This page contains a Flash digital edition of a book.
SHORT STORY/சிறுகதத—சாதகநா ஜாதகநா ேற


கரற ணது ததற்பநரரின் எப கள். அப்தர ங்கறில் பல் அறகரரி.


அம்பர கல்லுரிின் மனம ஆேறரிம. றகவும் இணிமரண குடும்தம். ேறகரற தேல்னரகப பர்ந்ரல் தபி உனகம் அலக்கு அவ்பரக தரிரது. அம்ர மனம ஆேறரிரக


ஸ்பரின் ததற்பநரனக்கு ேறகரறம தரர்க்க


ேந்பரரக இனந்து.


ஸ்பரமப் தற்நற ேறகரற ிேரரித்துக் தகரண்டரள்.


இனந்


கல்லூரிிபனப அலம் தி.. ஆங்கறனம் தடித்ரள். தடிப்ன னடிந் திநகு அமணத்து ததற்பநரமப் பதரன அர்கலம் என ல்ன ரப்திள்மபம படிணரர்கள் ேறகரறக்கு. இண்டு னடங்கள் ஏடினேம் அர்கலக்கு ற்ந ல்ன ரப்திள்மப கறமடக்கில்மன.


அர்கள் குடும்தத்றல் அது என ததரி கமனரக ரநறக் தகரண்டு இனந்து. அப்பதரது அடுத் ீட்டு ரற அம்ன உங்கள் கள்


ஸ்பரவும் ஆஸ்த்பனறரில் ‚Bridegroom/Bride Back-


ground Checking Agency” டத்துரகவும், ஸ்பரிற்கு அது றகவும் திடித் பமனரகவும் இனப்தரக அள் ததற்பநரர் கூநறணர்.


ம், ரகத்றல் றன பம்


ந்து ிட்டர ண ப ரறடரிடம் தரர்க்கனரப ண பரேமண கூநறணரள். ேறநந் ப ரறடர் ேலணிரேன் றகவும் துள்பிரக கிப்தரர் ன்றும் கூநறணரள்.


ேறகரற ீட்டில் ரகம் தரர்க்கும் தக்கம்


இல்னரரலும், இதும அந் பம ற்தட ில்மன ன்தரலும் அர்கள் ேற்று ங்கறணரர்கள்.


இனப்தினும் ரற


தேரல்லுரல் பதரய்ப் தரர்க்கனரம் ண ேலணிரேணிடம் தேன்நணர்.


ரகத்ம ேற்று


ஆரய்ந்ப தரர்த்ரர் ப ரறடர். தரர்த் தின் றன பம் ந்து ிட்டது, ஆறு ரங்கபில் றனம் டந்து ிடும் ண கூநறணரர். பலும் ேறகரற ரப்திள்மபம னரிந்து டந்து தகரள்லரள் ன்றும், ேறகரறின் மக்கும்


ேறகரறக்கும், அள் ததற்பநரனக்கும் இமண பகட்க றகவும் கறழ்ச்ேறரக இனந்து.


ேறன ரட்கள் ஏடிண. ன்ண ஆச்ேர்ம் அந் ப ரறடர் கூநறது பதரல் அர்கலக்கு திடித் ங்கள் கலக்கு ற்ந ல்ன னண்டன் ரப்திள்மப கறமடத்ரர். கல்ர பமன றகவும் பகரக டந்து தகரண்டு இனந்து.


ேறகரற ணது ேறபகறற தனனக்கும் ன் றன ற்தரடுகமப தற்நற கூநறணரள். றன அமப்திம தகரண்டு பதரய், கண்டிப்தரக றனத்றற்கு பண்டும் ன் கூநறக் தகரடுத்ரள். அப்தடி ன் தனங்கற பரற ீட்டிற்கு றன அமப்திழ் தகரடுக்கச்


தேன்நரள்.


ேறகரறக்கு கண்டிப்தரக ன் பரற ஸ்பர ீட்டில் இனக்க ரட்டரள் ணத் தரினேம்.


ஸ்பரிற்கு ட்டு ரத்றற்கு னன்ன றனம் டந்து. ஸ்பரின் கர் ஆஸ்த்பனறரில் பமனில் உள்பர். ஸ்பரவும் றனம் ஆண மகபரடு கபரடு ஆஸ்த்பனறர தேன்று ிட்டரள். ஸ்பரின் ததற்பநரர் றகவும் ல்னர்கள். அர்கமப றனத்றற்கு அமக்கப ேறகரற அங்கு தேன்நரள்.


Volume 12, issue 3


ேறகரறின் னங்கரன கமண தற்நற ிேரரிக்க பமப்தட்டரல் ஸ்பர கறழ்பரடு உவுரள் ன்றும் கூநறணர். ேறகரறக்கு அர்கள் அப்தடி கூநறது திடிக்க ில்மன இனப்தினும் ேறரித்துக் தகரண்பட இல்மன ஆண்ட்டி அப்தர அம்ர ன்நரக ிேரரித்து ிட்டரர்கள், அர் றகவும் ல்னர் ண கூநறிட்டு ன் ீடு றனம்திணரள்.


அப்தர அம்ர இனனம் றகவும் துரிரக கல்ர பமனகமப கணித்துக் தகரண்டு இனந்ரர்கள். ேறகரற இண்டு னென்று தகர ேலரிமன தரர்த்து ிட்டு அப்தடிப தூங்கறப் பதரணரள்.


ரகம் தனம ர ரகம் ன்றும் கூநறணரர்.


