkoop & organisatie:


Marcel Wulfers marcel@emigreermagazine.nl


Verschijning: Twaalf keer per jaar. Iedere eerste dag van de nieuwe maand


Informatie en reacties via: info@emigreermagazine.nl


r vertrokken 133.000 mensen, 12.000 meer dan in 2010.


Een stijging van emigranten dus. Hoe het komt dat er meer mensen vertrekken? Joost mag het weten! Vaak zijn veelgehoorde klachten als het weer, de belasting, de politiek of Nederlandse regelgeving genoemde oorzaken. Ik weet zeker dat moeilijk verkoopbare huizen er voor zorgen dat er minder mensen kunnen emigreren dan eigenlijk gewenst is.


Je huis verkopen is een stuk moeilijker dan een paar jaar geleden. Overwaardes slinken en dus is er minder geld over om een beter geslaagde emigratie te bewerk- stelligen. Maar het blijkt dus dat vertrekkend Nederland zich niet laat tegenhouden door de crisis. Waar een wil is….


Copyright 2011 MediaMix Publishing. Alle rechten voor- behouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel- voudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbest- and of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechani- sch, door fotokopieën, opna- men of enige andere manier, zonder voorafgaande schrif- telijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze naar beste geweten is samenge- steld. Evenwel kunnen uitge- ver en auteurs op geen enke -le wijze instaan voor de juist -heid of volledigheid van de informatie Uitgever en auteu- rs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha- de, van welke aard dan ook, die het gevolg is van hande- lingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.


Ook in het buitenland zijn huizen tegenwoordig wat minder makkelijk verkoopbaar. Om die reden bieden wij vanaf nu de mogelijkheid aan buitenlandse huisbezitters die willen verkopen of verhuren om eens extra uit te pakken met een flinke adver- tentie inclusief streekinformatie in een nieuwe rubriek tegen een zeer aantrekkelijk tarief verder op in het blad.


Genoeg over rubrieken, het gaat hier over uw emigratie! Via een interne poll vroeg ik of u ook uw emigratiedroom gaat verwezenlijken dit jaar, waarop ongeveer 75% positief heeft gestemd! De wil is er dus wel! Ik hoop voor iedereen die echt wil emi- greren dat het ook lukt dit jaar.


Wellicht kunnen enkele bedrijven of instellingen op de emigratiebeurs u eventueel nog antwoordt geven op openstaande vragen rondom uw emigratie voornemen. Emigreer Magazine steunt de emigratie beurs via eigen website met enkele gratis toegangskaarten en tevens via de emigratiebeurs website met advertenties in meerdere vormen. Immers ons bereik ligt op het internet..


Met deze wijze woorden wens ik u veel leesplezier met het februari nummer. Groet, Sandy


Emigreer Magazine


Crisis of niet, emigreren gaat gewoon door!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56