This page contains a Flash digital edition of a book.
Електронен каталог


Каталогът е единственото средство, с което търсите информация за книгите, периодичните издания, дипломните работи или аудиовизуалните материали в библиотеката. Достъпен е в интернет на адрес: ht p://qopac.nbu.bg/.


Видове търсене Каталогът предлага няколко вида търсене: – Търсене чрез икони: бързо намирате информация в избрано от вас поле като автор, заглавие, предметна рубрика и ключова дума.


– Опростено търсене: използвате го, когато търсите по ключова дума или фраза.


– Прелистване: преглед по азбучен ред на определено поле – автор, заглавие, предметна рубрика.


– Търсене по полета: комбинирате различни критерии, например автор и заглавие.


Библиографски запис Той описва документа (виж примера вляво) и съдържа информация за: 1. Име на автора в инверсия; 2. Заглавие; 3. Място, издателство и година на публикуване; 4. Брой страници, илюстрации, графики и др.; 5. Международен стандартен книжен номер (ISBN); 6. Предметна рубрика, описваща съдържанието на книгата;


7. Различни видове забележки, предоставящи допълнителна информация за изданието;


8. Пореден номер на екземпляра и местоположението му (за повече информация виж таблица “Местоположения”);


9. Сигнатурата е знак, който показва мястото на книгата в конкретна библиотечна колекция. Обикновено сигнатурата се записва върху бял етикет, поставен на корицата на изданието. В класическия случай при книгите разположени на първи етаж, тя е съставена от две части: първата, се състои от цифри и показва в кой раздел на знанието се намира търсеното заглавие; втората част, се състои от буква и цифри и показва азбучното подреждане на книгата в съответния раздел (за повече информация виж таблица “Видове сигнатури” на стр. 8);


10. Статусът показва дали документът е свободен, зает или запазен в момента;


11. Инвентарният номер е уникален за всеки документ в библиотеката;


12. Това е датата, когато се очаква читателят да върне книгата;


13. Указва принадлежност на екземпляра към дадена колекция;


6


14. Показва вида на документа – например книга, списание, бакалавърска или магистърска теза и др.


Вие имате възможност да споделяте тази информация в социални мрежи (15), да я разпечатвате (16) или изпращате по електронна поща (17). При зареждане на изображението с корицата на книгата (18) осъществявате директна връзка към текста в “Google книги”. Когато търсената от вас книга е заета от друг читател, направете заявка за нея чрез функцията “Запази” (19). Библиотеката добавя като прикачен документ към библиографския запис страниците със съдържание на книгите на български език, а за дипломните работи – увод и заключение. Индикация за наличие на такова съдържание е икона, изобразяваща син лист (20).


Функции Всеки, притежаващ читателска карта, разполага със собствено “място” в електронния каталог, наречено “Моят запис”. Меню “Заети документи” поддържа информация за заетите от вас книги, дата на заемане и връщане. Предлага възможност за удължаване срока на ползване чрез функция “Презаписване”. В меню “Моите списания”, освен информация за получаваните от библиотеката списания, можете да се абонирате за получаване на техните съдържания. Вашето лично пространство позволява да съхранявате избрани от вас заглавия в меню “Списъци”. Номерът на вашата читателска карта е едновременно потребителското име и парола за достъп до меню “Моят запис” и “Списъци”. Системата дава възможност да промените предварително зададената парола.


Местоположения Местоположение


Библиотека – партер Библиотека – 1-ви етаж Библиотека – 2-ри етаж Дигитална библиотека


Хранилище “Аудиовизуални документи”


Хранилище “Книги”


Хранилище “Периодични издания”


Читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.”


Достъп до документите свободен свободен свободен


електронен с поръчка с поръчка


Хранилище “Лични библиотеки” с поръчка с поръчка


свободен


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28