This page contains a Flash digital edition of a book.
?kkrksa ls izgkjksa ls xjtrh


vfXu&/kkjksa ls] ugha gSjkuA


c<+rk x;k vfUre fot; fo'okl]


x<+us u;k bfrgklA


vijkts; thou dkµ vnE; izcy


eukscy]


Qw¡drk taxy] cukrk


ft+Unxh dk uo /kjkryA


¼28½ tuoknh ¼30½ laØe.k


vuqfpr djsaxs ugha] vuqfpr lgsaxs ugha!


vf/kdkj&en&eÙk lÙkk&fof'k"Vks ! rqEgkjh


lQy /kwrZrk vkSj


pyus u nsaxsA


ijyksd ;k


yksd&dY;k.k ds uke ij O;fDr dks vkSj


Nyus u nsaxsA ekuo


vukpkj&ujdkfXu esa vc ngsaxs ughaA LoSjorhZ fujadq'k


u;s fo'o esa 'ks"k


fuf'pr jgsaxs ughaA


;g ugha gksxkµ canwd dh uksd


lpkbZ dks nck;s j[ks] vkneh dks


vkrrk;h ds iSjksa ij >qdk;s j[ks] ;g ugha gksxk !


i'kqrk dh xqykeh vusdksa 'krkfCn;k¡ <ks pqdh gSa] ysfdu vc


,slk ugha gksxk !


;krukvksa dh fdjpsas HkksFkjh gks pqdh gSa] D;k rqe ugha ns[krs µ Øwj tYyknksa dh og'kh ;kstukvksa dh cqfu;knsa fgy jgh gSa \ ekSr dh


dky&dksBjh cus gj ns'k dks ft+Unxh dh gok vkSj jks'kuh


egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 252


¼29½ ,dtqV feysxh


gesa thr gjne] feyk dj pysaxs


d+ne ls d+ne !


lerk leFkZd tuokn lk/kd vafre pj.k rd jgsaxs


lej&jr] u gksaxs


dHkh ur ! c<+saxs


feyk dj


d+ne ls d+ne] ,dtqV 'kfDr fo'okl


gksxk u de !


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153