This page contains a Flash digital edition of a book.
16-17:FONH 6/28/11 3:18 PM Page 16


16 Η ΦΩΝΗ της Λεµεσού


Συνάντηση ΕΒΕΛ µε Υπουργό Εσωτερικών


Λίγο πριν το ok για τα γήπεδα γκολφ


Τα τελευταία χρόνια η Λεμεσός βρίσκεται αναμφίβολα σε μια τροχιά ανάπτυξης μέσα από σειρά έργων τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη είτε σχεδιάστηκαν και απλώς αναμένουν τη συμπλήρωση των τυπικών διαδικασιών για να προχωρήσουν στην εφαρμογή της υλοποίησης τους.


Της Μελίνας Μενελάου Αλατζόγλου


στο στάδιο της υλοποίησης, αποτέλεσαν αν- τικείμενο της συνάντησης που είχε την πε- ρασμένη εβδομάδα με τον Υπουργό Εσωτε- ρικών Νεοκλή Συλικιώτη το Διοικητικό Συμ- βούλιο του ΕΒΕΛ με επικεφαλής τον Πρό- εδρο του Δημήτρη Σολομωνίδη. Μιλώντας στην «Φ» γι’ αυτή την εποικο-


Τ


δομητική, όπως χαρακτηρίζεται, συνάντηση, ο κ. Σολομωνίδης ανέφερε ότι, για το θέμα


Προχωρούν οι άδειες για


το Lanitis Farm Golf στο Φασούρι και το Saint


Elizabeth Golf Resort στον Άγιο Αµβρόσιο


της αδειοδότησης των δυο γηπέδων γκολφ τα οποία προγραμματίζονται να δημιουργη- θούν στην επαρχία Λεμεσού, ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι όλες οι αιτή- σεις για τα γήπεδα γκολφ προχωρούν. Τα γή- πεδα για τα οποία προχωρούν οι άδειες αφο-


Σύντοµα θα γίνουν και οι


δηµόσιες ακροάσεις για ακόµα δύο γήπεδα στην επαρχία Λεµεσού


ρούν το Λανίτης Farm Golf που θα κατα- σκευαστεί μεταξύ του My Mall και του Φα- σούρι Water Park και το Saint Elizabeth Golf Resort στον Άγιο Αμβρόσιο. Ειδικότερα σε ότι αφορά το πρώτο, υπο-


λογίζεται ότι το κόστος του θα ξεπεράσει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Θα περιλαμβάνει γή- πεδο 18 οπών, οικιστικές μονάδες και co- untry club. Το εν λόγω γήπεδο θα εί- ναι ένα αστικό πάρκο γκολφ κι ως εκ τούτου οι οικίες και τα διαμερίσμα- τά θα προορίζονται τόσο για μόνι- μη κατοικία όσο και για εξοχικά. Το έργο θα βασίζεται στα πρότυ- πα της σύγχρονης κυπριακής αρ- χιτεκτονικής και θα περιλαμβά- νει επίσης πάρκο δραστηριοτή- των καθώς και πάρκο πρασίνου με λίμνες και παρατηρητήρια για την πανίδα και χλωρίδα της πε- ριοχής. Στόχος είναι να αρχίσουν τα κατασκευαστικά έργα μέσα στο 2011 με χρονοδιάγραμμα αποπε- ράτωσης τα δυο χρόνια. Από την άλλη το Saint Elizabeth


Golf Resort θα αποτελέσει μια επένδυ- ση της τάξης 400 εκατομμυρίων ευρώ και θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο και οικιστικές μο- νάδες. Το έργο αναμένεται να δημιουργηθεί σε έκταση 1.6 εκατομμυρίων τετραγωνικών


μέτρων και θα περιλαμβάνει 397 ιδιωτικές κατοικίες ενώ το ξενοδοχείο θα καταλαμβά- νει 5.100τ.μ. Θα κατασκευαστεί επίσης ακα-


