This page contains a Flash digital edition of a book.
Enterprise Resource Planning (ERP) ERP


Het begrip ERP staat voor Enterprise resource planning, waarmee in de regel een computerprogramma ofwel software wordt bedoeld, gebruikt ter onder- steuning van alle processen binnen het bedrijf. Een ERP-programma bestaat meestal uit kleine deelprogramma’s (modules) die allemaal een specifieke taak ondersteunen.


Waarbij voorheen veel bedrijven gebruik maakten van verschillende program- ma’s om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, kunnen in een ERP programma een heel groot aantal processen (afdelingen) worden ondergebracht. Een ge- volg van een dergelijk ERP systeem is dat gegevens van bijvoorbeeld klanten en producten (denk aan adresgegevens van klanten) binnen de organisatie slechts eenmaal ingevoerd hoeven te worden, omdat een enkele database wordt gehan- teerd. Naast dat de kans op inconsistente data wordt verkleind kan een ERP- systeem veel andere voordelen bieden zoals een efficiëntere manier van werken, betere communicatie en soms zelfs kostenreductie. (bron: Wikipedia)


(bron: Wikipedia)


Op de hierna volgende pagina’s geven onderstaande adviesbureaus hun visie op ERP:


ERP In gesprek over implementeren en veranderen


We spraken met een directeur van een corporatie. Zijn MT vond dat de organisa- tie toe was aan een nieuw informatiesysteem voor de ondersteuning van de da- gelijkse processen. Een echt en volwaardig ERP-pakket hadden ze nodig, zo was de uitspraak. Daarover wilde deze directeur met ons van gedachten wisselen. Want de organisatie mocht hier geen last van ondervinden, geen ICT-perikelen!


Allereerst legden we het begrip ERP nader voor hem uit: “Dat is de afkorting voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-pakket is software die wordt gebruikt binnen organisaties ter onder- steuning van de werkprocessen. Waar voorheen verschillende applicaties werden gebruikt om bedrijfsprocessen te ondersteunen, kunnen deze voor een groot deel worden ondergebracht in één (integraal) ERP-systeem. Gegevens van bijvoor- beeld huurders, woningen, (verhuur)contracten en projecten hoeven slechts eenmalig in één database te worden ingevoerd.”


De directeur begreep als geen ander dat een im- plementatietraject van een ERP-systeem een forse impact heeft op de organisatie. Daarnaast werd hij er tijdens het gesprek met ons van doordron- gen dat een implementatie van een nieuw primair informatiesysteem een organisatieverandering is, waar ICT eigenlijk maar een bescheiden plaats in- neemt. “Een ERP-implementatie is een grote ver- andering”, zo bespraken wij met hem. “Mensen krijgen een nieuw systeem en nieuwe werkwijzen, gewoonweg doordat een ERP-systeem nieuwe mogelijkheden biedt en ook beperkingen oplegt.”


Een ERP-implementatie kent twee kanten: de inhoudelijke kant van de implementatie en de veranderkant.


Het eerste deel dient goed georganiseerd te zijn met een projectmatige aanpak: een dergelijk pro- ject geeft onzekerheid, dus is er structuur nodig om deze onzekerheid de ruimte te bieden. Het verandertraject verloopt ook planmatig, op basis van een veranderplan waarin de doelstellingen en aanpak van de organisatiebeweging zijn beschre- ven.


“Door mensen mee te nemen, inzicht te bieden in mogelijkheden en ze te motiveren mee te doen maken mensen de keuze om er voor te gaan”, zo deelden wij onze ervaring. “Wij kunnen het gedrag van mensen niet veranderen, dat doen ze zelf. Als ze zien dat de nieuwe situatie voordelen voor hen biedt, zullen ze ervoor kiezen om mee te doen.”


Er zijn veel aspecten die zorgdragen voor een soe- pele ERP-implementatie en die bijdragen aan een grote(re) veranderbereidheid van de organisatie. Het is zaak het traject niet te onderschatten en het goed voor te bereiden.


Theo Gerritsen is organisatieadviseur bij Andersom. Hij begeleidt woningcorporaties met organisatie-, ICT- en implementatievraagstukken.


10


CorporatieGids 2011


CorporatieGids 2011


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91