This page contains a Flash digital edition of a book.
SHORT STORY—சி றுகதத: கரு ப்ஞ்தசட் டினாரு ம் கருபயநபமும் !


ஏப்பல் 2011 ஆச்சி யந்தாச்சு நாத இதமில் தயியந்து, பது ாபாட்தடயும் தற் சிறுகதத. ீங்களும் டித்து நகிம


தகாடுத்துள்பன். அன்புடன் SP.VR. சுப்தனா


கரபிம்ரின் கன் தேல்மனரரன் னன்ந்து அனக்கு ித்மச் தேரன்ணரன்.


இனம்ன ரபிக்குள் கறடந் தரம்மத, இனட்டில் கணிக்கரல், கிறு ன்று றமணத்துக்


கரபிம்ர மகில் உங்களுக்காகக்


தூக்கறிட்டரபரம். தரடிில், தரம்ன ன்று தரிந்வுடன் அனநறக் கலப பதரட்டள், அன் ீது ரபிமனேம் பதரட்டுிட்டரபரம். இனம்ன ரபி ரக்கறறல் க னடிரல் கறடந் தரம்மத ற்நர்கள் ல்னரம் என்று கூடி அடித்துக் தகரன்நறனக்கறநரர்கள்.


னர்ந்து னர தரறனர் பதரன்ந அறகரமன பம். ததரலது னலரகப்


னனில்மன. பரட்டத்றல் குடிினக்கும் கரபிம்ர பதரட்ட அனநல் ேத்த்றல், றடுக்கறட்டு லந்ரர் கனப்தஞ் தேட்டிரர்.


ன்ண ஆகறினக்கும்? கரபிம்ரமப் தரம்ன ரது தகரத்றினக்குபர? ரனக்குத் தரினேம்? பதரய்ப் தரர்த்ரல் அல்னர தரினேம்?


தகரசுமனம ினக்கறக் தகரண்டு, ரன் தடுத்றனந் கட்டிமனிட்டு இநங்கறணரர். ததட்டகேரமன ிபக்மகப் பதரட்டரர். மேணர டரர்ச் மனட்மடக் மகில் டுத்துக் தகரண்டரர். திரண னகப்னக் கமத் றநந்து, பகரக டந்து னகப்னப் தத்றமக் கடந்ரர். தேனப்மத ரட்டிக்தகரண்டு ரத்றல் இநங்கற,


அமடந்ரர். அங்பகரன் பரட்டத்றற்குச் தேல்லும் கவு இனந்து.


கில் இன தக்கனம் றநக்கும்தடிரண தேின் பதரட்ட னட்டு. அமத் றநந்து, பரட்டத்றற்குள் அர் அடிதடுத்து மப்தற்குள், ந்து றறடங்கள் கடந்து பதரினந்ண.


அற்குள் ல்னரம் டந்து னடிந்றனந்து. பரட்டத்றல்


குடிினக்கும் குடித்ணக்கரர்கலம்


னென்று என்று


பேர்ந்றனந்ரர்கள். அர்கலடன் ீட்டின் றர்ப்னநம், தகரலம்ன பனணர ீட்டுக் கரர் தட்டில் டீக்கமட மத்றனக்கும் சுல்ரன் தரனேம், அனுமட ரப்தரவும் றன்று தகரண்டினந்ரர்கள்.


கரபிம்ர அங்பக கறடந் தட்டிக்கல் என்நறல் உட்கரர்ந்து தகரண்டினந்ரள். மக கரல்கள் ல்னரம் தடதடதன்று டுங்கறக் தகரண்டினந்ண.


அள் றரில், ட்டு அடி ீபம் உள்ப ரகப்தரம்ன


என்று பதரடப்தட்டினந்து.


ததரி தேட்டிரமப் தரர்த்வுடன், அமணனம் பதசும றறுத்றிட்டரர்கள்.


Volume 12, issue 3 அடித்துப்


கமமக் பகட்ட ததரி தேட்டிரர், ததனனெச்சு ிட்டரர். அரல் தேய் னடிந்து அது என்றுரன்.


தரம் கரபிம்ரள். து னப்ததுரன். ரன்கு திள்மபகலக்குத்ரய். கன் தேல்மனர ேத்றம் ேலணரரணர ீட்டில் கரர் டிமரக பமன தரர்க்கறநரன். தரம்ன தகரத்றினந்ரல் கரபிம்ரின் குடும்தம் ேலறந்து பதரய்ிடுப?. திள்மபகள் ரில்னரல் ித்துப்பதரய்ிடுப?


ங்கள் ீட்டுத் பரட்டத்றல் அேரம் கரடுகமபப்பதரல் அடர்த்றரக ீண்டு பர்ந்றனந் ேலமக் கனபன ங்கமபப் தரர்த்ரர் தேட்டிரர். 400 அல்னது 500 ங்கள் இனக்கனரம். இண்டு ீட்டு மண இடம் ன்நரல் சும்ரர? அம ிட அறகரண ண்ிக்மகில் அங்பக தரம்னகள்


குடும்தம் கறற்நடிம


தகரண்டினக்கறன்நண. ஊனக்குக் கமடேற ன்தரலும், அனகறல் கனப்னேரறக் கண்ரய் இனப்தரலும், தரம்னக்குப் தஞ்ேறல்மன.


