This page contains a Flash digital edition of a book.
திச்ேறமணகலம் அற்கு ிறினக்கல்ன‛ ன்று தேரல்ரர்.


“தேரத்துக்கள் இனந்ரல்ரபண திச்ேறமண? தேரத்து துவும் இல்னரிட்டரல், அணன் மகம ஊன்நறக் கர்ம் அடிக்கறன்நரன் ன்னும் றமன இனந்ரல், அங்பக திச்ேறமணக்பக இடறல்மனப?‛


“ன் இல்மன? ங்கள் அய்ர, அர் கரனத்றல், அரது 1931ஆம் ஆண்டு, கரமக்குடிில் இனந்து, தத்துக் கறபனர ீட்டர் தூத்றற்கு தேரந்ச் தேனில் இனம்னக் கறரறகமப ட்டு,


குட்டி


டிரன்ஸ்ஃதரர்ம றறுி, ஊனக்பக றன்ேரத்மக் தகரண்டு ந்ரரம். றன்ேரம் ந் அன்று, இவு, எபிதள்பத்றல் ஊர் க்கள் அமணனக்கும் ினந்து தகரடுத்ரரம். அத்துடன், ங்கள் தனில் இனந் அத்மண ீடுகலக்கும் றன் இமப்ன


டுத்துக்தகரள்ப


உிணரரம். ணி னுணரக அன்று அர் தேய்ம இன்றும் ஊரில் ததனமனேடன் தேரல்னறக் தகரண்டினக்கறநரர்கள். ஆணரல் இன்று ங்கள் ீட்டு றமனம அப்தடிர இனக்கறநது?‛


“ன், ன்ண ஆச்சு?‛


“ங்கள் ீட்டில் ஆம்தத்றல் என ீட்டர்ரன் இனந்து. இன்று ட்டு ீட்டர்கள் இனக்கறன்நண. னடத்றற்கு ஆகறன்ந தேரற்த றன்கட்டத்ம என்நரகச் தேலுத்ற, தங்கறட்டுக் தகரள்லம் ணப்தக்கும் ரனக்கும் இல்மன. ஆபரலக்குத் ணித்ணி இமப்ன, ணித்ணி ீட்டர். ணித்ணி கட்டம்‛


“அற்கு ன்ண கரம்?‛


“ஆண்டு னலதும் ரன் தபினைரில் இனக்கறபநன். உள்லரில்


குடிினந்து


தகரண்டு குப்மத தகரட்டுகறநன் கட்டட்டும் ன்னும் ணப்தரங்கு, ணித்ணி ீட்டரில் னடிந்துிட்டது. அது ட்டுர? ீட்டின் னன்தக்கம், ணித்ணி கறப்தமந, ணித்ணி குபினமந, ணித்ணிப் னட்டு, ணித்ணி ேரி! தவுன் தறனென்று னொதரய் ிற்ந கரனத்றல் அர் னட்ே னொதரய் தேனறத்து, தர்ரத்பக்கு, இத்ரனற ரர்திள், ததல் றம் கண்ரடி ன்று தரர்த்துப் தரர்த்துக் கட்டி ீட்மடப் தரரிப்தறல் கூட இன்று தன திச்ேறமணகள். அன்று


கூட்டுக்


குடும்தரழ்க்மக. இன்று அது இல்மன. மக்பர ஃதரறனறகபரகறிட்டண. அன்று ர் ேறந்மண இனந்து. இன்று ன்மணப் பதித்ணம்ரன் இனக்கறநது.‛


“ல்னர ீடுகபிலும் அப்தடி இல்மன. ேறன ீடுகபில் அப்தடி இனக்கனரம்‛


“ரனும் இனக்கறந ீடுகமபத்ரன் தேரல்கறபநன். ங்கள் ீட்டில் இனக்கறநது.


இனந்ரல் ன்ண?


ீர்த்துக்தகரள்பனரப?‛ “ங்கள் ீட்டில் அது


பதேறத் னடிரது.


பகரக்குப் பதசுரர்கள். த் அலத் பரய் ந்துிடும். ந்துிட்டது. ரத்றமகள் ேரப்திட்டுக்தகரண்டினக்கறபநன்.


