This page contains a Flash digital edition of a book.
rqels


gS ugha vuqu;&fou; f/kDdkjrk gw¡ ! ;ksa dHkh Hkh


gks u ldrk ghu ! {kfr Lohdkjrk gw¡ ! vius


pkVqdkjksa dh foxfgZr {kqnz


bPNk&iwfrZ ds fgr] dj fn;k rqeus


{kf.kd vf/kdkj ls oafpr \ rqEgkjs


el[+kjs fuyZTt xans [ky f?kukSus :i dks


nqRdkjrk gw¡ ! tku yks


vPNh rjg igpku yks µ gksrk ugha blls rfud Hkh {kh.k !


{kfr Lohdkjrk gw¡ ! ¼20½ izfrjks/k


fodkl&jkg #) ( tkfr&;q)A


oa'k&niZ cu x;k


djky dky&liZA na'k


rhoz na'k]


l`f"V ds egku~ tho dk vFkkg Hkza'kA


{kqnz ladqfpr ân; mxy jgk t+gj fd


<k jgk d+gj !


euq";rk ygw&yqgku] tkrq/kku xk jgkµ


gS fo"kkDr gj fn'kk] fuxy jgh foosd dks v'kqHk xgu ?k`.kk&fu'kkA


lrdZ vkSj Hkhr O;fDr&O;fDr lsA gks jgk izrhrµ ykSV vk jgk vrhr]


fgalz taxyh] c&[+kwc py jgh lekt esa


egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 249


vlkj


}s"k&;qDr tkfr&xkuA


Øwj xoZ&pwj]


lH;rk&foghu vkRe&yhu A


c<+ks] c<+ks ! i'kqRo ds v/khu bl euq"; ds mxs fo"kk.k vkSj


/kkjnkj nk¡r rksM+us ! vekuoh;


tkr&ik¡r rksM+us] lekt vkSj O;fDr dks l'kDr ,d lw=k esa vVwV tksM+usA


¼21½ iru ns'k esa


fo'kky :i esa meM+ jgk mQ+u jgkµ


tkfr&}s"k % /keZ&}s"k o.kZ&Hksn % tUe&Hksn eSy ! eSy ! eSy ! xnZ ! xnZ ! xnZ !


rhoz ekufld ruko 'k=kq&HkkoA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153