என ரம் பகரக ஏடிது. றன ரலம் ந்து. றனம் றக ிரிமேரக டந்து. அமணனம் ததண்டக்கு ற்ந மதன் ன்று கூநறணரர்கள். ரறரர் ரணரர் றகுந் கணிரணர்கபரக இனந்ரர்கள். இனப்தினும் ேறகரறின் அம்ரிற்கும் அப்தரிற்க்கும் மபர இப்தது பதரல் என உர்வு இனந்து. ங்கமப சுற்நறச் சுற்நற னம் ததண் இப்பதரது பறு என ீட்டுப் ததண்ரக ரநறிட்டம அர்கள் ணம் அவ்பரக பற்க ில்மன. ங்கள் ணறற்கு ேரரணம் தேரல்னறக்தகரண்டு கமப ற அனுப்தி மத்ர்கள்.


ேறகரறக்கு ன் அப்தர அம்ரம ிட்டு பதரக ணம் இல்னரிட்டரலும் ன் கபணரடு னது ரழ்மக தரடங்க ஆபனரடு இனந்ரள். னற இடம், னற ணிர்கள், னற அனுதம் தன கணவுகள் அள் ணறல்.னண்டன் தேல்ன ரரக இனந்ரள்.ிரண றனத்றல் அம்ரிடம் தேரல்னறக்தகரள்லம் ததரலது அமப அநறரது கண்கபில் கண்ீர் ததனகறது. ேந்பரர பதரய்ட்டு ர அக்கூடரது ன்று கூநற ற அனுப்தி மத்ரள் அம்ர.


ிரணம் னண்டணில் ம இநங்கறது. ீட்டிற்கு அனகறல் தேன்நதும் ேறகரறின் கன் அண்ரமன ேரிம மத்து கம றநக்கரல் கரனறங் ததல்மன அனத்றணரன்.றக அகரண என தபி ரட்டுப் ததண் கம றநந்ரள். என குந்ம பகரக ஏடி ந்து அண்ரமனம டரடி ணக் கூநற கட்டிப்திடித்துக்தகரண்டது. ேறகரற தேய்து அநறரது


றமகத்ரள்.ரய்


by deepa ramanathan


கலப ிலந்து. தரடங்கறணரள்.


ேத்ரக அத்


அனபக தடுத்றனந் அம்ரிற்கு தூக்கத்றல் என்றும் னரிில்மன. ேறகரற, ேறகரற தகட்ட கணவு பதரன, லந்றன, ண்ீர் குடி ண ேறகரறம தகரண்டு ந்ரள்.


அம்ரிற்கு தன பமன தேய் அேற இனந்ரலும்


ேறகரறம கடிந்து


தகரள்பரல் ண்ீர் தகரண்டு ந்து ந்ரள்.ண்ீம குடித் திநகு, ன்ண கணவு ேறகரற ன் அப்தடி அனநறண ண பகட்டரள். ேறகரறக்கு தேரல்ன ணம் இல்மன. அம்ர ணக்கு தூக்கம் னது ண ததரய் தேரல்னறிட்டு தடுத்துக் தகரண்டரள்.


அள் ணறல் ண் அமனகள் தரய்ந்து தகரண்டு இனந்து. தூக்கம் ில்மன. இனப்தினும் அம்ரிடம் கணமப் தற்நற கூந ினம்த ில்மன. அம்ரவும் அப்தரவும் றகவும் னற்ேற தேய்து ற்தரடு தேய்து தகரண்டினக்கும் ற்தரட்டில் ன் ேந்பகத் ீ தட பண்டரம் ண ண்ிணரள். ஆணரலும் ன் ேந்பகம் அர்த்ரணது ண அள் உள் ணம் கூநறது. அற்கு ரபண என னடிவு கட்ட ண்ிணரள்.


அண்ரமனின் தரமன பதேற ண் அபிடம் இனந்து. அண்ரமனனேடன் தன னமந பதேற இனக்கறநரள். ஆணரல் இந் னமந பதசுற்கு க்கரக இனந்து. அப்தரவும் அம்ரவும் ன் அமநம ிட்டு தூ இனப்தம கணித்துக் தகரண்டரள். ததுரக ன் அமநக் கம ேரத்ற ிட்டு, தரமன பதேறம டுத்ரள், ண்ம அனத்றணரள். றர் னமணில் அண்ரமன யபனர யபனர ண கூநறது பகட்டது. துவும் பதேரல் தரமன பதேறம மத்துிட்டரள்.


அண்ரமன பதரன் தேய்ரர்.


ேறகரறின் அப்தர தரமனபதேறம டுத்து


பதேறணரர்.அண்ரமன


ேறகரறிடம் பதே பண்டும் ணக் பகட்டரர். அப்தரவும் ந்து ேறகரறிடம், இந்ர உன் னங்கரனக் கணவு ண தரமனபதேறம தகரடுத்துிட்டு அள் அமநக் கம ேரத்றனேம் ிட்டு ன் பமனம கணித்ரர்.


ன்ண ேறர பதேர பதரமணக் கலப ச்சுட்ட,மனன் கட் ஆகற ிட்டர ண பச்ேரக பகட்டரர் அண்ரமன. ேறகரற ேற்று பரேறத்து ிட்டு, ீங்க ப்தர றமணக்கில்மனணர ரன் என்று பகட்கட்டர ண பகட்டரள். இன்மநக்கு ன்ண ஆச்சு ன்பணரட ேறரவுக்கு, தரம்த ித்ரேர பதேநர!! தல், ன்ண பகட்க பண்டுபர பகட்டுிடு ண ேறரித்துக் தகரண்பட கூநறணரர்.


பதே ில்மன. மகில் இனந் ததட்டி ரபண உடபண பகட்டுிட்டரள் ேறகரற, உங்கலக்கு கல்ரம் குந்மன்னு 33


சு றமணிற்கு


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52