This page contains a Flash digital edition of a book.
Нов български университет


Библиотеката през 2010 г. в цифри


Читатели Регистрирани читатели Посещения в библиотеката Заети библиотечни документи


Брой влизания в електронните информационни ресурси


Посещения на блога


Библиотечни колекции Библиотечни документи – общо


Придобити документи през последната година


Придобити документи през последните 5 години


Абонирани периодични издания Електронни книги Бази данни


Библиотечен комплекс Разгърната застроена площ, в кв. м. Брой читателски места (общо)


Брой компютъризирани читателски места


Работни часове през седмицата Брой на служителите


14367


131060 98890


40408 24483


113313 6133


27836 315


54900 41


3000 235


96 82


27 Как да се свържете с нас


Тел.: 8110296 Факс: 9556080 Електронна поща: library@nbu.bg Skype: NBU_Biblioteka Електронен каталог: ht p://qopac.nbu.bg/ Блог: ht p://nbulibrary.wordpress.com/ Фейсбук: www.facebook.com/pages/.../134534713266529 Уебсайт: ht p://www.nbu.bg/


Пощенски адрес: Библиотека Нов български университет ул. “Монтевидео” № 21 1618 София


Дни на отворените врати Поканете своите приятели и посетете заедно


библиотеката на Нов български университет! Дата


28.10.2011 г. 25.11.2011 г. 27.01.2012 г. 24.02.2012 г. 30.03.2012 г. 27.04.2012 г. 01.06.2012 г. 29.06.2012 г. 27.07.2012 г. 31.08.2012 г. 28.09.2012 г.


Работно време 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30 9.00 – 17.30


28


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28