றணேரி தரம்தின் ரிேணனம், ரம் என்று அடித்துக் தகரல்னப்தடுதும் டக்கறன்ந கமரன். கரபிம்ரள் இன்று மகரல் தரம்மதப் திடித்துக் தகரண்டு அனநறது ட்டும்ரன் னதுக்கம!


இந் கனபனப் திச்ேறமண தத்து னடங்கபரக ரட்டிக் தகரண்டினக்கறநது. அற்கு னன்ன, கலக் குடிினப்தில் இனக்கும் ணங்கள் ந்து ங்கமப, தேட்டிரர்


ீட்டிற்குச் தேனில்னரல், தட்டி டுத்துக் தகரண்டு பதரய் ிடுரர்கள். அர்கலக்கு அமகள் ிநகரகறிடும். தேட்டிரனக்குத் பரட்டம் சுத்ரகறிடும்.


ற்பதரது றமனம அப்தடிில்மன. றண்டுக்கல், படேந்தூர், ரடிக்தகரம்ன தகுறகபில் பரன்நறனேள்ப ரபரண தற்தரமனகபரல் உள்லர் ம


ணங்கள்


னனம் ததர்ந்து பதரய்ிட்டரர்கள். ஊர் தநறச்பேரடிப் பதரய்ிட்டது. பமனக்கு ஆட்கள் கறமடப்தறல்மன.


தக்கத்துக் கறரத்றல் இனந்து ஆட்கமபத் படிப் திடித்துக் தகரண்டுந்ரல், என த்ம தட்டுற்கு 250 னொதரய் ன்ந கக்கறல் குத்து றப்தரக என்நம னட்ே


by SP.VR. சுப்தனா, பகானம்புத்தூர்


னொதரய் பகட்கறநரர்கள். தத்துப் பதர்கள் னரர்கபரம். என ரம் பமன இனக்கறநரம்.


தட்டுதும் மில் இனந்து என அடி ிட்டுிட்டு, அற்கு பல் உள்ப த்றன் தகுறமத் ரன் தட்டுரர்கபரம். ‚பனடன் பரண்டி டுக்க பண்டரர?‛ ன்நரல், அம றறமண மத்து (Poclain) ீங்கள்ரன் தேய்து தகரள்ப பண்டும் ன்கறநரர்கள்.


கனம்தின் ிமன டன் 1,800 னொதரய். ஆணரல் கனபன த்றன் ிமன டன் னெரிம் னொதரய். ேரி ஆகறன்ந தேனம தட்டும் ங்கமப மத்துச் ேரி தண்ிக் தகரள்பனரம் ன்று தரர்த்ரல், அறலும் ேறக்கல் இனக்கறநது. அந்த் தரறல் ேறன அேறல் தினகர்கபின் மகில் இனக்கறநது. தட்டி திநகு, துண்டுகள் பதரட்டு ிட்டுக் கூப்திடுங்கள். உனட்டுக் கட்மடகமப ட்டும் டுத்துதகரள்பரம் ன்கறநரர்கள். அறல் உள்படி பமனகள் உள்பண. அடிரட்டு ிமனக்குத்ரன் பதரகும் பதரல் இனக்கறநது.


ன்ண தேய்து ன்று னரிர றமனம. டத்றக்


ீட்டில் இனப்தது கனப்தஞ்தேட்டிரர் எனர்ரன். ற்ந தங்குரர்கள் ல்னரம், அரது கனப்தஞ்தேட்டிரரின் கன்கள், ற்றும் அனமட இண்டு ம்திகள், அர்கலமட கன்கள் ஆறு பதர்கள், ஆக தரத்ம் தத்துப் பதர்கலம் தேன்மண, பகரம, றனச்ேற பதரன்ந கங்கபில் ேறக்கறநரர்கள். ிபேங்கலக்குக் கரர்கபில் ந்து பதரபரடு ேரி. ல்பனரனம் ேறரக இனக்கறநரர்கள். ஆணரல் ந்ப் ததரதுக்கரரித்மனேம்


எத்துந்து


தேய்ரட்டரர்கள். அர்கலம் தேய் ரட்டரர்கள். அடுத்மணனேம் தேய் ிடரட்டரர்கள்


கனப்தஞ் தேட்டிரனக்கு ண்தது


ரகறநது. அர் அடிக்கடி இப்தடிச் தேரல்ரர்.


தேட்டி ீடூகபில் என அய்ர, என கன், என பதன், என தகரள்லப்பதன் ன்று ரரிசு ரிமே இனந்ரல் ந்ப் திச்ேறமணனேம் இனக்கரது. நற என அய்ர, இண்டு கன்கள், ந்து அல்னது ஆறு பதர்கள், ட்டு அல்னது தத்துக் தகரள்லப்பதர்கள் ன்று ம்ேரற அரது ரரிசு ரிமே ிரிரக இனந்ரல் ல்னரிப் திச்ேறமணகலம் அந் ீட்டில் இனக்கும். அம மத்துப் ததரி னத்கம் பதரடனரம். அந் அபவு திச்ேறமணகள் சுரேறரகவும் இனக்கும்‛


“திச்ேறமண ன்நரல் மனனறரபண இனக்கும்,


இடபது?‛ ன்று பகட்டரல், உர்பரடு


தரர்த்ரல், சுரேறரகத்ரன்


சுரேறத்றற்கு அங்பக ‚ேமண


துவுப இனக்கும்.


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52