This page contains a Flash digital edition of a book.
f'kdu vk;h ekFk! ikj dj vk;s Hk;kud jkg] ft+Unxh dh jkg lkFk&lkFk!


vk¡f/k;ksa dh /kwy ls ;k


pj.k pqHkrs 'kwy ls µ


#ds ughas ! rirh /kwi ls] xgjs mrjrs


?ku v¡/ksjs dwi ls Fkds ugha !


rj&crj djrs jgs r; lQ+j] Fkkes gkFk ck¡/ks gkFk


lkFk&lkFkA


ikj dj vk;s vtu&ch


ft+Unxh dh jkg yEch jkg !


¼9½ foQy


ygjksa&lh mQ+urh


mj&meaxsa lks x;ha] pgpgkrh Mky lU/;k dh vpkud


ewd&cgjh gks x;h ! izrh{kk&jr ltx vk¡[ksa foo'k pqi&pqqqqqqqqqqqqi jks x;ha !


fuf'k


fge&d.kksa ls l`f"V lkjh /kks x;h !


jkr


BaMh vkSj yEch µ tkxrs


dc rd jgsaxs \ jkr


xhyh vksl&Hkhxh] 'khr dk vfHk'kki fdruk vkSj--- pqi&pqi lgsaxs \


FkjFkjkrk xkr] dqgjs esa


>qds gSa ikr] viuh


osnuk dks vkSj---- dc rd dgsaxs \


egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 245


¼10½ fuLlax


BaMh jkr] lUukVk !


tc&rc dgha dksbZ FkjFkjk mBrk isM+]


jg&jg


luluk mBrh gok A


vFkok


ph[k iM+rk nnZ esa


pdokA


u dksbZ ckr A xgjh


cgqr xgjh ,d [k+keks'kh] viwj vVwV csgks'kh f'kfFky vkfo)A


dqafBr eu flgjrk ru fody


n;uh; i{kk?kkrA lUukVk ! u dksbZ ckr] BaMh jkr !


¼11½ bUrt+kj


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153