This page contains a Flash digital edition of a book.
Библиотечни и информационни услуги


Заемане за дома Заемане, връщане и презаписване на библиотечни документи се извършва на бюро “Заемна служба”. Можете да заемате


за дома книги, художествена литература, аудиовизуални материали и нотни издания. Колекции


Преподаватели брой Екземпляр за дома (зелен етикет)


Единствен / последен екземпляр (червен етикет) *


Художествена литература Нотни издания


Материали към курсове Аудиовизуални документи


документи 10


1 1


1 1 5


срок на ползване


1 месец 20 дни 20 дни


1 месец 3 дни


1 месец брой


документи 5


1 1


1 1 5


Студенти, докторанти, служители


срок на ползване


1 месец 3 дни


20 дни 1 месец 3 дни


1 месец


Студенти по програма “Еразъм”


брой


документи 3


1 1


1 1 3


срок на ползване


1 месец 3 дни


20 дни 1 месец 3 дни


1 месец * Забележка: Екземплярите от тази колекция могат да се заемат за дома, с изключение на месеците: декември и януари, май и юни.


В случай, че: – желаете да удължите срока за ползване на взетите от вас документи и те не са търсени от друг читател, имате възможност да ги презапишете еднократно. Това може да направите с помощта на библиотекар или самостоятелно чрез функцията “Презаписване” в електронния каталог. Изберете меню “Моят запис”, а след това “Заети документи”. Маркирайте едно или няколко заглавия и натиснете бутон “Презаписване”.


– се обучавате в две програми или учите по индивидуален план имате възможност да подадете заявление до директора на библиотеката за увеличаване броя на едновременно заеманите документи.


– сте студент в дистанционна форма на обучение или по някаква друга причина не можете да посетите библиотеката лично, за да върнете заетите материали, използвайте Български пощи или куриерски фирми. Изпратете книгите на пощенския адрес на библиотеката. За дата на връщане се счита пощенското клеймо.


– не успеете да върнете в срок заетите от вас материали, се начислява неустойка за забава. Колекции


Екземпляр за дома (зелен етикет) Художествена литература Нотни издания


Материали към курсове Аудиовизуални документи


Единствен / последен екземпляр (червен етикет) 1,00 лв. на ден за 1 документ


Запазване на книга Ако търсената от вас книга е заета от друг читател, може да направите заявка за нея чрез функцията “Запази” в


електронния каталог. Когато книгата бъде върната в библиотеката ще получите съобщение, че заглавието е налично и в срок до пет дни може да го заемете. За повече информация: бюро “Заемна служба”, тел. 8110196, в. 1196, library@nbu.bg


Неустойка за забава 0,10 лв. на ден за 1 документ


12


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28