This page contains a Flash digital edition of a book.
ervoor zelf het zwembad te exploiteren. Andere gemeenten laten de exploitatie over aan een exploitatiemaatschappij (zoals Sportfondsen Nederland, Optisport, LACO). Ook wanneer de exploitatie is uitbesteed en de gemeente zelf niet is belast met de controle houdt de gemeente de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen het gebouw.


Inspectie en onderhoud In het Inspectiesignaal van het ministerie van VROM* is in 2008 duidelijk aangegeven hoe de gemeente dient om te gaan met de inspectie en het onderhoud van (ophang)constructies en bevestigingsmaterialen in overdekte zwembaden. De letterlijke tekst luidt:


“Omdat corrosie van RVS-delen vrij onzichtbaar kan optreden, is regelmatige inspectie (tenminste jaarlijks) noodzakelijk. Dit geldt ook voor andere materialen zoals verzinkt staal (inspectietermijn 1 à 2 jaar). Zwembaden wordt geadviseerd een risicoanalyse uit te (laten) voeren. Uit deze analyse volgende de op te lossen knelpunten en aanwijzingen voor een goed beheer. Hierbij moet tenminste aan de volgende onderdelen aandacht worden besteed: • Hangers van plafondsystemen • Hangende delen zoals luchtkanalen, leidingen, isolatierollen, lichtarmaturen, inclusief bevestigingsbouten


• Hoofddraagconstructie (kolommen, liggers en windverbanden) • Draagsystemen voor (glazen) gevels en scheidingswanden


Bij de vervanging van stalen onderdelen in verband met corrosie zijn de twee meest gebruikelijke opties: • Verzinkt staal. De grootste levensduur wordt bereikt door het aanbrengen van een voldoende grote laagdikte zink plus verf of poedercoating


• Een voldoende resistent type RVS, zoals 1.4529. Dit heeft tevens als voordeel dat de inspectietermijn teruggebracht kan worden tot eens per 2 à 5 jaar.


Het verdient aanbeveling een gespecialiseerd inspectiebureau te belasten met (dit onderdeel van) de periodieke inspectie.”


Keurmerk Veilig & Schoon van Stichting Zwembadkeur Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. In 2002 is het Keurmerk Veilig & Schoon ontstaan. Dit is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door Stichting Zwembadkeur, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. De betrouwbaarheid van het keurmerk is gewaardeerd op 9,4 door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid.


Ruim 200 zwembaden zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon. Het Keurmerk Veilig & Schoon wordt afgegeven voor een periode van drie jaar als aan alle criteria wordt voldaan. Jaarlijks vindt een audit plaats. De audit is een steekproefvisitatie om de kwaliteit te waarborgen. Bij wijziging van de organisatie (verbouwing, verandering bestuurlijk regime) vindt herijking plaats. Zwembaden in het bezit van het keurmerk hebben meldingsplicht ten aanzien van dergelijke ontwikkelingen. Officiële keuring vindt plaats door de onafhankelijke en deskundige certificerende instellingen KIWA en LLOYD’s. De stichting voorziet in een Commissie van Advies (voortgang Keurmerk en ontwikkeling certificaat) en in een Commissie van Beroep (bezwaarschriften en geschillen). Ook zwembad Reeshof in Tilburg is in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon. In februari 2011 vond de laatste controle plaats. Tijdens de controle is ook naar voren gekomen dat zwembad Reeshof in april 2011 de (ophang) constructies en bevestigingsmaterialen zou inspecteren. Tijdens de persconferentie van de burgemeester van Tilburg daags na het ongeval is aangegeven dat deze inspectie heeft plaatsgevonden en dat daaruit acties naar voren kwamen. De reden waarom deze acties niet zijn uitgevoerd, wordt waarschijnlijk duidelijk na het interne onderzoek van de gemeente Tilburg. Op het moment van controle (februari 2011) voldeed zwembad Reeshof aan de criteria van het Keurmerk Veilig & Schoon. Mocht blijken dat de resultaten van het onderzoek van de gemeente Tilburg aanleiding geven om de procedures van het Keurmerk Veilig & Schoon te herzien dan zal Stichting Zwembadkeur daar zeker gevolg aan geven.


Stichting Zwembadkeur (Keurmerk Veilig & Schoon), www.zwembadkeur.nl. Het Keurmerk Veilig & Schoon wordt beheerd door Stichting Zwembadkeur®, geïnitieerd door de brancheorganisaties Vereniging Sport en Gemeenten, RECRON en WVBZ onder onafhankelijk voorzitterschap. Officiële keuring vindt plaats door de onafhankelijke en deskundige certificerende instellingen KIWA en LLOYD’s.


Het Inspectiesignaal Risico’s van stalen (ophang)constructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden, van het ministerie van VROM* is terug te vinden via www.zwembadbranche.nl/artikelen/ inspectiesignaal-staal


*) Sinds het aantreden van het huidige kabinet is de naam van het ministerie van VROM veranderd in ministerie van Infrastructuur en Milieu


Disclaimer Dit is een informerende tekst, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.


ZWEMBADBRANCHE


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52