This page contains a Flash digital edition of a book.
ngus nks] ngus nks !


taxy ty tk,axs] ykSg&dB?kjs xy tk,axs !


eSa vkÅaxk fQj vkÅaxk]


fut dks folftZr dj lkewfgd psruk dk vax cu vUrghu HkhM+ esa fey tkÅaxk !


Lo ds na'k tgk¡ frjksfgr gks tk,axs] ;k vopsruk dh vFkkg xgjkb;ksa esa lks tk,axs ! 1969


¼23½ izfrKk&i=k VwV fxjus nks


ihM+kvksa ds igkM+ ckj&ckj


veR;Z O;fDrRo eSa vfonfyr jgwaxk !


vkleku ij f?kjus nks osxokgh


L;kg cnfy;k¡] xjtus nks


loZxzgh izp.M vk¡f/k;k¡


ykSg dk vfLrRo eSa vijkftr jgwaxk !


y{k&y{k o`f'pdksa ds Mad&izgkj] mBus nks vax&vax esa


fo"k&nX/k ygjsa Tokj


ozr/kj lfg".kq eSa vfopfyr jgwaxk !


1970


¼24½ Hkys gh Hkys ghµ


dkVrh gksa psruk dks] na'k tSlh ;s rqEgkjh Mkg&ladsrd mis{kk&cks/kuh n`x&Hkafxek,¡ !


Hkys ghµ


lkyrh gksa eeZ dks


migkl&izsfjr ;s rqEgkjh


vfXu&'kj&O;aX;ksfDr;ksa dh Øwj&/kehZ ;kruk,¡ ! lkeus izLrqr


fod"kZ.k&;qDr izfrek,¡ ! bUgsa igpkurk gw¡] vkfn ls bfrgkl budk tkurk gw¡A


gS lgh mipkj budk ikl esjs]


dqN ugha curk&fcxM+rk vkt ;fn Bgjh jgsa ;s f{kfrt ?ksjs ! 1969


¼25½ Lo&#fp QksVks esa eq>s


viuh 'kD+y ugha Hkk;h ! eSaus iqu%


cM+s mRlkg ls vius fp=k f[k¡pok;sµ fHkUu&fHkUu ikst+ fn;s] QksVksxzkQ+j ds ladsrksa ij xEHkhjrk de dj eqldjk;k Hkh] psgjs ij Hkkokos'k yk;k Hkh] ij iqu%


eq>s mu QksVqvksa esa Hkh viuh 'kD+y ugha Hkk;h] rfud Hkh Lo&#fp dks jkl ugha vk;h !


egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 236


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153