This page contains a Flash digital edition of a book.
eqldku dh e/kq&xku dh


vfHk'kIr bl ;qx esa deh gS !


vR;f/kd vuof/k ek=k µ


laorZ @ Mk- egsanz HkVukxj jpuk&dky lu~ 1962µ1966 @ izdk'ku lu~ 1972


¼1½ laorZ


iFk dk eksM+ Hkkrk gS eq>s !


cgqr yEch Mxj ls Åc tkrk gw¡] vdkj.k gh


FkdkoV dh f'kfFkyrk esa u le>s Mwc tkrk gw¡ !


lukru ,d&ls iFk ij


u;kiu tc ut+j vkrk ugha eq>ls pyk tkrk ugha !


rHkh rks


gj uokxr eksM+ dk Lusfgy ân;gkjh Hkko&Hkhuk


eqX/k Lokxr !


blesa gt+Z D;k gSµ iFk dk eksM+


;fn bruk lqgkrk gS eq>s \ iFk dk eksM+ Hkkrk gS eq>s !


¼2½ visf{kr


ljl v/kjkasa ij izQqfYyr daat&lh eqldku gks ! ;k


meaaxksa ls Hkjk e/kq&xku gks !


deh gS !


uhjo uhy gksBksa ij cM+h xgjh ijr fge dh teh gS !


izR;sd mj esa osnuk dh [kM+[kM+krh gS Q+ly]


vkg~ykn&chtksaa dk ugha vfLrRo] dsoy


>u>ukrs vax] ekuoµ


fp=k&js[kk&or~ [kkstrk lrjax !


¼3½ leosr


laxhr&lgkf;uh lqd.Bh vk


thou dh r`".kk dks xk !


lIr&lqjksa ls LifUnr gks vx&tx]


laxhrd cu tk;s lwuk ex !


ykµ


lqjcgkj&oh.kk&e`nax fofo/k ok| yk ctk]


lqd.Bh xk !


thou dh r`".kk dks xk !


¼4½ lqy{k.k


lqcg ls vkt fdl vO;Dr ls mj mYyflr !


lglk egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 206


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153