This page contains a Flash digital edition of a book.
Μ. Πέµπτη 21 Απριλίου 2011


Αναβλήθηκαν οι δημοπρασίες για την αποκατάσταση


χωματερών ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ


ρών σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Κορινθία, λόγω απο- χής, αλλά και κατάληψης από εργολήπτες κυρίως της Μεσσηνίας του χώρου, όπου θα γίνονταν στη Διεύθυν- ση Δημοσίων Εργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, στην Τρίπολη. Οι διαγωνισμοί, όπως μας ενημέρωσε ο προϊστάμενος της ΔΕΚΕ Πελοποννή- σου Πολυχρόνης Παπαϊωάννου, θα επαναληφθούν την Τετάρτη 4 Μαΐου. Οι δημοπρασίες αφορούσαν την αποκατάσταση ανενεργών χωματερών στη Μεσσηνία προϋπολογισμού 1.217.700 ευρώ, στην Αρκαδία προ- ϋπολογισμού 1.037.382 ευρώ και στην Κορινθία προ- ϋπολογισμού 354.240 ευρώ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Μεσσηνίας


Α


Γιώργος Γεωργουλόπουλος παρατήρησε στην “Ε“ ότι υλοποίησαν την απόφαση του 67ου συνεδρίου της Πα- νελλήνιας Ενωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, στην Καρδίτσα, στις 6 - 9 Απριλίου, για επ’ αό- ριστον αποχή από τις δημοπρασίες, διαμαρτυρόμενοι για:


1) Τη στάση πληρωμών του κράτους προς τους εργο-


λάβους. «Μας οφείλονται 2 δισ. ευρώ σ’ όλη την Ελλά- δα. Είναι χρήματα, που θα κινήσουν την πραγματική οι- κονομία, θα πληρώσουμε υποχρεώσεις μας, προμηθευ- τές και άλλους, θα πάνε χρήματα στην τοπική κοινωνία και οικονομία», επεσήμανε. 2) Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Ρέππα για τα δημό-


σια έργα. «Αν ήταν καταστροφικός ο νόμος Σουφλιά, αυτός προωθεί την αδιαφάνεια, τη συναλλαγή, βάζει υποκειμενικά κριτήρια, δεν καταργεί το σύστημα μελέ- τη - κατασκευή και τις αναθέσεις», είπε ο κ. Γεωργου- λόπουλος και σημείωσε: «Επιχειρεί να εξαφανίσει τους μικρούς και μεσαίους εργολήπτες. Είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των μεγάλων εργοληπτών». Επίσης, οι διαμαρτυρόμενοι εργολήπτες ζητούν την


υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων στην Περιφέ- ρεια, στις Περιφερειακές Ενότητες. «Για να δουλέψου- με οι εργολάβοι και να κινηθεί η τοπική κοινωνία και οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος των Μεσσηνίων εργοληπτών παρατήρη-


σε ότι για τις δημοπρασίες είχαν προσέλθει συνάδελφοί τους - μέλη άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων - για να δώσουν προσφορές, «αλλά τους εξηγήσαμε και συμ- φώνησαν. Και αποφάσισαν να απέχουν, γιατί τα προ- βλήματα είναι κοινά». Παρατήρησε, ακόμα, ότι κάθε Τρίτη, η ΕΜΔΥΔΑΣ (η συνδικαλιστική οργάνωση των μηχανικών - δημοσίων υπαλλήλων) έχει αποφασίσει 3ωρη στάση εργασίας, για να μη γίνονται οι δημοπρα- σίες κι επέκρινε τους μηχανικούς της ΔΕΚΕ - μέλη της Ενωσης που “έσπασαν“ την κινητοποίηση και παρέ- στησαν για να κάνουν τις δημοπρασίες. «Ο αγώνας συνεχίζεται», ανέφερε ο κ. Γεωργουλό-


πουλος και κατέληξε: «Με τις πιέσεις μας δόθηκαν χρή- ματα για το “Θησέα“ για έργα μέχρι 30/9/2010. Μας χρωστάνε χρήματα για έργα από ΣΑΤΑ, ΟΣΚ. Η κατά- σταση είναι τραγική. Νέες δημοπρασίες δεν υπάρχουν και είναι αβέβαιο αν υπάρχουν τα χρήματα για τις λίγες δημοπρασίες έργων που γίνονται».


