This page contains a Flash digital edition of a book.
pkjksa vksj ls gj d+ne ij


uj&Hkf{k;ksa ds nwj rd QSyk,&fcNk, tky esa] Ny&Nn~e dh


mudh f?kukSuh pky esa !


ck:nh lqjaxksa ls tdM+ dj dj fn;k fuf"Ø; gekjs ykSg&iSjksa dks


gekjh 'kfDr'kkyh n`<+ Hkqtkvksa dks ! Hkj fn;k ?kkrd fo"kSyh xa/k ls nqxZU/k ls


pkjksa fn'kkvksa dh gokvksa dks ! lp gS µ


muds Øwj iatksa us gS nck j[kk xyk] Hkhap Mkys gSa


gj vU;k; dks djrs mtkxj ngdrs jfDre v/kj ! efLr"d dh ul&ul foo'k gS QwV iM+us dks] fBBd dj jg x;s gSa ge ! [kafMr ijkØe


vfLrRo @ lÙkk dk vge~ ! lp gS fd


vkØked&izgkjd lcy gkFkksa dh tSls Nhu yh {kerk Rojkµ vc u ge yydkj ikrs gSa u ph[k ikrs gSa] Loj vo#)


ekuork&fot;&fo'okl dk] lw;kZLr tSls


xfr&izxfr dh vkl dk ! vc u es/kk esa gekjh


Økafrdkjh /kkj.kkvksa&Hkkoukvksa dh dM+drh rhoz fo|qr dkSa/krh gS] psruk tSls


gks x;h gS lqé tM+or~ !


ps"Vkghu gSa @ etcwj gSa] gSjku gSa]


Hkkjh Fkdu ls pwj gSa ! ysfdu


ugha vc vkSj egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 286


fLFkj jg ldsxk


vkneh dk vkneh ds izfr fgalk&Øwjrk dk nkSj !


n`<+ ladYi djrs gSa


dfBu la?k"kZ djus ds fy,] bl fLFkfr ls mcjus ds fy, !


¼13½ olq/kSodqVqEcde~


tkfr] oa'k] /keZ] vFkZ ds ukek/kkj ij vkneh vkneh esa djuk Hksn&foHksn]


fdlh dks fuEu


fdlh dks Bgjkuk Js"B] fdlh dks dguk viuk fdlh dks dguk ijk;kµ


vkt ds mHkjrs&l¡ojrs u;s fo'o esa xaHkhj vijk/k gS] v{kE; vijk/k gSA


djuk gksxk u"V&Hkz"V


,sls O;fä dks @ ,sls lekt dks tks vkneh&vkneh ds e/; foHkktu esa j[krk gks fo'okl vFkok


fu/kZurk pkgrk gks j[kuk d+k;eA


lfn;ksa ds vuojr la?k"kZ dk lg&fpUru dk fu"d"kZ gS fd gekjh&lcdh


tkfr ,d gS & ekuo] gekjk&lcdk


oa'k ,d gS & euq&J)k] gekjk&lcdk


/keZ ,d gS & ekuoh;] gekjk&lcdk


oxZ ,d gS & JfedA


jax :i dh fofHkérk lqUnj fofo/k:ik izÑfr gS] bl ij foLe; gS gesa bl ij xoZ gS gesa] lqnwj vkfne ;qx esa yEch lEidZ nwfj;ksa us gesa fHké&fHké Hkk"kk&cksy fn,] fHké&fHké fyfi&fpUg fn,A


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153