This page contains a Flash digital edition of a book.
fey jgh gS !


f?kukSuh lkft+'kksa dk inkZ mB x;k gS] lkjk ekgkSy gh vc rks u;k gS !


¼31½ et+nwjksa dk xhr fey dj d+ne c<+k,¡ ge


t;] fQj gksxh oke dh !


'kksf"kr turk tkxh gS ihfM+r turk ckx+h gS


vk,¡] lM+dksa ij vk,¡] D;k vc fpark /kke dh !


uk ;g volj NksM+saxs dky&pØ dks eksMsaxs


'kD+ysa cnysaxs] lkFkh ewd lqcg dh] 'kke dh !


ukjk vc ;g ?kj&?kj gS gj balku cjkcj gS jksVh tu&tu [kk,xk


vius&vius dke dh !


>sysa xksyh lhus ls yFkiFk [+kwu&ilhus ls bT+t+r dHkh ?kVsxh uk


^esgurd'k* ds uke dh ! ¼32½ Jeftr~


?kj&?kj u;k lcsjk ykus okys ge nqfu;k dks jaxhu cukus okys ge dfy;ksa dks e/kq&xa/k fnykus okys ge daBksa esa uo&xku clkus okys ge !


iSjksa esa >udkj Hkjh geus&geus thou esa jl&/kkj Hkjh geus&geus vk¡[kksa esa lqUnj LoIu ltk;s geus Hkksj clUr&cgkj Hkjh geus&geus !


ge thou thus ;ksX; cukus esa jr ^Je gh gS iq#"kkFkZ* gekjk ,slk er !


¼33½ o"kkZUr ij


ßfiz; HkkbZ] c/kkbZ !


uo&o"kZ


lRQy HkkX;'kkyh gks] vR;f/kd lq[k ns vfer lEiUurk ns foiqy ;'k ns


jl&dy'k ns !Þ


fe=kksa dh lgt ;k


vkSipkfjd


;s vusdkusd eaxy dkeuk,¡ vkSj lqUnj Hkkouk,¡ o"kZ&Hkj


Nyrh jgha] lkSHkkX; dks


nyrh dqpyrh jgha ! lq[k dksµ


rjlrk gh jgk] lEiUurk ikusµ dyirk gh jgk] ;'k ds fy,µ


mRlqd rM+irk gh jgk] jl dh


Nydrh e/kqj dud&dVksfj;ksa dks eu yydrk gh jgk !


uo&o"kZ dk tSlk


fd;k Fkk vkxeu&mRlo] ugha


oSlh fcnkbZ ! D;k dgsa dqN vkSj fiz; HkkbZ !


egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 253


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153