This page contains a Flash digital edition of a book.
ÅcM+&[kkcM+ jkg ls xqt+jrs gq,]


xgjs&xgjs xM~<+ksa dh Fkkg ysrs gq,


ge viuh ;k=kk ij fu'py eu lsµ py iM+s FksA


ekuk fd txg&txg


vusd O;o/kku vM+s Fks [kM+s Fks] VwVu Fkh


fQlyu FkhA


gekjh xfr dks vk¡f/k;ksa us jksdk] ckj&ckj


otzokgh cknyksa us Vksdk ! ij]


ge #ds ugha] oSijhR; ds lEeq[k >qds ughaA


Øe'k%


gekjk iFk iz'kLr gqvk( vkSj ge ,d fnu


/kM+drs fny ls iM+ko ij igq¡ps !


Fkd dj pwj f'kfFky etcwj


tM+rk&c)A Øe'k%


vglkl txrk gS % eaft+y var ugha] vk/kkj gS izos'k&}kj gS


thou dh jaxHkwfe gSµ deZHkwfe gS !


mls LoIu&Hkwfe le>us dh Hkwy D;ksa dh \


blls rks csgrj Fkk mlh fcUnq ij cus jguk tgk¡ ls ;k=kk 'kq: dh FkhA


¼15½ fojke


dj pqdh ft+Unxh nwfj;k¡


r; !


ph[krh gk¡Q+rh ft+Unxh dj pqdh vufxur


Å/oZ Å¡pkb;k¡ x+kj xgjkb;k¡ r; !


Fke x;k Hkksj dk 'kke dk xw¡trk


'kksj]


xr mez dh jkg ij Fke x;k] ,d


vkg cu 'kwU; esa gks x;k


y; !


dj pqdh ft+Unxh eaft+ysa


r; ! ¼16½ lkeF;Z&Hkj thouµ


ek=k ,d ;k=kk gS] vuUr jkg ij vUrghu ;k=kk gS !


foJkafr&gsrq {k.k&Hkj #duk vkxs c<+us dk dsoy miØe gSA


eaft+y µ nwj]


cgqr nwj] le; µ


egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 247


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153