μία γκολφ. Όπως ανέφερε ο κ. Σολομωνίδης, σύν-


τομα θα πραγματοποιηθούν δημόσιες ακρο- άσεις για ακόμα δύο γήπε- δα γκολφ στην επαρχία Λε- μεσού. Παρόλο που το καυτό


θέμα του Συνεδριακού Κέν- τρου δεν εμπίπτει στην αρ- μοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών, ωστόσο συ- ζητήθηκε με τον κ. Συλι- κιώτη ο οποίος «τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ της δη- μιουργίας του στη Λεμεσό». Το ΕΒΕΛ και γενικότερα ο κό- σμος της Λεμεσού, όπως ανέ- φερε ο κ. Σολομωνίδης, ανα- μένει το αποτέλεσμα της συ- ζήτησης που θα γίνει σύντομα στη Βουλή, μετά την εγγραφή του


θέματος στην αρμόδια Επιτροπή Εμπορί-


δημία τένις και αμφιθέατρο ενώ έκταση 3000τ.μ. θα καταλαμβάνει το Club House, οι εγκαταστάσεις συντήρησης και η ακαδη-


Προσωρινό PAUSE για το τεχνητό νησί…


Σε παύση έχει μπει η υλοποίηση του τε- χνητού οβάλ νησιού που προτάθηκε στον Δήμο Λεμεσού τον περασμένο Νοέμβριο και το οποίο, ομολογουμένως, είχε προ- καλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στους Λε- μεσιανούς όσο και σε κρατικούς λειτουρ- γούς, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων υπουργών. Το «πάγωμα» έχει να κάνει με την εκτίμηση ότι «αν προχωρήσει η Λεμε- σός με ένα τέτοιο έργο, σίγουρα οι υπό- λοιπες παραλιακές πόλεις θα θελήσουν να ακολουθήσουν». Έτσι πρέπει να ακολου- θηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες καθώς επίσης και η διενέργεια περιβαλ-


λοντικών και άλλων ενδεδειγμένων μελε- τών πριν επανατεθεί η πρόταση για τελική έγκριση ή απόρριψη.


Αν προχωρήσει η


Λεµεσός µε ένα τέτοιο έργο, σίγουρα οι υπόλοιπες


παραλιακές πόλεις θα θελήσουν να


ακολουθήσουν…


Σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν πα- ρουσιαστεί από τους άμεσα ενδιαφερόμε-


νους επενδυτές, το τεχνητό νησί θα φθάνει σε μήκος τα 125 μέτρα και τα 40 σε πλά- τος. Στο κέντρο του θα υπάρχει διώροφο κτίριο, το οποίο θα καταλήγει στα άκρα του σε μονώροφες κατασκευές. Θα περιλαμ- βάνει εστιατόρια, καφετερίες και μεγάλη βεράντα με θέα. Θα συνδέεται με την ξηρά μέσω εναέριας πεζογέφυρας. Στο ένα από τα προτεινόμενα κτίρια θα φιλοξενούνται εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις ενώ το δεύτερο θα λειτουργεί ως ινστιτού- το μελετών για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η κατασκευή του θα απαιτήσει δύο πε- ρίπου χρόνια και θα δοθεί στο δήμο ή στο


δημόσιο όταν καλυφθεί το κόστος κατα- σκευής, το οποίο θα προέλθει από τη χρή- ση των χώρων και των εγκαταστάσεων. Για τη χωροθέτηση του έργου τέθηκαν δύο προ- τάσεις: η περιοχή απέναντι από τον Εναέ- ριο και ο θαλάσσιος χώρος μπροστά από το πολυκατάστημα Debenhams.


ου, με στόχο (όπως αυτός τέθηκε σε πρόσφατη συνάντηση με τους βουλευτές της Λεμεσού) την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου.


α διάφορα έργα και κυρίως κά- ποια σημαντικά που έχουν προ πολλού σχεδιαστεί και αναμένουν το πράσινο φως των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για να μπουν


ρεπορταζ 1 Ιουλίου 2011


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32