This page contains a Flash digital edition of a book.
Ziektekostenverzekering


Naast uzelf kan uw gezin in sommige situaties ook toegang tot deze verzekering krijgen. Als zelfstandi- ge bent u verzekerd tegen kleine risico‟s (bijvoorbeeld: bezoek aan de huisarts of medicijnen) en grote risico‟s (bijvoorbeeld: ziekenhuisopnames en operaties). De ziektekostenverzekering vergoedt niet voor 100% de kosten die u gemaakt heeft. U zult een eigen bijdrage moeten betalen. Ze noemen dat in België het remgeld. De hoogte van het rem- geld is afhankelijk van de soort zorg. Om voor de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen dient u aangesloten te zijn bij een ziekenfonds en de bijdragen betaald hebben.


Gezinsbijslagen


Gezinsbijslagen bestaan uit de volgende uitkeringen:


-Kraamgeld: Dit is een eenmalige uitkering die u kan krijgen bij de geboorte van uw kind. De hoogte van het kraamgeld is afhankelijk van de rangorde van het kind. Voor het eerste kind is dit een bedrag van € 1.175,56 voor elk volgend kind is dit € 884,47


- Adoptiepremie: Dit is een eenmalige uitkering die u kunt krijgen als u een kind heeft geadopteerd. Dit bedrag is gelijk aan dat van het kraamgeld voor een eerste kind.


- Kinderbijslag: Dit is een tegemoetkoming in het onderhoud van uw kind(eren). Het is een maande- lijks bedrag. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren) en hoeveel kinderen u heeft.


Om na te gaan of u recht heeft op gezinsbijslagen kan u terecht bij het RSVZ in België.


Moederschapsverzekering


Vrouwelijke zelfstandigen kunnen (als er voldaan wordt aan de voorwaarden) op het einde van hun zwangerschap recht hebben op een vergoede rustperiode ouderschapsverlof. Tijdens deze perio- de mag er niet gewerkt worden. De periode van moederschap omvat 8 weken. Meer informatie kan u krijgen bij uw ziekenfonds, of uw sociaalverzeke- ringsfonds. Zie hiervoor ook de website www.rsvz.be.


Pensioen


Als zelfstandige bouwt u een rustpensioen op. U kunt van uw pensioen gaan genieten als u de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt. Bij een beroeps- loopbaan van ten minste 35 jaar kunt u eerder met pensioen. U verliest dan wel een bepaald percenta- ge van uw pensioen. De hoogte van het pensioen hangt af van uw inkomen en uw gezinssituatie. Ook bent u verzekerd voor het nabestaandenpensioen. Mocht u komen te overlijden, dan heeft uw partner (onder voorwaarden) recht op dit pensioen. De hoogte van het overlevingspensioen is gebaseerd op uw beroepsloopbaan en het inkomen van u.


Faillissementverzekering


Als u gaat beginnen als zelfstandige is het gerust- stellend om te weten dat u onder voorwaarden ver- zekerd bent tegen faillissement. U kunt dan één keer tijdens de loopbaan aanspraak maken op deze verzekering. Deze geeft recht op een maandelijkse uitkering over maximaal 6 maanden en maximaal vier kwartalen kinderbijslag en geneeskundige ver- zorging. U hoeft hier dan geen bijdragen voor te betalen.


U kunt bij BBZ terecht voor aanvullende informatie over de sociale zekerheid waar u als zelfstandige mee in aanraking komt. BBZ heeft naast een ver- gelijkend overzicht voor werknemers ook een ver- gelijkend overzicht voor zelfstandigen NL – BE uit. Hierin staan bovengenoemde en andere regelingen per land overzichtelijk weergegeven. U kunt de bro- chure gratis opvragen bij BBZ. Zodra u besloten hebt daadwerkelijk te starten, is het altijd mogelijk een afspraak te maken met BBZ om uw persoonlij- ke situatie te doorlopen.


Elke maand verschijnt er een stuk van BBZ over sociale verzekeringen op deze website. Dit is een kleine greep uit de vragen die Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) van de Sociale Verzekeringsbank in Breda dagelijks krijgt voorge- schoteld. Bij iedere bemiddeling of voorlichting is de persoonlijke situatie bepalend. De voorlichting en bemiddeling van BBZ zijn gratis. BBZ houdt maandelijkse spreekuren in de grensstreek. Meer informatie? Kijk op www.svb.nl/bbz. Bellen kan ook: 076-5485840.


Emigreer Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56