This page contains a Flash digital edition of a book.
10 Η ΝΕΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΡΟΥΒΑΛΗ


"Νοηματική αντίστιξη απέναντι στη σιωπή"


Συνέντευξη στη Γιούλα Σαρδέλη


Τη νέα του ποιητική συλλογή με τίτλο "Φωνές" παρουσιάζει ο Μεσσήνιος δημο- σιογράφος και ποιητής Βασίλης Ρούβα- λης, από τις εκδόσεις "Γαβριηλίδη". Οπως δηλώνει ο ίδιος μιλώντας στην "Ε", ο τίτ- λος της συλλογής αποτελεί μια νοηματική αντίστιξη απέναντι στη σιωπή, ένα παι- χνίδισμα που κλείνει το μάτι στον ανα- γνώστη. Οσο για το αν οι αναγνώστες σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν... πιστοί στην ποίηση, ο Β. Ρούβαλης σχο- λιάζει πως ακόμα οι αναγνώστες, ούτως ή άλλως, θα συνεχίσουν να διαβάζουν ποί- ηση, θα την ανακαλύπτουν και θα την απολαμβάνουν... όπως κάνουν με τις μοι- ραίες γυναίκες, οι οποίες αγαπιούνται και μισιούνται αενάως!


-Λίγο περισσότερο... μελαγχολική,


τούτη η νέα ποιητική συλλογή, σε σχέση με τις προηγούμενες; "Δεν θα πω ότι η ποίησή μου είναι με-


λαγχολική ή όχι. Θα ισχυριστώ όμως ότι επιδίωξή μου, όπως τουλάχιστον πράτ- τουν οι ποιητές που θαυμάζω και συμπο- ρεύομαι, είναι ν’ αποτυπώσω όλες τις συναισθηματικές αποχρώσεις, τις νοητι- κές και διανοητικές εκφάνσεις του σύγ- χρονου ανθρώπου. Εάν ο συστηματικός αναγνώστης παρακολουθεί την πορεία ενός συγγραφέα, όπως με ερωτάτε εν προκειμένω, μπορεί να διακρίνει αυτή την αγωνία αποτύπωσης. Γιατί, κακά τα ψέ- ματα, στην περίπτωση της ποίησης όπου όλα είναι πιο δύσκολα εκφραστικά απ’ ό,τι σε άλλες μορφές τέχνης, καλείται ο δημιουργός να «συλλάβει» τον ψίθυρο με λεπτότητα, να αναμοχλεύσει με ακρίβεια εκείνες τις μελωδικές χορδές, να προκαλέ- σει με θάρρος τη φωνή της ύπαρξης για ν’ ακουστεί. Κάθε στίχος περιέχει περισσό- τερα του ενός συστατικά, λοιπόν: συγκί- νηση, εικόνες, ήχους, απαντήσεις κι


YOGA Με εκπομπές από την Κα-


λαμάτα και την Καβάλα συ- νεχίζονται την ερχόμενη Τρίτη 11 Οκτωβρίου οι μετα- δόσεις των καλύτερων εκ- πομπών του κύκλου «Κάνε την εκπομπή σου» από το ραδιόφωνο του Δεύτερου


ερωτήσεις για τον εαυτό. Κι αυτό κάνει την ποίηση αληθινά ενδιαφέρουσα κι ελκυ- στική".


- …"Φωνές" ο τίτλος της. Οι στίχοι των


ποιημάτων, όμως, φαντάζουν με σκέψεις μύχιες, που δεν θα εκφραστούν -ίσως ποτέ- με λόγια. Οι «Φωνές» είναι μια νοη- ματική αντίστιξη απέναντι στη σιωπή, ένα παιχνίδισμα που κλείνει το μάτι στον ανα- γνώστη. Μερικές φορές -ή πάντοτε;- η σιωπή αποτελείται από αμέτρητες φωνές, σιγανές και επιδραστικές, όπου τότε δεν χρειάζεται ο ήχος για ν’ ακουστούν… Ετούτο συμβαίνει στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου. Με αυτόν τον τίτλο, σκόπιμα μονολεκτικό, θέλησα να επικεντρωθώ στην ύπαρξη". - Χαρακτηριστικό στοιχείο του βι-


