This page contains a Flash digital edition of a book.
Trends en ontwikkelingen door de ogen van HC&H Trends & ontwikkelingen


De politiek, overheid, maatschappij en zelfs Europa hebben op dit moment in grote mate invloed op het reilen en zeilen van corporaties. Onder deze druk vanuit de omgeving zien we dat woningcorporaties een onzekere toekomst tegemoet gaan. Het beleid en de bedrijfsvoering zullen hier op moeten worden afgestemd. Corporaties doen dit onder andere door zich verder te professionali- seren. Zo zien we dat corporaties doorgaan met schaalvergroting (fusie), er me- dewerkers van buiten de branche bij corporaties komen werken en er aandacht is voor klantgerichtheid in combinatie met een efficiënte bedrijfsvoering. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking met (keten)partners gezocht.


Als gekeken wordt naar de genoemde onzekere toekomst van corporaties en dit doorvertalen naar ICT dan kan worden gesteld dat corporaties er goed aan doen hun bedrijfsvoering, infor- matievoorziening en ICT infrastructuur dermate flexibel in te richten dat bijgestuurd kan worden bij veranderingen. Ook het sturen op samenhang op deze onderdelen is belangrijk. Er zal minder nadruk komen te liggen op de werking van ICT en meer op de inzet en de bijdrage aan de bedrijfs- doelstellingen.


ICT zal steeds vaker op dezelfde manier worden aangestuurd als de andere bedrijfsmiddelen. ICT wordt dan gezien als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit leidt er bijvoorbeeld ook toe dat er steeds minder ICT projecten zullen zijn en dit vaker business projecten zullen worden. Uiteraard vindt hierbinnen wel samenwerking plaats tussen ICT’ers en betrokkenen vanuit de business en wordt samengewerkt aan het verho- gen van de toegevoegde waarde van ICT.


Op basis van door BITTI, HC&H en PMtD gehou- den onderzoek (gepubliceerd in het boek ‘Busi- ness en IT Trends bij woningcorporaties’ dat te- vens een aantal aanbevelingen bevat) kan worden geconcludeerd dat voor de periode 2011-2012 de belangrijkste IT Management vraagstukken zijn: Business & IT Alignment, IT betrouwbaarheid en efficiency en als derde business productiviteit en kostenreductie.


Qua ICT technologie zal naar verwachting vooral worden geïnvesteerd in Business Intelligence, Cloud, Het Nieuwe Werken en Business Process Management. Ook ‘Groene ICT’ is een trend waarop geïnvesteerd wordt. Daarnaast heeft CORA snel aan bekendheid gewonnen en is de verwachting dat vele corporaties de komende jaren hierop zullen investeren.


Een bijdrage van HC&H Consultants


Geen grote investeringen in ICT Corporaties gaan het zoeken in kleine upgrades en uitnutten van de systemen die er al zijn. De huidige systemen moeten de processen maximaal ondersteunen en de stuurinformatie opleveren om scherp aan de wind te kunnen zeilen.


Cloud of gebakken lucht?


De ‘wolk’ is de mogelijkheid om software, hardware, of opslag via internet af te nemen als abonnement (‘Software as a Service’). Dat scheelt investeringen in dure hard- en soft-


144 CorporatieGids 2011 CorporatieGids 2011 145


Trends en ontwikkelingen door de ogen van HKP Trends & ontwikkelingen


Corporaties staan voor een grote opgave. Er moet bezuinigd worden en er moet antwoord komen op de vastgelopen woningmarkt, een terugtrekkende overheid en EU bemoeienis. Wat voor gevolgen heeft dit voor de bedrijfsvoering? En hoe hangt dit samen met ontwikkelingen op ICT gebied?


De broekriem aanhalen, of…


Bezuinigen is het devies. Aedes wil de bedrijfs- kosten met 20% terugdringen. Maar waar kan een corporatie bezuinigen? En hoe? De broek- riem aanhalen: ‘iedere afdeling levert een beetje budget in’ biedt geen structurele oplossing. Veel corporaties zullen dit echter komende jaren wel op deze wijze doen. Minder ICT budget, het sys- teem kan wel een jaar langer mee..


…Een nieuwe broek


De ontwikkelingen zetten aan het denken: waar sta je als corporatie voor? Welke rol wil je spelen, welke doelen behalen en hoeveel geld is er? Het moet anders: niet de broekriem aanhalen, maar een nieuwe broek aanschaffen. Of nog beter: een rok. Taken niet meer doen of samen met andere organisaties oppakken. Nieuwe doelstellingen bepalen en hier je organisatie bedrijfsmatig op inrichten: corporaties zullen lean business moeten worden.


En dat heeft gevolgen voor ICT. ICT moet flexibel zijn en de juiste informatie leveren tegen lage kosten. Wat zijn dan de te verwachten ICT ontwik- kelingen?


ware en scheelt beheerwerkzaamheden. Maar… leveranciers en systemen in corporatieland zijn nog lang niet open genoeg. Dit levert eerst vooral kinderziektes op en nog weinig besparingen. Ik vrees dat CORA nog weinig hulp biedt.


Social media blijft Vanuit klanten en medewerkers zal meer vraag komen naar een andere manier van communicatie. Het traditionele intranet zal verdwijnen en plaats- maken voor social media waarin ook bestanden worden opgeslagen (en makkelijk worden terug- gevonden). En waarin met de buitenwereld wordt gepraat. Dit kost weinig, maar vereist een omslag in denken!


Mobiele toepassingen Smartphones, iPads en andere mobiele apparaten gaan steeds meer bepalen hoe applicaties eruit zien en werken. Eerst alleen voor kleine applica- ties, maar ook primaire systemen en het netwerk zullen toegankelijk worden. Op termijn levert dit veel flexibiliteit op.


Benut je primaire systeem maximaal en zoek uitbreiding in kleinschalige, flexibele, mobiele toepassingen. Dan wordt ook ICT lean business.


Marten Venemans is partner bij Hoffman Krul & Partners. Hij brengt mensen en ICT bij elkaar en laat corporaties excelleren.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91