This page contains a Flash digital edition of a book.
vKkr izkjC/k dk gj okj g¡l dj lgs !


¼41½ lEHko ¼1½ vkvks


pksV djsa] ?ku pksV djsa µ ifjorZu gksxk] /kjrh dh xgjkbZ esa dEiu gksxk] pêkuksa dh ijrsa


pV[ksaxh]


vojks/kd VwVsaxs] QwVsxh ty&/kkj !


vkvks pksV djsa]


fey dj pksV djsa µ fLFkfr;k¡ cnysaxh] iRFkj v¡dqjk,axs] yg&yg ikS/kksa ls <d tk,axs !


¼42½ lEHko ¼2½


vkvks Vdjk,¡]


iwjh rkd+r ls Vdjk,¡] vkf[k+j


yksgs dk vkdkj fgysxk]


can flag&}kj [kqysxk !


eqfDr e'kkysa Fkkes tu&tu xqt+jsaxs] dksus&dksus esa


viuk thou&/ku [kkstsaxs ! uo;qx dk rw;Z ctsxk] izkph esa lw;Z mxsxk ! vkvks Vdjk,¡]


fey dj Vdjk,¡] thou l¡ojsxk]


gj oafpr&ihfM+r l¡Hkysxk !


¼43½ foir~ vkf[k+j]


x;k Fke ! mBkµ


ph[krk


rksM+rk & QksM+rk yhyrk


Øq) va/kM+ ! rckgh---- rckgh---- rckgh !


b/kj Hkh( m/kj Hkh ;gk¡ Hkh( ogk¡ Hkh ! nh[krs


[k.Mgj---- [k.Mgj---- [k.Mgj] vufxur 'ko ! loZ=k fuLrC/krk] Fke x;k jo !


ncs]


pksV [kk;s] #f/kj & flDr


ekuo--- eos'kh--- ifjUns foo'k rksM+rs ne !


Hk;kØkar lqulku esa lulukrh gok] [kk x;k


vax&izfr&vax ydok ! vikfgt


Fkdk 'kfDr&xfrghu thou] foxr&jkx /kM+du !


Hk;kud d+gj vc x;k Fke] cps dqN


mnklh&lus psgjs ue !


lnk ds fy, [kks


?kjksa&ifjtuksa dks] fcy[krs cslgkjk ! vlg


dk#f.kd nz'; lkjk !


egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 294


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153