This page contains a Flash digital edition of a book.
Обслужващи звена


Бюро “Заемна служба” – издаване и подновяване на читателска карта; – заемане и връщане на библиотечни документи; – удължаване на срок за ползване; – получаване на запазено заглавие за дома; – издаване на бележка, удостоверяваща, че не дължите библиотечни документи; – заплащане на услуги.


За повече информация: тел. 8110196, в. 1196, library@nbu.bg


Бюро “Информация” – информация за библиотеката; – издаване на читателска карта; – запознаване с общите условия и правила за ползване; – зареждане на читателска карта с кредит за безплатно копиране и разпечатване;


– копиране; – разпечатване; – сканиране; – факс услуги; – заплащане на услуги.


За повече информация: тел. 8110193, в. 1193, library@nbu.bg


Бюро “Справочно-библиографска информация” – издаване и подновяване на читателска карта; – съдействие при търсене в електронен каталог; – помощ при ползване на колекциите: “Книги”, “Справочни издания”, “Периодични издания”, “Лични библиотеки”, “Дипломни работи и дисертации” и “Аудиовизуални документи”;


– консултация при търсене в бази данни; – попитай библиотекаря; – писмена тематична библиографска справка; – използване на готова библиографска справка; – редакция на библиографски списък; – междубиблиотечно заемане; – заявка за покупка на литература; – електронна доставка на статия / част от книга; – карта за копиране “Toshiba”; – заплащане на услуги.


За повече информация: тел. 8110296, в. 1296, library@nbu.bg


Читалня “Проф. Иванка Апостолова, д. н.” – ползване на всички документи, които библиотеката притежава и представяне на читателска карта;


– запазване за срок от един месец на избрани от вас заглавия, които възнамерявате да ползвате по-дълго. Ако в продължение на пет последователни дни не ги ползвате, документите се освобождават;


– заявка за “Моите списания”; – ползване на специализираните места в залата за работа с електронни ресурси, до които


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28