This page contains a Flash digital edition of a book.
Trends & ontwikkelingen


Trends en ontwikkelingen door de ogen van PwC Het is juist nu belangrijk te investeren in de bedrijfsvoering en deze te optimaliseren. Waar staat de sector in het gebruik van informatietechnologie en hoe wordt dit ingezet binnen vastgoedorganisaties? In dit artikel lichten we er enkele toe.


Social Media Vastgoedorganisaties zien Social Media als een alternatief voor traditionele manieren om contact met (potentiële) klanten te leggen zoals mailings en websites. De komende twee jaar verwacht 58% hierin te investeren. Daarbij wordt Social Media vooral ingezet om berichten te verzenden zoals het aanbod van huurwoningen. Een daadwerkelijke interactieve toepassing in de bedrijfsvoering zoals communicatie over en weer rond een reparatieverzoek lijkt nog een brug te ver. De verwachting is dat de ontwikkelingen met Social Media er voor gaan zorgen dat de Communicatie met klanten zoals huurders inter- actiever wordt en meer online plaatsvindt. In de informatievoorziening betekent dit een verdere vastlegging van gegevens van klanten en het combineren met andere gegevens.


Goede managementrapportage blijft een aandachtspunt


Een goede managementrapportage is essentieel voor een goede aansturing van een organisatie. Veel van de moeilijkheden rond de rapportage bij organisaties komen voort uit een niet goed ingerichte planning- en control cyclus en ver- schillen in gegevensdefinities tussen informatie- systemen. Veel organisaties actief in vastgoed zijn niet positief over de aansluiting van de huidige rapportages op de gekozen prestatie-indicatoren. Een terrein dat ontwikkeling behoeft.


Datawarehouse


Steeds meer vastgoedorganisaties (61%) maken gebruik van een datawarehouse. Een dataware- house is een digitaal 'pakhuis' met gegevens uit één of meerdere informatiesystemen. Vroeger werden rapportages direct samengesteld vanuit de operationele systemen. Tegenwoordig wordt meer en meer gebruik gemaakt van afzonderlijke datawarehouses en rapportagetools. Het imple- menteren van een datawarehouse dwingt de ge- gevensdefinities vooraf af te stemmen waardoor het juist invoeren vaak als lastig wordt ervaren.


Informatieplan is een belangrijk instrument Allereerst geeft een goed informatieplan een duidelijke vertaling van strategie naar inzet van de technologie. Het geeft antwoord op de vraag waar de organisatie de komende tijd echt behoef- te aan heeft. Verder geeft het een integrale visie op het gebruik van informatie in de organisatie. Het is ook belangrijk dat het beleid expliciet op papier wordt gezet. Een belangrijk onderdeel van een goed informatieplan zijn de informatieprojec- ten (verbeterprojecten) in een logische volgorde en met een goede samenhang in activiteiten. Die volgorde wordt bepaald door bijvoorbeeld de goede verhouding tussen verwachte opbrengsten en kosten, ingeschatte risico’s of verplichtingen uit wet en regelgeving.


Maurits Cammeraat is Manager Real Estate Strategy & Operations bij PwC


Trends en ontwikkelingen door de ogen van QplusO Trends & ontwikkelingen


De agenda van de informatiemanagers van woningcorporaties zal de komende periode in het teken staan van kostenbesparing en grip op de bedrijfsvoering. Trends op het terrein van bedrijfsvoering en ict zijn vooral relevant voor corpora- ties als ze hierop betrekking hebben. En die trends zijn er. Voor het informatiemanagement liggen hier prachtige kansen. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om slimmer, transparanter en goedkoper te werken!


Er is behoefte aan betere sturingsinformatie. Managers en medewerkers moeten sneller en beter kunnen bijsturen. De kwaliteit van de ma- nagementinformatie wordt verbeterd, waardoor er minder discussie is over de wijze waarop de cijfers tot stand komen. Er is meer behoefte aan real time informatie en aan informatie die afkomstig is uit ongestructureerde bronnen zoals het DMS of social media.


Processen worden slanker. Om dat te bereiken worden methoden als Lean, Six Sigma en ToC ingezet. Doorlooptijden worden verkort waardoor corporaties meer kunnen doen met dezelfde mensen of soms meer kunnen doen met minder mensen. Hierbij hoort ook dat er een verbeter- slag komt in de hulpmiddelen voor medewerkers: betere kennisdeling en betere ondersteuning van de processen met portals.


In 2011 worden naar verwachting meer tablets dan pc’s verkocht. Er wordt meer gebruik gemaakt van mobiele toepassingen. Hierdoor is informatie sneller overal beschikbaar. Bovendien kunnen we informatie direct bij de bron vastleggen. Het werk gaat sneller, de informatie wordt beter. De inzet van mobiele toepassingen kan leiden tot een behoorlijke besparing in de printkosten.


Corporaties stoppen met steeds opnieuw het wiel uitvinden. Corporaties hebben een steeds scher- per oog voor de vraag welke zaken gemeengoed zijn en waar ze zich willen onderscheiden. Waar corporaties zich niet willen of kunnen onderschei- den, maken ze gebruik van standaards. De ontwik- keling van CORA is heel goed te plaatsen in dat


146 CorporatieGids 2011 CorporatieGids 2011


Kortom: de nieuwe uitdagingen voor corporaties bieden prachtige kansen voor informatiemana- gers!


Frits van Dijk is Principal Consultant bij QplusO.


licht. Service oriëntatie biedt mogelijkheden om standaards en eigenheid te combineren. Wat gaan we nog zelf doen en wat besteden we uit? Corporaties zullen zwaarder gaan leunen op hulpmiddelen om de ketensamenwerking te ondersteunen. Ook de klant is nadrukkelijk een onderdeel van de keten. Een deel van de admini- stratie wordt uitbesteed aan de klanten.


Een laatste trend is de kennisdeling. Omdat corporaties steeds groter zijn geworden, gaat ken- nisdeling niet meer vanzelf. Er worden dus steeds meer hulpmiddelen ingezet voor kennisdeling. Medewerkers verwachten dat ook. Ze verwachten dat ze op het werk net zo makkelijk en flexibel met hulpmiddelen kunnen omgaan als thuis.


147


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91