Γ.Σ.


ναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες για προχθές δημοπρασίες για την αποκατάσταση των χωματε-


ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΑ


Ζητούν δρόμο πάνω από το “κατ εντ κάβερ”


ΑΝΑΦΟΡΑ


ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ


Προβλήματα με το έργο ύδρευσης


Περδικονερίου Α


ναφορά στον εισαγ- γελέα Κυπαρισσίας


Τσουκαλέικα ζητούν από το “Μορέα“ κά- τοικοι της περιοχής. Στο συγκεκριμένο ση- μείο πριν από την κατασκευή του αυτοκι- νητόδρομου υπήρχε αγροτικός δρόμος και κάτοικοι ζητούν να ξαναγίνει, για να περ- νούν με τα ζώα τους και τα αγροτικά τους αυτοκίνητα. Το αίτημα τέθηκε χθες και επί τόπου στον υπεύθυνο του “Μορέα“ Θανά-


Κ


άθετο δρόμο πάνω από το “κατ εντ κάβερ“ του αυτοκινητόδρομου στα


ση Βρέκο, παρουσία του προέδρου της Το- πικής Κοινότητας Αποστόλη Μπάρδη. Ο κ. Βρέκος επιφυλάχθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Είπε ότι μπορεί να γίνει μια επίστρωση με τέτοιον τρόπο, ώστε να περ- νούν τα ζώα και παρατήρησε πως σε κο- ντινή απόσταση (100 μέτρα περίπου) υπάρχει γέφυρα - κανονικός δρόμος, όπου μπορούν να διέρχονται κανονικά με τα αυ- τοκίνητά τους.


Γ.Σ. Τον Ιούνιο η ολοκλήρωση της ανάπλασης στο Πάρκο του Λιμενικού Τ


ον ερχόμενο Ιούνιο πρόκειται να ολοκλη-


ρωθεί η ανάπλαση του δυ- τικού τμήματος του Πάρ- κου του Λιμενικού. Οι ερ- γασίες προχωρούν βάσει του χρονοδιαγράμματος «παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του “Καλλικράτη“» όπως πα- ρατηρεί ο εργολάβος Κων- σταντίνος Μέγγος. Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή περίφρα- ξης, στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων, στη δια- μόρφωση διαδρόμων εσω-


έκαναν οι κάτοικοι του Περδικονερίου για το έρ- γο κατασκευής του δι- κτύου ύδρευσης του χω- ριού στο οποίο -όπως πολλές φορές έχουν επι- σημάνει- υπάρχουν πολ- λά προβλήματα στην κα- τασκευή του. Μάλιστα το συγκεκριμένο θέμα είχε συζητηθεί πρόσφατα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέποντας όμως οι κά- τοικοι να μην γίνεται τί- ποτα από την πλευρά του δήμου, αποφάσισαν να απευθυνθούν στον ει- σαγγελέα. Οπως μας τόνισαν, οι


εργασίες σύνδεσης των παροχών με το νέο δί- κτυο προχωρούν και σε λίγες μέρες τους είπαν ότι θα υδρεύονται από αυτό. Ομως επισημαί- νουν ότι δεν έχει γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, όπως τους υποσχέθηκαν. Υπογραμμίζουν ότι


τερικά του πάρκου και στην τοποθέτηση φωτιστι- κών ιστών. Αυτές τις ημέ- ρες πρόκειται να τοποθε- τηθούν οι φωτιστικοί ιστοί καθώς κατασκευάζονται οι


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Μέτρα κατά του ελεύθερου κάμπινγκ


ράλληλη επιβολή προστίμων ζήτησαν οι ιδιοκτήτες κάμπινγκ από τον Δήμο Τριφυ- λίας στην συνάντηση που είχαν χθες το πρωί με το δήμαρχο Κώστα Κόλλια. Οπως τόνισαν οι ιδιοκτήτες κάμπινγκ


Τ


από την περιοχή της Τριφυλίας, της Πυλίας και της Ζαχάρως το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο, καθώς το ελεύθερο κάμπινγκ είναι ζημιογόνο για τις επιχειρήσεις τους για αυ-


Κέντρο


Λογοθεραπείας & Ειδικής Αγωγής


Η επιστήµη της Γιόγκα αποτελεί το «όπλο» του σύγχρονου ανθρώπου για να αντιµετωπίζει τους πιεστικούς ρυθµούς της ζωής και να προλαµβάνει προβλήµατα υγείας που προκαλεί το στρες και η έλλειψη επίγνωσης του εαυτού και των λειτουρ- γιών του. Σε συνδυασµό µε την πνευµατικότητα του ατόµου επιφέρει την ισορροπία σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης: Σωµατικό, Νοητικό, Ψυχικό.


