This page contains a Flash digital edition of a book.
– Comparative Political Studies – за периода 2001- 2002, 2004 и 2008 г.;


– East European Politics & Societies – за периода 2007-2008, 2010-2011 г.;


– European History Quarterly – за периода 2008, 2010-2011 г.;


– European Union politics – за периода 2007-2008, 2010-2011 г.;


– Group Processes & Intergroup Relations – за периода 2001-2002, 2004, 2007-2008 г.;


– International Journal of Cross Cultural Management – за периода 2003-2004, 2008, 2010-2011 г.;


– T eory, Culture & Society – за периода 2002-2004, 2010-2011 г.;


– Urban Aff airs Review – за периода 2000-2002, 2004 и 2008 г.


Science Direct – осигурен е достъп до т. нар. “Freedom Collection”, включваща над 1800 списания от различни области: инженерни науки, селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология, здравеопазване, изкуство, хуманитарни и социални науки, бизнес, мениджмънт, счетоводство, икономика, иконометрия и финанси, психология и др. на английски език.


Scopus – база дани, съдържаща реферати и цитирания на научна периодика и препратки към уеб ресурси във всички области на знанието. Обхваща над 18 000 научни издания на повече от 5 000 издатели от цял свят.


Teacher Reference Center (EBSCOhost) – включва 280 анотирани периодични издания в областта на образованието. Широко са застъпени следните теми: оценяване, добри практики, продължаващо обучение, разработване на учебни планове, стандарти, основно и висше образование.


Е-нормативни документи и практика Апис – правноинформационна база данни, като библиотеката поддържа абонамент за модулите: Aпис – Право, Aпис – Практика, Апис – Процедури, Апис – Време, Евро Право и Апис Регистър.


Компютърни продукти “ЕПИ” – библиотеката осигурява достъп до продуктите ЕПИ Труд и социално осигуряване, ЕПИ Финанси, ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско право в залата за работа с електронни ресурси.


Сиела – правноинформационна база данни, с достъп до модулите Сиела Норми Нет, Сиела ИнфоНет, Сиела Процедури, Сиела ЕвроНет и Сиела Счетоводство.


11 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28