This page contains a Flash digital edition of a book.
தரர்த்துக்கறபநன்ணரர்‛


பணப்தனுக்கு அந்க் கூற்று றரரகப் தட்டது. இனந்ரலும் தரிந்துதகரள்ப பண்டிமத் தரிந்து தகரள்பரல் பதரகக்கூடரது ன்தற்கரக, பணப்தன், அம ச்ேரித்து, அற்கும் பனரகக் தகஞ்ேறக்


கூத்ரடி, தரிந்துதகரண்டரன்.


கமின் ீபம் கனற அமச் சுனக்கறக் தகரடுத்துள்பபன்.


ீட்டுப் ததரிர் கனப்தஞ்தேட்டிரரின் பதன் தய்ப்தன், இண்டம ரங்கலக்கு னன்ன அதரிக்கரி னறனந்து தேன்மணில் இனக்கும் ன் ததற்பநரர்கமபப் தரர்க்க ந்றனந்ன், அய்ரமனேம் தரர்க்க ஊனக்கு ந்ரணரம். ந் இடத்றல் டந்ற்மந ல்னரம் பகள்ிப்தட்டபரடு பரட்மடத்மனேம் தரர்த்து னந்றணரணரம். பரட்டத்மச்


தேம்மப் தடுத்ற,


தரம்னத்தரல்மனில் இனந்து ிடுதட, கரண்ட்ரக்டர் ேண்னகம் தேட்டிரம, அமத்து ந்து பதேறணரணரம். அன் ண்ப்தடி ல்னரற்மநனேம் தேய்து


(Continued from page 31 - த ல்ரதி ம் தம் தர .


ர கப் டு டு . )


ரரிடம் ததமச் தேரன்ணரலும் t h o l, ன்தது தரல் அல்ன


பரல் ன்று ன்மண ம்த மத்ரர்கள். என தலுங்கர் என தடி பபன பதரய், "பரல், "பரல்"ணர தலுங்கறல் ன்ண தரினேர ரர!


றழ்மனனேம் பரல் ரன், ன் பதன பரல் இல்ன தரல், குநறல்",


யறந்றதனல்னரம் கறமடரது,


தலுங்கு ""ணரவும் "எ"ணரவும்


கறமடரது, அதுக்கு ரன் ங்க பதரய்


னட்டிக்கறநது.


னடிக்க உத்பேரக தறமணந்து னட்ே னொதரய் தேனரகும் ன்நவுடன், ேற்றும் பரேறக்கரல், னகம் சுபிக்கரல் தறமணந்து னட்ே னொதரய்க்குக் கரபேரமன என்மந லறக் தகரடுத்து, உடபண தேய்து ிடுங்கள் ன்நரணரம்.


டந்மத்


“ணப்தர, ீ எனணரக இவ்பவு ததரி தரமக தேனறக்கனரர?‛


ன்று


பகட்டற்கு, இப்தடி அலத்ம் றனத்ரக அன் தறல் தேரன்ணரணரம்:


“அண்ப தத்றன் றப்ன அமச் பேர்த்து மப்தறல் இல்மன. ல்ன ித்றல் அமச் தேனறப்தறல்ரன் இனக்கறநது. இங்பக உள்பர்கள் ரனக்கும் உிரின் றப்னத் தரிில்மன. ணக்குத் தரினேம். என னடத்றற்கு னன்ன, ன் குந்ம என்மநப் தநற தகரடுத்பன். ீச்ேல் குபத்றல் நற ிலந்து ன் குந்மகள் இண்டில் என்று இநந்து ிட்டது. துக்கத்றல் எனரம் ரன் தூங்கில்மன. இங்பக இத்மண தரம்னகள் இமகறன்நண. கடித்து எனர் இநந்து பதரணரல் ன்ண ஆகும்? இந்க் கறரத்றல் உடணடி ேறகறச்மேக்கும் றில்மன. பதரகறந உிர் ேறன்ண உிரக இனந்ரல் ன்ண?


இப்ததரலதல்னரம் ன்னுமட ததனக்கு


ததரி உிரக இனந்ரல் ன்ண? பரட்டத்றல்


குடிினப்தன் அல்னது


ீட்டிற்குள் ந்து பதரகறநன் ன்கறந பதம் உிர்கலக்கு இல்மன. உிர் உிர்ரன். ஆகப ீங்கள் தேய்னேங்கள். தம் தற்நில்மன ன்நரல் ணக்குத் கல் தேரல்லுங்கள். பலும் பமரண தத்ம அனுப்திமக்கறபநன்‛


அன் ரர்த்மகபில் ங்கறப்பதரண ேண்னகம் தேட்டிரர், ணக்குரி ேர்ீஸ் தரமகமக் கூட டுத்துக் தகரள்பரல், னல ணதுடன் அன் தகரடுத் தத்றற்குள்பபப, அமச் பேமரகச் தேய்து னடித்ரம்.


