This page contains a Flash digital edition of a book.
E N


àôèˆ îIöQ¡ àK¬ñ‚ °ó™ HKˆî£Qò£


9


²ù£IJ™ ñ£òñ£ù Þ‰«î£«ùCò CÁI 7 ݇´èÀ‚° Hø° e†¹


ªõœO‚Aö¬ñ ®ê‹ð˜ 30, 2011 êQðªðò£êC ð‚è‹ 16 ºî™ 21 õ¬ó... www.kaalaikathir.info  èõ¬ôŠðìM™¬ô & CPôƒè£ ÜFð˜ ä.ï£, ܪñK‚è£, HKˆî£Qò£ ðŸP Happy New Year


®ê‹. 30 : ªõœO‚Aö¬ñ: «ñŸ°ôè‹ â¡¬ù îƒèO¡ Ü®¬ñò£è ¬õˆF¼‚èŠ ð£˜‚Aø¶, Ü  弫𣶋 ÞìñO‚èŠ «ð£õF™¬ô â¡Á CPôƒè£ ÜFð˜ ñA‰î ó£üð‚ê ÃP»œ÷£˜. Þ‰Fò£M™ Þ¼‰¶ ªõOò£°‹ ‘ªì‚è¡ °«ó£Q‚虑 ÷†®¡ ªêŒFò£÷˜ ðèõ£¡ CƒAŸ° ÜôK ñ£O¬èJ™


15‹ ð‚è‹ ð£˜‚è


KT COLOMBO TASTE


F¼ñí‹, Hø‰î


ñŸÁ‹ ܬùˆ¶ Mî ²ð ¬õðõƒèÀ‚°‹ Order¡ «ðK™ ªêŒ¶ îóŠð´‹.


100 Þ®òŠð‹ ªê£F, ê‹ð™ Veg èP»ì¡ £12 ñ†´«ñ


5,Bilton Rd, Perivile Middx UB6 7AY open


020 8991 6834 07904 161 712


LEGAL AID AVAILABLE


GH CORNISH LLP SOLICITORS Newbury Park Station ܼ裬ñJ™


Crime - °ŸøMò™ Immigration


°®Jò™ Hó„C¬ù


Family - °´‹ð‹, divorce - Mõ£èóˆ¶ Litigation Conveyancing Wills & Probate Mental Health


(We are located right next to Newbury Park Station on the Central Line, Bus No. 296 and 396)


One the Parade, Monarch Way, Ilford Essex IG 2 7HT Tel : 020 8090 0800 Fax : 020 8090 1234 E-mail : help@ghcornish.com


nathan & co Pawnbrokers, Jewellers & Goldsmiths


HALF PRICE PAWN LOANS, HIGH VALUES LOW RATES BORROW £100


«ñôFè MðóƒèÀ‚° 020 8640 8228


Nathan & Co charge £4.00 per month APR 52.7% harveyandthompson.com charge £8.00 per month Albermarle Bond charge £7.99 per month


Try it Now!! New Taste Sensation Exciting Flavours Merry Christmas Wishes & Happy New Year 10am-11pm


èì¡ ªî£™¬ôò£? õƒAèì¡, èì¡ Ü†¬ì ñŸÁ‹


æ¯ Hó„C¬ùò£? àƒè÷£™ ñ£î£‰î 膴 ªî£¬è è†ìº®ò£¶œ÷î£? âƒèO¡ (Ϋó£ªìŠ®¡) ÜÂðõ‹ àƒèÀ‚° à. «ñ½‹ èì¡ ã¶‹ õ£ƒè£ñ™ àƒè÷£™ ªê½ˆî‚îò å¼ CÁ ªî£¬è¬ò ñ£î£‰î


è†ìíñ£è 心° ªêŒ¶ îóŠð´‹. îIN™


Þôõê ܬöŠHŸ° EURODEBT 0800 121 8193 07949455366


Bar  restaurant  banqueting


Banqueting Hall set over 2 floors Available For Function And Parties Capacity of up to 400 People


ALL INCLUSIVE • Wedding Ceremony • Wedding Reception • Engagement Party • Birthday & Anniversary • Puberty Ceremonies • Wake Ceremony • Conference & Cultural Program


020 8680 8833  Wish You Happy Christmas & New Year VINCENT SOLICITORS


Gó£èK‚èŠð†®¼ŠH¡ Ü™ô¶ c‡ì è£ôñ£è º®¾ Þ¡P Þ¼ŠH¡ ð£¬îò HOME OFFICE-¡ ¹Fò ê†ì MFèÀ‚Aíƒè


Imported & Marketed By


ÜÂðõ‹ I‚è ê†ìˆîóEè÷£™ Gó‰îó õFMì àK¬ñ ªðŸÁˆ îóŠð´‹. Opening Days : Monday to Saturday


NIRU Europe Ltd., Unit 11, Mitcham Industrial Estate, 85, Streatham Road, Mitcham, Surrey, CR4 2AP


6 Tooting High Street,Tooting SW17 ORG www.nathan-co.co.uk Tel: 0203 441 2202 prices correct at 15.06.2011


07870 763 570 020 8574 0666 UK&Þ™ ÜèF ܉îv¶ ªî£ì˜ð£ù àƒèœ M‡íŠð‹


11-13, South Road, Southall UB1 1SU (Uñ£ôò£ F«ò†ì¼‚° âFK™)


 ‘Legacy visa ¬õˆF¼Š«ð£¼‚° uk citizenship â´ˆ¶ˆ îóŠð´‹.  ¬è¶ ªêŒòŠð´î™, î´ˆ¶ ¬õˆî™ ñŸÁ‹  èìˆî½‚° âFó£è àò˜cFñ¡ø M‡íŠð‹, ñŸÁ‹ î¬ì àˆîó¾.  Sponsorship (Uk,Srilanka) õêFèœ ªðŸÁˆ îóŠð´‹.


ÞŠªð£¿¶ ÜPºèŠð´ˆ¶A«ø£‹!! ÞŠ«ð£¶ àƒèœ ÜHñ£ù


îóñ£ù, ²¬õò£ù ñóõœOŠ


ªð£Kò™èœ...! www.niru.co.uk E-mail: sales@niru.co.uk


îó‹, ²¬õ ⡪ø¡Á‹!!!


îI›‚è¬ìèO™ A¬ì‚A¡øù... Air Conditioned


Fully Licensed to 2 AM


www.fushiauk.com P.Srinivasan


07958 424 222 0800 2321 523 õ£êè˜èœ ñŸÁ‹


ðô¡èœ&ðKè£óƒèœ èF˜ 7 Þî› 3 25 ð‚è‹


M÷‹ðóî£ó˜èœ ܬùõ¼‚°‹ ÞQò


¹¶ õ¼ì ï™õ£›ˆ¶èœ Ýè‚îò M¬ô MRP UK 60p, Continent £1


A E


P


3


H


R


A


Y W


Y P


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24