This page contains a Flash digital edition of a book.
P A G E 3


Pambungad: Pamantayan na abot-kamay Ito ay ang pangalawang manwal para sa


Masang Nagmamanok (Mana) na inihanda at pi- nalabas ng RB Sugbo Gamefowl Technology. Ang una ay ang Manwal ng Mana sa Makabagong Pamamaraan ng Pagpili at Pagkundisyon. Inuna natin ang manwal sa pagpili at pagkundisyon da- hil, palagay natin mas nararapat na unang matutu- nan ang pagpili at paglalaban kaysa ng manok panabong kaysa pagpapalahi ng mga ito. Walang sinuman ang magiging magaling


na manlalahi kung siya’y hindi marunong pumili ng magaling na manok. Kung di natin alam kung ano ang manok na magaling paano natin malala- man kung anong uri ng manok ang ipalabas sa ating pagpapalahi? Pamamagitan lang ng paglalaban o


Si Don Jose lang ba ang maaring magpalahi, si Mang Pepe hindi?


panunuod ng laban natin matutunan kung ano ang magaling na Manok. Sa loob ng mahabahabang panahon ng paglalaban, magiging bihasa tayo sa pagpili. Kapag tayo’y bihasa na sa pagpili saka lang natin pasukin ang larangan ng pagpapalahi. Tulad ng naunang manwal, ang pangala-


wang ito ay payak at walang palamuti. Una kasi nating konsiderasyon ay ang isiksik ang lahat na impormasyon sa pinakatipid na paraan. Walang magagarang litrato, walang makulay na pahina. Wala ring mabuklaklak na mga salita na makapa- pahaba sa talakayan at aagaw ng malaking is- pasyo. Ang mga ito ang makapagpataas ng ating printing cost. Tulad ng nasabi natin sa naunang Mawal,


ang atin ay inihaw lang. Walang rekados, ngunit nandyan pa rin ang laman at ang sarap. Puno pa rin at siksik sa kalaaman na magagamit natin sa ating pagnanais na makapalabas ng manok na matatawag na sarili nating likha. Ang layunin lang naman natin ay mabu-


Bakit? Kung tutusin ang manok ni Don Jose ang makakalaban ay kay Don Ricardo, at


ang manok ni Mang Pepe, ang makakalaban ay kay Mang Carding lang naman.


Ricardo. Bagkus, ang manok ni Mang Pepe ang makakalaban ay kay Mang Carding. Ito ang ganda ng sabong. Yan ang unang nating gawin kung tayo’y


sog ang ating mga kamana. Oo, ang layunin ng RB Sugbo, simula sapol, ay ang makapamahagi ng kaalaman sa paraan na abot kaya namin, at makakaya rin ninyo. Layunin natin na mabigyan ang masang sabungero, sa paraan na maging abot kamay ang kaalaman na dati-rati’y ang mga big timer at mga mayayaman lang ang may taglay. Ang manwal na ito ay naglalaman ng


sistema at pamamaraan sa praktikal na pagpa- palahi na angkop para sa atin mga maliliit o back- yard breeders. Karamihan sa mga aklat sa pagpa- palahi ay mga ―idealistic.‖ O ang tinatalakay la- mang ay ang mga ideal o tularan na sitwasyon. Kung ganun, walang puwang ang maliliit sa laran- gan ng pagpapalahi. Karamihan sa mga aklat sa pagpapalahi ay nagsisimula sa pagtalakay sa laki ng perang kakailanganin; sa lawak ng lupain; at sa mahabang panahon na gugulgulin. Kaya, kung pakinggan, napakahirap para sa atin ang pagpa- palahi.


sitwasyon. Subalit kung di natin matupad ang tularan na kalagayan, hindi na ba lang tayo magpa- palahi? Wala na ba lang tayong karapatan na masi- yahan at malibang sa aspetong ito sa pag- mamanok? Kung ganun ang mga mayayaman lang ang makakapagpalahi. Si Don Jose lang ba ang maaaring magpalahi, si Mang Pepe, hindi? Maari naman tayong magpalahi kahit


Totoo. Yan ang dapat. Yan ang tularan na


magpapapalahi. Ang mag-takda ng realistikong pamantayan at hangarin. Para sa atin na pang- karaniwang sabungero, hindi makakatotohanan na mag hangad tayo na manalo sa mga international derbies kung saan libo-libo kundi man milyon- milyong piso ang kailangan kung nais nating su- mali.Wala tayong kakayahan na maglaan ng sapat na salapi para dyan. Kung tayo ay magpapalahi sapat na sigu-


rong hangarin ang makapaglikha ng mga manok na magpapanalo sa partikular na daigdig ng sabong na ating ginagalawan. Kung ang hangad natin ay yun lang makabuo ng isang linya ng mga panabong na maaring isabak sa mga hakpayt at maliliit na derbi, hindi siguro gaano kahirap. O kaya’y makabuo ng mga linyada na mawiwilihan ng mga mamimili at makadulot sa atin ng karagda- gan mapagkakitaan. Subalit hindi ibig sabihin na ang ating


layunin at hangarin sa pagpapalahi ay mananatiling ganyan habang panahon. Kung may pagkakataon bakit hindi tayo maghangad ng mas mataas? May mga nagpapalahi na nagumpisa sa halos wala ngunit lumaki ng lumaki. Ang ibig lang natin sabihin dito, na dapat ang hangarin natin ay batay sa ating pangkasalukuyang kakayahan. Ang hangarin ay magiiba, alisunod sa pagiba rin ng ating kakayahan. Gayunman, hindi hangad ng manwal na


hindi sa isang ideal na sitwasyon o tularan na kala- gayan. Dahil ang ating pagsasabong ay maari na- man nating ibatay sa kalibre ng ating kakayahan o sarili natin kaurian. Pwede naman tayo mag-takda ng pamantayan sa pagpapalahi na abot kaya at aboy-kamay natin at angkop sa libel ng pag- mamanok kung saan tayo naglalaban. Ang manok ni Don Jose, ang makakalaban ay manok ni Don


ito na magturo kung paano ang pagiging isang tanyag na manlalahi, dahil walang sino man ang makakapagturo ng ganoon nino man. Ang layunin natin dito ay ang pagbigay ng patnubay sa laran- gan ng praktikal na pagpapalahi na sapat upang ang isang masang sabungero na magnanais mag- palahi ay makapagsimula sa wastong hakbang. Harinawa’y magtagumpay ang manwal


na ito.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20