This page contains a Flash digital edition of a book.
NAUKA / PRACA


Beruf mit Zukunft: Altenpflegeassistent/in. Wir bieten kostenfrei Qualifikation + Führerschein u. sicheren Arbeitsplatz, Tel. 030-24 63 99 90 oder www.ebg.de


pro futura Bildung und soziale Dienste GmbH


KURSY JÊZYKA NIEMIECKIEGO Pocz¹tek: 02.05.2011


Berlin: Frankfurter Allee 61 lub Storkower Str. 139b Informacja po polsku: 44 33 09 19


Zameldowanie po niemiecku 44 33 09 21, info-bsd@profutura.eu


Renomowany samochodowy zak³ad blacharski i lakierniczy w Berlinie szuka do pracy blacharzy i lakierników


Mo¿liwe jest oficjalne d³ugotrwa³e zatrudnienie (na kartê podatkow¹ lub na zlecenie w ramach podwykonawcy). Kontakt w jêz. polskim /Pan Maluœki/: Tel. (030) 57798194 Tel. kom. 0162 9179698; info@maluski.de


abw-Sprachschule anerkanntes Prüfzentrum (telc, BAMF)


Bezp³atnie dla ALG 2, intensywne kursy jêzyka niemieckiego dla obcokrajowców i przesiedleñców


• kursy dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych


Kontakt w jêzyku polskim - pani Aneta, tel. kom.: 01578-5975309 • przed po³udniem i wieczorem


Sophie-Charlotten-Str. 113, 14059 Berlin tel. 030 3222033


www.abw-berlin.de E-mail: sprachschule@abw-berlin.de Poszukujemy do pracy w renomowanych domach seniora i domach opieki w Niemczech


wykwalifikowane pielêgniarki/pielêgniarzy, opiekunki/opiekunów w pe³nym i niepe³nym wymiarze godzin.


Oferujemy: - wynagrodzenie wg stawek


- urlop wg stawek i wieku - dodatkowe przywileje


Wymagania: - wykszta³cenie pielêgniarskie - mile widziana obs³uga komputera - znajomoœæ jêzyka niemieckiego w stopniu podstawowym


Komplet dokumentów ze zdjêciem (dyplom, œwiadectwa, ¿yciorys, ew. prawo jazdy, itd) prosimy wys³aæ e-mailem: info@vema-consult.de lub poczt¹: VEMA Consult GmbH, Kleine Industriestr. 7, D-36251 Bad Hersfeld


Kontakt w jêz. niem. i polskim pani Witta Tel. 351 35 643 FÖRDERUNG BERUFLICHER PERSPEKTIVEN E. V.


Kursy jêzyka niemieckiego Mo¿liwe ca³kowite zwolnienie z op³at


Andrzej Marut - Agencja Reklamowa Publiczna praca dla organizacji.


Szukamy pracowników od 18 lat do pracy publicznej dla organizacji. Proponujemy pewne miejsce pracy z dobrym wynagrodzeniem oraz dobre warunki socjalne. Pasujesz do nas? Przekonaj siê!


Jesteœ m³ody, dynamiczny i komunikatywny? Pracujesz chêtnie w grupie? Rozmawiasz chêtnie z ludŸmi? Znasz dobrze jêzyk niemiecki w mowie i piœmie, oraz masz zadbany wygl¹d? Szukasz sta³ej pracy ze sta³ym wynagrodzeniem? Interesuj¹ Ciê tematy: zwierzêta - natura i ochrona œrodowiska oraz us³ugi socjalne? Chcesz siê naprawdê zaanga¿owaæ dla dobrej pracy?


Jeœli na wszystkie pytania odpowiedzia³eœ „TAK” - czekamy na Ciebie! tel. 0171/7542612


werbeagentur-marut@gmx.de NCM Malerbetrieb GmbH


Us³ugi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady oraz profesjonalne wykoñczenie domów, mieszkañ, biur i klatek schodowych.


Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (równie¿ z Gewerb¹). TEL. 0 30 / 72 01 88 40


FAX 0 30 / 72 01 88 41


Bieten kostenlose Ausbildung zum Trockenbauer m/w inkl. Vollwärmeschutz und gut bezahlten Arbeitsplatz, Tel. 030-24 63 99 90 oder www.ebg.de


WIECZOROWE KURSY JÊZYKA NIEMIECKIEGO (2-3 razy w tygodniu) Bezp³atnie dla ALG 2


INTEGRA Sprachschule


Wedding – Müllerstr. 32, 13353 Berlin, Tel. 66 40 55 93 Spandau – Breite Str. 24, 13597 Berlin, Tel. 33 60 44 48 Pomoc w urzêdach w jêzyku polskim


Kontakt w. j. polskim: Pan Dawid – Tel. 0163 98 91 288 Pan Radtke – Tel. 0171 92 72 251


Kontakt w j. niemieckim: Internet: www.integra-sprachschule.com str.16


Pani Schirmer – Tel. 33 60 45 32 Pani Roth – Tel. 0177 840 23 42


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36