36


இனக்கறந திச்ேறமணகள் பதரரதன்று ங்கள் ீட்டுத்


பரட்டத்றலுள்ப


கனபனங்கமப மத்து பறு ததரி திச்ேறமண. அற்கரக ீட்டு ததரதுக்குலமக் கூட்டிப் பதேறபதரது, ன் ேறன்ணத்ம்தி ேறங்கரம் தேரல்னறிட்டரன். ங்கமப தட்டிச்


சுத்ம் தேய் பண்டிது


அேறம்ரன். தம க்கப்தடி சுத்ம் தேய்கறநர்கமபப கூனறக்குப் தறனரக ங்கமப டுத்துக் தகரள்பச் தேரல்ன பண்டிதுரன். மகக்கரமே ப்தடிச் தேனவு தண்டது? தரம்னக்குப் தந்ரல் ப்தடி? இங்பக சுத்ம் தேய்ரலும், தக்கத்துக் கண்ரய்கபில் இனந்து தரம்னகள் த்ரன் தேய்னேம். குடிினப்தர்கமபக் கரனற தேய்ச் தேரல்னற, தரம்ன ர இடத்றற்குக் குடி பதரகச் தேரல்லுங்கள். அதுரன் ீர்வு.‛


“ற்நர்கள் ன்ண தேரன்ணரர்கள்?‛ ன்று சுரேறரகக் பகட்டபதரது, அற்குச் தேட்டிரர்அறடிரக இப்தடிப் தறல் தேரன்ணரர்.


“ன்ண றமப்தடர டுக்கப்பதரகறபநரம். தனரிடனம் ிரறத்துத் றமக்கம அமப்தற்கு?


ேறங்கரம், அப்தடிப்


பதேறவுடன், கூட்டம் கமனந்துிட்டது. அமணனம் லந்து பதரய்ிட்டரர்கள். ன் தங்கறற்கு, ரன் தற மனபல் உமனேம் ண்டரனேத்ரமணப்


ஞ்ேள் ற்றும் தள்மபக் பகரடுகபரல் குநறிடப்ததற்நறனந்து. அத்துடன் ீட்டுச் சும எட்டி ஆறு கரர்கள் றறுத்தும் அபிற்கு மனட் னொஃதிங் பப்ததற்ந கரர்கமப றறுத்துறடனம் னறரக இனந்து. அம


எட்டிினந் னென்று


குடிினப்னக்கலம் ரத்து தேய்ப்ததற்றுப் தபதபத்துக் தகரண்டினந்ண.


கரமிட்டு இநங்கறன், கரபிம்ரிடம், ‚ன்ண டந்து? ன் இப்தடிதரன அறே ரற்நம்? ன்தமக் கண்கபரபனப பகட்டரன்.


“தமந ஆலங்கமப மத்துக் கரண்ட்ரக்டர் ேண்னகம் தேட்டிரர்ரண்ப இந் பமனகமப ல்னரம் தேஞ்ேரன. பல் ிதல்னரம் ங்ககறட்ட அர் துவும் தேரல்னமனண்ப!‛


தஞ்சு குறுகுறுத்து. னனறல் இமத் தரிந்து


தகரள்ப


மகக்கடிகரத்மப் தரர்த்ரன். ி ம. ட்டு ிக்தகல்னரம் ேண்னகம் தேட்டிரர் கரமக்குடி அல்னது துமக்குக் கறபம்தி ிடுரர். இண்டு ஊர்கபிலும் அனக்குக் கட்டுரணப் திகள் உள்பண. அற்குள் அமப் தரர்க்க பண்டும்.


திரர்த்றக்


தகரண்டினக்கறபநன். திச்ேறமணம அன் ீர்த்துமப்தரன்‛


கனப்தஞ்தேட்டிரரின் ம்திக்மகனேம்


திரர்த்மணனேம் ீண் பதரகில்மன. தறஅப்தன் என அறேத்ம றகழ்த்றக் கரட்டிணரன். அடுத்து ந் னென்று ரங்கபில், அணனபரல் அது றமநபநறது.