பணப்தனுக்குக் கண்கள் தணித்துிட்டண. லந்து ன் ண்தணிடம் ிமட ததற்நன், னத்ரய்ப்தரக இப்தடிச் தேரல்னறிட்டுச் தேன்நரன்.


“ங்கள் ீட்டிற்குள்லம் ேறன கனபன ங்கள் இனக்கறன்நண. கூடப என ேந்ண னம் இனக்கறநது! அதுரன் ரங்கள் தேய் தரக்கறம்‛


இன்தணரன


தரிரம் த்துிட்டது. னரஸ் ஞ்தேனமறல் என னேரரி ன்னுமட ததமக்பகட்டதும், "ஆயர தரல்கரப்திணர, ல்னரத் தரினேப!", அட இர் இப்தடி என றழ் தற்நரபர ன்று


றமணக்கும்பதரப,


skin" ன்நரர்.அட, "பரவ், பரல்ணர


"றணனம் ிடர பகரனங்கள் தரடம ிடர தரத்றடுபன்" ன்நரபந


தரர்க்கனரம்,


ேப்ததன்நரகறிட்டது. றனச்தேல்ம், தரல்கரப்தின் ன்று ததர் மத்ரலும் மத்ரர்,


"தரல்கரப்தின்"


ன்னும் ததப பகரனங்கள் தரடனக்கரக ற்தடுத்தட்டுள்பதுபதரல்


ஆகறிட்டது. ங்கு தேன்நரலும் "தகரத்தரடர் மடக்டர்" ஆணரன்.


ேறனர்


"ன்ண


தரல்கரப்தின் ேரர், அடுத் ேலரில் ப்த டுக்க பதரநீங்க?" ன்று பகட்தரர்கள். "அம ன் பகக்குநீங்க ேன் டிிில் 8 - 8:30 ி இடத்துக்கரக ததரறுத்துக்தகரண்டினக்கறபநன்" ன்று தேரல்னறமப்ததுண்டு. அறலும் என அல்த ேன்தரம் ரன்.


இதல்னரம் பரேறத்து


தரர்க்மகில், ல்பனரனப அர்கலமட ரய்தரற அல்னது தரிந் ித்ம மத்துரன்


னல்கறநரர்கள்


உச்ேரிக்க ன்று


பரன்நறது. அபரிக்கர்கபிடம், ரன் பரட்டில் பதரடும் Toll - ஆபணன், ததரம்மரபணன் (doll), ேறன ேம் உரகவும் (t a l l ) ஆபணன். ன்னுமட னல் ததம ிட, அபரிக்கர்கள் கஷ்டப்தட்டது,


றகவும் ேறம்தத்ம


உச்ேரிப்தது ரன். றடர... றடரம்தரரம், றடம்தரதரம்...


றடம்தரம்,


யளம், இப்தடி ன்னுமட தரல்மன கரப்தித்ம, தேரல்னறட்பட


பதரணரல்


தரல்கரப்தித்ம ிட ீபரிடும் ன்தரல், இபரடு னடிச்சுக்குபநன்.


 Parangikkai Kulambu —Add a small cube of vellam (jaggery ) when the kulambu is almost ready.


 Muttai Kulambu—Beat an egg, add to the boiling kulambu and stir rapidly before adding the boiled eggs to give it a new taste.


Chettinad


 Kara Kulambu— Blend half an onion, 1 teaspoon green fennel seeds (sombu) and 2 teaspoons puffed channa daal (pottukadalai) and add it to the kulambu . This gives thickness and a special flavor.


 Onion & Garlic Kulambu – Instead of just making the kulambu based with tamarind and/or tomatoes, blend the following ingredients to a paste: 1/2 onion, 1 teaspoon green fennel seeds (sombu) and 2 teaspoons puffed channa daal (pottukadalai) and add it to the kulambu before you add the chilli powder to give it a new flavor and thickness. This paste can also be used for egg plant and plantain (vazhakai) kara kulambu.


thenu subramanian washington dc


Volume 12, issue 3 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52