YOGA YOGA


YOGA για παιδιά YOGA για εγκύους


Ατοµικά µαθήµατα Οµαδικά µαθήµατα


Βύρωνος 60, Καλαµάτα 27210 82074 & 6949-292784 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» www.logotherapeia-kalamata.gr


Εµπειρη οµάδα µε παιδοψυχολόγο, λογοθεραπεύτρια και ειδική παιδαγωγό για την αξιολόγηση, συµβουλευτική και την θεραπευτική παρέµβαση σε:


- ∆ιαταραχές λόγου και οµιλίας - Μαθησιακές δυσκολίες - ∆υσλεξία - Αναπτυξιακές διαταραχές - Αυτισµός - Νοητική Υστέρηση - Σύνδροµα


Λειτουργία Κέντρου Ηµέρας για παιδιά µε αυτισµό µε σκοπό την ένταξή τους σε ένα σχολικό πλαίσιο.


∆ιευθύντρια: Καρόλα Folle - Αλέπη Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος


Βασ. Ολγας 23 • Τηλ. 27210 28954 Συνεχές ωράριο 9.00 έως 21.00 Ταµεία δεκτά


ην εφαρμογή του νόμου για απαγόρευ- ση του ελεύθερου κάμπινγκ με την πα-


τό και ο δήμος θα πρέπει να φροντίσει για την εφαρμογή του νόμου. Μάλιστα επισή- μαναν ότι το κυριότερο πρόβλημα υπάρχει με τους αλλοδαπούς τουρίστες και εντοπί- ζεται κυρίως στην περιοχή του δάσους της Ελαίας, στο Καλό Νερό και στην Γιάλοβα. Από την πλευρά του ο δήμαρχος τους επι-


σήμανε ότι άμεσα θα συγκαλέσει στο Δημαρ- χείο μια σύσκεψη με τους αρμόδιους αντιδη- μάρχους αλλά και την Αστυνομία ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.


σχετικές υποδομές, ενώ ήδη έχουν διαμορφωθεί οι διάδρομοι, ολοκληρώνεται η περίφραξη και προχω- ρούν οι εργασίες στα πε- ζοδρόμια.


Κ.Δ.


έχουνε μεταφέρει και στο δήμο τα ζητήματα με την κατασκευή του. Χα- ρακτηριστικά μας ανέ- φεραν ότι ο κεντρικός αγωγός σε ένα μήκος τουλάχιστον 100 μέτρων είναι τελείως στον αέρα, ενώ και στο εσωτερικό δίκτυο του χωριού το πιο βαθύ σημείο του δικτύου είναι οι 35 πόντοι, ενώ στα περισσότερα σημεία μόλις που είναι κάτω από το έδαφος.


στη σούβλα και στα κάρβουνα. Ανοικτά από το πρωί


Ανοικτά από το πρωί µε ψητά στο φούρνο,


στη σούβλα και στα κάρβουνα. Κ.Μπ.


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ


Πάσχα και


µε ψητά στο φούρνο,


Σύμφωνα με πληρο- φορίες μας σήμερα το πρωί έχουν κληθεί από την Εισαγγελία Κυπα- ρισσίας να δώσουν κα- ταθέσεις τόσο οι κάτοι- κοι του χωριού όσο και ο πρόεδρος της Δημοτι- κής Επιχείρησης Υδρευ- σης Αποχέτευσης Κυπα- ρισσίας.


Κ.Μπ.


«ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ∆ευτέρα του Πάσχα


Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σ' όλους


µε ψητά αρνιά στη σούβλα κοκορέτσι, κοντοσούβλι ψητά στον ξυλόφουρνο


Για παραγγελίες • Τηλ.: 27210 80385, 27210 88871


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32