This page contains a Flash digital edition of a book.
fcrk nh


ft+Unxh geus \ th u ik;s !


ikdj rfud ij] lc x¡okdj gk] fcrk nh ft+Unxh geus] th u ik;s !


rjldj rM+idj


curs&fcxM+rs ewd&eq[kfjr ,d ;fn laxrµ vlaxr vU;


dqN lius fuj[krs gh fcrk nh


ft+Unxh geus] th u ik;s !


¼22½ fu;fr


lansgksa dk /kwe Hkjk lk¡lsa


dSls yh tk;¡ ! v/kjksa esa


fo"k rhoz ?kqyk e/kqjl


dSls ih;k tk; !


iNrkos dk Tokj mBk tc mj esa


dksey 'k¸;k ij dSls lks;k tk; !


catj /kjrh dh d¡djhyh feêh ij uwru thou


dSls cks;k tk; ! ¼23½ fHk{kk


laihfMr v¡/ksjk Hkj fn;k fdlus vjs !


cgwewY; thou&ik=k esa esjs \ ,d eqëh jks'kuh ns nks


eq>s ! lansg ds


Q.k/kj vusdksa vkg ! fdlus


xa/k&/kehZ xkr ij yVdk fn;s \


fo'okl&d.k vkLFkk&duh ns nks eq>s !


,d eqëh jks'kuh ns nks eq>s !


¼24½ fo'okl


thou esa ijkftr gw¡] grk'k ugha !


fu"Bk dgk¡ \


fo'okl?kkr feyk lnk] e/kqQy ugha] nqHkkZX; esa cl


ngdrk fo"k gh cnk ! vfHk'kIr gw¡]


ix&ix izoafpr gw¡] fujk'k ugha !


{kf.kd gSaµ Xykfu ihM+k


?kqVu !


ojnku le>ks 'ks"k dksbZ


eksg&ik'k ugha ! ¼25½ ftthfo"kq


xgjk v¡/ksjk


lk¡;----lk¡; iou] Hkokog 'kki&lk Nk;k xxu]


vfr 'khr ds {k.k ! egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 213


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153