βλίου είναι ότι πρόκειται για μια ποι- ητική σύνθεση, όπου λείπει η αυτονομία του ποιήματος… "Οι «Φωνές» γράφτηκαν έχοντας κατά νου τη δομή του κρητικού αναγεννησια- κού θεάτρου. Γι’ αυτό, δεν είναι τυχαίο το μότο στην αρχή του βιβλίου, δηλαδή μερι- κοί στίχοι του Γεωργίου Χορτάτση, του σπουδαίου Κρητικού ποιητή του 17ου αιώνα. Το βιβλίο περιέχει λοιπόν πρόλογο και επίλογο, που κάνουν ο Χάρος και ο Ερωτας (δηλαδή η λογική και το συναί- σθημα, σύμφωνα με τη μεσαιωνική αντί- ληψη), τέσσερις πράξεις (δηλαδή τέσσερα ποιήματα) και ενδιάμεσα τα πεζά-αφηγη- ματικά ιντερμέδια. Ολ’ αυτά τα επέλεξα όχι μόνον διότι η Κρητική Αναγέννηση ήταν το πεδίο των πανεπιστημιακών σπουδών μου αλλά, κυρίως, λόγω της ανάγκης για αναζήτηση νέων, διαφορετικών δρόμων έκφρασης μέσα στην ποίηση. Ανήκω στη νεότερη γενιά Ελλήνων ποιητών, όπου γί- νεται μεγάλη προσπάθεια εξέλιξης, ανα- νέωσης κι απομάκρυνσης από την προηγούμενη, την κυρίαρχη «γενιά του ‘70»". - Μέσα στη γενικότερη κατάρρευση και απαισιοδοξία της εποχής, η ποί-


ηση μπορεί να υψώσει "φωνή" και να αλλάξει κάτι; "Φοβάμαι ότι αυτή η ερώτηση απεικονί-


ζει μια στερεότυπη αντίληψη που μόνον την πραγματικότητα δεν εκφράζει. Η ποί- ηση διανύει τον δικό της αργό, σταθερό κύκλο, εντός κι εκτός της τρέχουσας επι- καιρότητας. Πάντοτε συνέβαινε ετούτο, εξάλλου. Με αυτή τη νηφάλια κι ελλει- πτική πορεία της, η ποίηση φαίνεται να είναι ένα «σωσίβιο» όταν οι κοινωνικές μάζες, το ατομικό και το συλλογικό στοι- χείο, βρίσκονται σε αναταραχή. Μοιάζει μάλλον, ας πω, με έναν κομήτη που εμ- φανίζεται στον ουράνιο θόλο, φωτίζει για λίγο τις νύχτες, φεύγει κι επανέρχεται ύστερα από χρόνια, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη". - Θεωρείτε πως οι αναγνώστες εξα-


κολουθούν να διαβάζουν ποίηση, ή σταδιακά... απογοητεύτηκαν και από αυτή; "Πρέπει να καταρρίψουμε ένα ακόμη


στερεότυπο: οι αναγνώστες της ποίησης είναι συγκεκριμένοι σε κάθε εποχή. Σή- μερα έχουμε το Διαδίκτυο, όπου η ανά- γνωση ενός ποιήματος είναι άμεση και επιδραστική. Οι αναγνώστες, ούτως ή άλλως, θα συνεχίσουν να διαβάζουν ποί- ηση, θα την ανακαλύπτουν και θα την απολαμβάνουν. Είναι όπως με τις μοιραίες γυναίκες: αγαπιούνται και μισούνται αε- νάως…". - Τι ρόλο καλούνται να παίξουν οι


ποιητές στην καθημερινότητα των ση- μερινών ανθρώπων; "Οι ποιητές είναι μικρές ψηφίδες από


το μεγάλο μωσαϊκό της κάθε κοινωνίας. Είναι όμορφοι κι άσχημοι, έξυπνοι είτε λίγο βλάκες, πονηροί ή ευαίσθητοι, πα- θιασμένοι και γιατί όχι βαρετοί τύποι... Διαθέτουν όμως ένα δικό τους «εσωτερικό στίγμα», που δεν χρειάζεται απαραιτήτως να είναι εμφανές. Εχουν τον συγκεκριμένο πνευματικό ρόλο τους. Δεν χρειάζονται αποθέωση ούτε χλευασμό. Και σίγουρα


δεν είναι οι σωτή- ρες. Αλλο τόσο όμως, παρήγορο θα πω, οι ποιητές είναι αυτοί που όταν καλούνται, είναι εκείνοι που δίνουν το σύνθημα, που πλάθουν τα σύμβολα για τις αλλαγές στην πορεία του κόσμου. Ας θυμηθούμε την κη- δεία του Κωστή Παλαμά που έδωσε αφορμή για την πρώτη διαδήλωση στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της Κατοχής, την επιδραστική δήλωση εναντίον της χούντας από τον Γιώργο Σεφέρη, τη συμβολή του Διονύσιου Σολωμού στην επαναστατη- μένη Ελλάδα. Η Ιστορία το περιγράφει πάμπολλες φορές…".


