This page contains a Flash digital edition of a book.
02


2010 cQ,s - 2010 iema;eïn¾ 45 jeks ldKavh - 1 jeks l,dmh


S A A D H A R A N A Y A Y%S ,xldfõ mqj;am;la f,i ,shdmÈxÑ lrk ,È


jHjia:d ixfYdaOkh


mqoa.,hdgo@ mqrjeishkago@


2010 cQ,s - iema;eïn¾


iudch yd iduhsl flakaøfha ff;%udisl ix.%yh


ñ, re 40$-


iudc iduh Wfoid


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40