This page contains a Flash digital edition of a book.
Zwemmen is in ons land verreweg de meest beoefende lichamelijke activiteit, meer dan wandelen en fietsen. Het is tevens een activiteit waarbij het risico op een onveilige situatie groter is dan bij de meeste veelbeoefende activiteiten. En waar een kwetsbare groep, onze kinderen of kleinkinderen, in groten getale aan deelneemt. Het is dan ook terecht dat de overheid het als haar taak heeft beschouwd deze risico’s door middel van de WHVBZ zoveel mogelijk te beperken.


Van middelenwet naar doelenwet In het huidige politieke klimaat zien velen een doorgeschoten overheidsbemoeienis en wil men de overheidsuitgaven aanzienlijk beperken. Reden dat de overheid de huidige middelenwet WHVBZ zo snel mogelijk wil vervangen voor een doelenwet: de nieuwe zwemwaterwet. Hierin staat centraal de afweging tussen de minimale eisen welke noodzakelijk zijn om de burger te beschermen, tegen die risico’s die gewenste activiteiten zoals zwemmen met zich meebrengen. En natuurlijk de verantwoordelijkheid van de exploitant zelf, de zorgplicht. Hierbij staat niet ter discussie dat de overheid in deze afweging een eigen verantwoordelijkheid blijft behouden. Het is de intentie van de overheid deze nieuwe zwemwaterwet uiterlijk in 2013 van kracht te laten zijn.


Expertgroep BoZt Een half jaar geleden is Aqua Nederland, werkgroep zwembadwater, actief betrokken geweest bij de oprichting van de Brancheorganisatie Zwembadtechniek (BoZt). BoZt is een onafhankelijke brancheorganisatie die valt onder de coördinatiegroep zwembaden waarin onder meer de NPZ/NRZ, VSG, Recron en overheid zitting hebben. De missie van de BoZt is het creëren van een technisch platform om verbinding te leggen tussen consument, overheden, zwembadexploitanten en toeleveranciers. Een van de werkgroepen van de BoZt is de Expertgroep BoZt waar deelnemers in zitten die de expertise hebben over en inzicht hebben in gewenste en ongewenste chemische, biochemische en fysische processen en hoe deze samenhangen met het zwembadontwerp en de sterk wisselende omstandigheden in zwembadbassins.


36 ZWEMBADBRANCHE


De nieuwe zwemwaterwet Bij de totstandkoming van de beoogde nieuwe zwemwaterwet heeft de overheid een verscheidenheid aan partijen betrokken. De Expertgroep BoZt heeft tot doel de overheid te adviseren bij de nieuwe zwemwaterwet over de invulling van de minimale chemische, microbiologische, fysische, en ontwerpparameters die, gecombineerd, een water-, lucht, en vloerkwaliteit geven die de veiligheid en het comfort van bezoeker en personeel garandeert. Zij doet dit in overleg met de overheid. De wet is weliswaar nog in de conceptfase en


verantwoordelijk is wanneer een probleem ontstaat op gebied van veiligheid of hygiëne? Bijvoorbeeld door het toepassen van afwijkende procescondities, of bij de introductie van een nieuwe /andere technologie. De kans dat partijen hierover van inzicht verschillen zonder dat iemand hier beter van wordt -niet in de laatste plaats de zwemmer of het personeel- moet zo klein mogelijk worden gemaakt.


De exploitanten, de branche en de overheid hebben daarom baat bij een onafhankelijke, permanente adviescommissie. Een


adviseert bij ontwerp nieuwe zwemwaterwet


Aqua Nederland


staat dus nog niet vast. Wel is duidelijk dat er zo min mogelijk middelen worden voorgeschreven en vele bestaande middelvoorschriften worden losgelaten. Een verdere invulling, wanneer en waar nodig, kan vervolgens te allen tijde via een ministerieel besluit. Daarvoor is het noodzakelijk dat overheid vereiste kennis in huis heeft of haalt.


Adviescommissie De zorgplicht van de exploitant wordt uitermate belangrijk. De exploitant draagt er zorg voor dat de veiligheid en hygiëne van de gebruikers voldoende is verzekerd. De exploitant zal daarom een veiligheidsplan moeten opstellen. Een dergelijk plan zal niet a priori door de overheid worden getoetst, maar wèl als er iets mis gaat. De exploitant blijft immers verantwoordelijk voor eventuele risico’s bij bijvoorbeeld het onzorgvuldig omgaan met bestaande technieken, de introductie van innovatieve technologieën en niet op elkaar afgestemde technieken. Water-, lucht-, en vloerenkwaliteit zijn afhankelijk van een afstemming tussen verschillende technieken en dus niet van één specifieke techniek. Daarbij moeten al die technieken ook nog eens op de goede manier worden bedreven en onderhouden. Kortom, een complexe materie. Maar wie beslist dan welke techniek of persoon


commissie waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn en die de overheid desgevraagd advies geeft. En die ook hier de expertise hebben over en inzicht hebben in gewenste en ongewenste chemische, biochemische en fysische processen en hoe deze samenhangen met het zwembadontwerp en de sterk wisselende omstandigheden in zwembadbassins. Bijvoorbeeld over eventuele aanvullende eisen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de veiligheid bij toepassing van specifieke technologieën of chemicaliën in zwembaden. Aqua Nederland, werkgroep zwembadwater, is voorstander van een dergelijke commissie. Naar haar mening zouden de leden daarvan aangesteld moeten worden door de overheid. De water- en luchtkwaliteit in een zwembad is een (vaak onderschatte) complexe materie, waarbij het belangrijk is dat alle partijen goed worden geadviseerd. Veiligheid in zwembaden is immers in het belang van ons allemaal. De gesprekken hierover met de overheid zijn gaande.


Wordt vervolgd dus…


Marjolein Appel Aqua Nederland, Voorzitter werkgroep zwembadwater


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52