This page contains a Flash digital edition of a book.
de] csgn de gS ! ¼17½ fLFkfr


lesVs fleVrk ugha fc[kjko !


ugha gS fn'kk dk irk HkVdko !


tfVy ls tfVyrj gqvk my>ko !


gqvk de u] c<+rk x;k vyxko !


¼18½ vkneh vkt taxy ds


Hk;kog fgalz vkne[kksj i'kqvksa ls lqjf{kr


vknehA _rqvksa ds


fouk'kd rsojksa ls gS u fdafpr~


Hkhr] vk'kafdr o fpfUrr vknehA


izÑfr ds


ukuk izdksiksa ls Lo;a dks]


vU; thoksa dks cpkuk tkurk gS vknehA


'kwU; dh


Å¡pkb;ksa ij tk igq¡puk gS ljy


mldksA


flU/kq dh xgjkb;ksa dh Fkkg ysuk gS lgy


mldksA


fdUrq vpjt vkneh gS


vkneh ls vkt lokZf/kd vjf{kr] vkneh ds gh euksfoKku ls


fcYdqy vifjfprA


Hk;Hkhr ?kkrksa ls


ijLijA


jDrk{k vkgr Øq)


t+gjh O;aX; ckrksa ls ijLijA


VwV tkrk vknehµ vkneh ds Øwj


eekZUrd izgkjksa ls] ywV ysrk vknehµ vkneh dks Ny&Hkjs


Hkkoksa&fopkjksa lsA vknehµ


vkneh ls vkt dkslksa nwj gS] vkReh;rk ls ghu ctrk [kks[kyk gj d+ne


flQZ+ x+:j gSA ¼19½ mÙkj


ugha fdafpr~ cuwaxk nhu] ;k


x+exhuA {kfr Lohdkjrk gw¡ ! /kwrZµ xqi&pqi


jp jgs "kM~;a=k] cSBs gSa yxk, ?kkr] dSls dj fy;k rqeus


vuks[kk Q+Slyk lqu


,drjQ+k ckr \ egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 248


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153