This page contains a Flash digital edition of a book.
nhf{kr gks iw.kZ yksd] Qsads mrkj


xrkuqxr [kks[kys fopkjksa dk lM+k&xyk fueksZd ! {k;h foxfyr


dq"B&dks"k vkoj.k dop] ftlls nh[ks dsoy lp---lp !


vkxkeh lkS o"kks± esaµ LFkkfir gks lkezkT; n;k eerk d#.kk dk] QSys


vfHkeaf=kr laLÑr 'khry ty o#.kk dkµ


chHkRl ?k`.kk&n'kZu fgalk ls]


vkgr ekuo eu ij ru ij !


olq/kk vkIykfor gks


mUur Hkkoksaµln~Hkkoksa ls] vkPNkfnr gks


e;kZfnr U;k;ksfpr izLrkoksa ls ! gks yqIr txr ls ccZjrk


Øwj nuqtrk /oald oSj fodyrk] lcµ


nso lfg".kq cusa] ikyudrkZ fo".kq cusa !


¼54½ vfHkufUnr & {k.k


'kqHk&ladYiksa dh Qgjkrh


dY;k.k&irkdk lkSHkkX;&irkdk]


vk;h i`Foh ij u;h 'krh


bDdhloha 'krh ! mM+rh


vfr&lqUnj LoxZ&o/kw&le 'osrkEcj ygjkrh] uo;qx&eaMi esa


geus pkgkµ th ysa


tc&rd vk;s u;h 'krh !


egsanz HkVukxj & jpukoyh @ 314


geus pkgkµ /kM+du can u gks


tc&rd vk;s g¡lrh&xkrh u;h 'krh !


iwjh gksrh


bl bPNk ij dkSrwgy gS]


ekuo&vkLFkk esa lp(


fdruk cy gS ! vn~Hkqr cy gS !


geus pkgkµ th ysa


tc&rd vk;s u;h 'krh ! ¼55½ fot;ksYykl ekuo ds


fpj&bfPNr liuksa dks /kjrh ij


djus lkdkj] nsus


mldh loksZÙke jpuk dks n`<+ vk/kkj] mrjh


tu&ekul ij u;h 'krh


bDdhloha 'krh ! Lokxr ! Je&jr ge


djrs gkfnZd Lokxr !


LFkkfir djrh 'kkfUr&dy'k lq[k] LofLr eq[k A


vk;h i`Foh ij u;h 'krh


bDdhloha 'krh !


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153