அண்மண பதரன்ந அந் ீட்டின் தங்குரர்கபில் எனனும், கனப்தஞ் தேட்டிரரின் னெத் ம்தி அகப்தணின் கனுரண பணப்தன், என பமனரக ஊனக்கு ந்ன், ங்கள் ீட்டுத் பரட்டத்மப் தரர்த்து அேந்துிட்டரன்.


அணரல் ம்த னடிில்மன. அப்தடிதரன ரற்நம்.


என கனபன ம்கூட இல்மன. பரட்டத்றன் தரத்ப் தப்தபரண 67 தேண்ட் இடனம், கரர் தரறற்ேரமன கபில் இனப்ததுபதரன கரன்ங்க்ரீட் ேறதண்ட் பம் பதரடப்ததற்றுப் தபதபத்துக் பகரண்டினந்து. பரட்டத்மச் சுற்நறலும் ந்டி உத்றற்குப் னற சுற்றுச் சுர்கள் கட்டப்ததற்று, ஞ்ேள் ண்த்றல் தபதபத்துக் தகரண்டினந்ண. ீட்மட எட்டி பரட்டத்றன் தமரினறல், தறமணந்டி அகனத்றல் னற


அத்துடன் அறல் என ேறநற றநப்னக் கவு (w i c k e t


g a t e ) குடிினப்தர்கபின்


உதபரகத்றற்கரக. அேத்னரக தன ிபக்கு உத்றற்கு பரட்டத்றல் ஆறு இடங்கபில் றன்ிபக்குக் கம்தங்கலம் இனந்ண.


ரேனறல் றன்று தகரண்டினந்


கரபிம்ரரன் பகட்மடத் றநந்து ிட்டரள். பகட்டினறனந்து கரர் உள்பப தேல்ற்கரண டம் தடுஞ்ேரமனகபில் இனப்ததுபதரன,


ினட்தடன்று ீண்டும் கரனக்குள் நறன், ேறன்பகரில் ஊனிக்கமில் இனந் அனமட ீட்மட அமடந்ரன். அந்க் கரனத்றல் தள்பிில் என்நரகப் தடித்ர் அர். தனங்கற ண்தர். னனறல் ேரரரகத் ன் பதச்மேத் துங்கறன், திநகு ங்கள் ீட்டு ித்மச் தேரல்னறக் பகட்டவுடன், னன்ணமகனேடன் அர் தறல் தேரன்ணரர்.


“என னண்ிரன் தம் தகரடுத்ரன்டர. ணக்கு னல சுந்றனம் தகரடுத்து தேய்ச் தேரன்ணரன்டர. தேஞ்பேன். ரன? னன்னு பகட்கரப? தம் தகரடுத்ன், பதமச் தேரல்னக்கூடரதுன்னு தேரல்னறினக்கரன்‛


“எபகர‛ ன்று தேரன்ண பணப்தன், தறமன மக்கும் ிரக, பகள்ிம ரற்நறப் பதரட்டுக் பகட்டரன்.


“பணர தேரன்ணரன்கறநதுக்கரக ீ ப்தடிச் தேய்னரம்? ீட்டுக்கு உமடங்க ரங்க இனக்கறபநரம். ங்க கறட்ட ீ ததர்றேன் ரங்க பண்டரர?‛


“ஆகர, உங்க ீட்டு இடக்கு, ில்னங்கம் ல்னரம் ணக்குத் தரிரர ன்ண? தர்றேன் ரங்கறகறட்டுத்ரன் தேஞ்பேன் அப்தச்ேற‛


“ரனகறட்பட?‛ ‘பகட்’.


“உங்க ததரிப்தச்ேறகறட்ட! அரன் உங்க ீட்டுக்கு னெத்ர் கரணனொணரகறட்ட. அனகறட்ட தர்றேன் ரங்கறணர பதரதுறல்ன! அர் தபிர தேரன்ணரன. ேண்னகம், ர ீட்டுக்குள்ப மகம ச்ேரத்ரன் ல்பனரனகறட்படனேம் தர்றேன் ரங்கடம். ீட்டுக்கு தபிப ததரது இடத்றன, அதுவும் கரனறிடத்றன றனப்தி தேய்நதுக்கு ரனகறட்படனேம் தர்றேன் ரங்க பண்டரம். ீ


தேஞ்சுனடி. த்ம ரன் September 2011 பண்டும்.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52