O Βασίλης Ρούβαλης γεννήθηκε στην


Αθήνα το 1969. Σπούδασε Βυζαντινή Φι- λολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ερ- γάζεται ως δημοσιογράφος στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Στον χώρο της λο- γοτεχνίας εμφανίστηκε το 1997 δημοσι- εύοντας βιβλιοκριτικές σε έγκριτα περιοδικά. Στην εργογραφία του ως ποι- ητής, διηγηματογράφος και μεταφρα- στής έχει 14 τίτλους βιβλίων. Εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό "poema" (www.e- poema.eu) και διευθύνει τον ομότιτλο εκ- δοτικό οίκο. Είναι τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ και της Εταιρείας Συγγραφέων.


"Κάνε την εκπομπή σου" στην ΕΡΑ Καλαμάτας


Προγράμματος της ΕΡΑ. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να γίνουν πα- ραγωγοί και να εκφραστούν από τις συχνότητες των 19 Περιφερειακών Σταθμών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.


Την Τρίτη, από τις 8 έως


• Ψυχοθεραπεία σε ενήλικες • Οικογενειακή θεραπεία


• Συµβουλευτική και Ψυχοθεραπεία σε:


• Προβλήµατα χρήσης ουσιών, αλκοόλ και τζόγου • Μαθησιακές δυσκολίες


• Ατοµική και οµαδική αποκατάσταση στο φάσµα του αυτισµού • Βιωµατικές οµάδες και εργαστήρια • Yoga για παιδιά και ενήλικες


Επιστηµονική Οµάδα


Βάσω Σεραφείµ: Ψυχολόγος, Πιστοποιηµένος Σύµβουλος Τοξικοεξάρτησης από το IC & RC των ΗΠΑ.


Μαρία Γκουντέλια: Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος Βύρωνος 60, Καλαµάτα 27210 82074 & 6949-292784 Βύρωνος 60, Καλαµάτα 27210 82074 & 6949-2927


τις 9 το βράδυ, σειρά έχουν εκπομπές από την Καλα- μάτα και την Καβάλα. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, μια παρέα νέων παιδιών από την Καβάλα (Μένια Αθανα- σίου στο μικρόφωνο και Λά- ζαρος Γκιόκης - Γιώργος Τσιλτσίδης στην παραγωγή), παρουσιάζουν στους ακροα- τές της ΕΡΑ τη δουλειά νέων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών. Και στις 8.30 το βράδυ, το Καλλιτεχνικό Στέκι Καλαμάτας επιμελείται μια εκπομπή με ξένη μου- σική, διανθισμένη από ρήσεις


γνωστών καλλιτεχνών. Στο μικρόφωνο, ο Νίκος Ηλιό- πουλος. Μέσα από τη δράση «Κάνε την εκπομπή σου» η δημόσια ραδιοφωνία ανοίγει τις πόρ- τες της στην κοινωνία, στους πολίτες που δραστηριοποι- ούνται στο χώρο της τέχνης, της επιστήμης, της προστα- σίας του περιβάλλοντος, της ιστορικής και λαογραφικής έρευνας, αλλά και της μουσι- κής. Δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, να εκ- φραστούν μέσω του ραδιο- φώνου και να ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή στα


στούντιο των 19 Περιφερει- ακών Σταθμών της ΕΡΑ σε συνεργασία με το προσωπικό τους. Το περιεχόμενο των εκ- πομπών μπορεί να είναι ψυ- χαγωγικό, πολιτιστικό, επιστημονικό ή λαογραφικό.


Η ΕΡΑ Καλαμάτας καλεί


όσους πολίτες ή φορείς επι- θυμούν να συμμετάσχουν στη δράση «Κάνε την εκπομπή σου», να επικοινωνήσουν με το σταθμό στο τηλέφωνο 27210 95300 ή να επισκε- φτούν τις εγκαταστάσεις της στο Ανατολικό Κέντρο και να δηλώσουν συμμετοχή.


ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ


• ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ • ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ


ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 75 Τηλ.: 27210 80935 και 6937-667703


ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ


ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ APEX U.K. AΓΓΛΙΑΣ


ΙΑΤΡΙΚΑ


ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΡΑΤΤΗΣ Κ.


Πλ. 23ης Μαρτίου, Καλαµάτα τηλ. 27210 20730


Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011


ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32