This page contains a Flash digital edition of a book.
3


sahilinde adaya benzer bir yer üzerinde yerleşmiştir.


Meşhur olduğu üzere Sinop Limanı, her türlü büyük geminin barınabileceği surette geniş ve korunaklı; kasabanın etrafı kısmen kale ve sur, gereken bazı yerleri siperlerle çevrilidir. Sinop kazası doğuda Karadeniz ve Canik sancağı; batıda yine deniz ve İstefan kazası, güneyde Boyabat kazası hudutları ile çevrili olup, kuzey tarafı da denizdir. Mevkisi ve havası çok güzeldir. Sinop Kazası, kendisine bağlı olan çevresi ile birlikte 8 mahalle, 42 köyden oluşmuş olup, biri Sinop’ta diğeri Gerze nahiyesinde olmak üzere 2 hükümet konağı, 1 kışla, 1 karakol hane, 1 depo, 1 hastane, 1 genel hapishane, 1 kale, 2 telgrafhane, 7907 hane, 690 dükkân, 20 mağaza, 12 han, 5 hamam, 84 kahvehane, 1 debbağ hane (deri işlenen yer (A.C.)), 2 kıraathane (okuma odası (A.C)), 4’ü harap olmak üzere 57 cami ve mescit, 8 tekke ve zaviye, 3 medrese, 1 kütüphane, 45 çeşme, biri Sinop’ta diğeri Gerze’de olmak üzere 2 mekteb-i rüşdi (ortaokul (A.C.)), 5 mekteb-i ibtidai (ilkokul), ikisi Rum çocuklarına ait olan 25 sıbyan mektebi (çocuk okulu (A.C.)), 2 kargir 14 ahşap köprü, 10 bezirhane (keten tohumundan yağ çıkarılan fabrika (A.C.)), 101 su değirmeni, 15 su hızarı, 15 Rum kilisesi, 2 salhane (mezbaha (A.C.)), 1 pirinç dengi, misafirler için yapılmış 7 köy odası, 30 fırın ve tahminen 209584 araziye sahiptir. Peygamber soyundan Seyit İbrahim Bilal Hazretlerinin Sinop’ta bulunan ve tamire ihtiyacı olan türbesi ve camisi halifenin emri ile inşaat masrafları hazineden ödenmek kaydıyla geçen sene mükemmel bir şekilde tamir edilmiş, donatılmış ve süslenmiştir. Kasabanın içinde ve dışında diğer bazı


ulu kişilerden ve Selçuklu büyüklerinden Sultan Hatun, İbrahim Adil, İsfendiyar, Selamettin ve Arif beyler de gömülüdür. Adı geçen kasabada kuyumculuk sanatı vilayet dâhilinde sair yerlerden daha çok gelişmiş olup, hatta oradaki kuyumculardan biri bundan önce Avrupa sanayi fuarlarına gönderdiği telkari fincan zarfları ile diğer bazı kaplardan dolayı madalya almıştır. Sinop’ta cevizden sedefli sigara kutuları da imal edilir.


TARIM ÜRÜNLERİ Sinop’a bağlı olan köylerde tütün, arpa, buğday, darı, mısır ve diğer çeşit meyveler ve sebzeler üretilir. Adı geçen köylerde tersane ile tüccarların işine yarayan büyük meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlar da vardır.


YENİ TESİSLER Sinop kasabasında evvelki sene bir sivil lisenin ve geçen sene bir umumi hapishane ile garipler ve firengi hastaları için bir hastanenin inşaatına başlanmış,


başka yerlerde başlanan benzer binaların inşaatı bittiği halde Sinop için önemli olan bu binalardan hiç birinin inşaatı, bitme noktasına gelmemiştir. Gerek lisenin ve gerekse hastanenin mevkileri, genişlikleri ve intizamları övgüyü hak etmekle birlikte bir seneden beri ancak temelleri tamamlanabilmiş olan hapishane ise genel hapishane denmeye hak edecek şekilde iki katlı, her biri 34’den 40’a kadar mahpus alabilecek şekilde 16 koğuş; 5 gardiyan, 3 sanayi ve 1 müdür odaları ile Müslümanlar ve gayrimüslimler için ibadet yerleri, hastane ve deposu olan; korunaklı, mahpusların sağlık ve rahatlarını sağlayacak şekilde mükemmel olacaktır. Eksik olan bu binaların bu sene her halükarda tamamlanabilmesi için ilkbaharın girmesiyle birlikte Valilik tarafından alınacak önlemler ve özel bir girişime, hızla başlanmasına şimdiden karar verildiğine göre inşallah Sinop’un bundan sonra potansiyeline uygun gelişime kavuşacağı kuvvetle umulmaktadır.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24