This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


implement strategies that will benefit the health of communities worldwide»(6).


Leger er og har vært sterkt engasjerte mot atom- våpen og har bidratt til en storstilt nedrustning av atomvåpen. Klimaendringer kan føre til konsekvenser for liv og helse som i omfang kan sammenlignes med effektene av bruk av atom- våpen. Som helsearbeidere har vi et særlig ansvar for å hindre utvikling av klimaendinger med slike konsekvenser.


Den norske legeforeningen har i det siste tatt flere prisverdige initiativer for å rette oppmerksomhet mot hvilke helseskader klimaendringene vil kunne forårsake (7). Foreningens president, Torun Janbu, tok nylig saken opp med utviklingsminister Erik Solheim (8). Hun oppfordret ministeren om tydelig å vektlegge helseperspektivet i arbeidet med klima- endringer, slik også Verdens legeforening (WMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har foreslått. Legeforeningen har også nedsatt en arbeidsgruppe som har utviklet et grunnlagsdokument og en tiltaksplan omkring denne problematikken (8).


Legeforeningens grunnlagsdokument peker på at det er behov for overgripende politiske tiltak. Samtidig understrekes det at den enkelte kan yte et


vesentlig bidrag gjennom en bevisst, klimavennlig livsstil. Foreningens medlemmer oppfordres til å gå foran som et godt eksempel ved å redusere egne miljø-avtrykk, både privat og på arbeid. Dette innebærer en vurdering av personlige forhold som transport, strømforbruk, konsum av forbruks- artikler, matvaner og avfallshåndtering i lys av klimaproblemene. Disse anbefalingene er helt i tråd med forslag til handling som klimanettverket anbefaler.


Det norske nettverket for klima og helse vil samarbeide med ulike organisasjoner og nettverk som arbeider med helseeffekter av klimaendringer. Internasjonalt vil vi være knyttet opp mot det godt etablerte britiske Climate and Health Council (9). Vårt nettverk er bygget opp etter modell fra dette nettverket som ble etablert i 2006 og som allerede har internasjonale forgreninger og medlemmer fra mange land. Vi anbefaler at medlemmene i det norske nettverket også registrerer seg i det britiske nettverket som har mange kjente personer og institusjoner som medlemmer. Blant de inter- nasjonale medlemmene er både den svenske og den finske legeforeningen. Det norske nettverket planlegger samarbeid også med Concerned scientists – Norway (10) og med paraply- organisasjonen Norsk klimanettverk (11).


Referanser: 1. Baer P, Athanasiou T, Kartha S. A 350 emergency pathway. A greenhouse development rights brief. Stockholm Environment Institute. http://gdrights.org/2009/10/25/a-350-ppm-emergency-pathway-2/ 2. Hansen J. Storms of my grandchildren. Boomsbury, New York, 2009. 3. Meinshausen,M, Meinshausen N, Hare W, et al. Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2°C. Nature 2009, 458: 1158-1163. http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/full/nature08017.html 4. Allison I, Bindoff N, Bindschadler R et al. The Copenhagen diagnosis. Updating the world on the latest climate science. The University of New South Wales Climate Change Research Centre, Sydney, Australia, 2009 www.copenhagendiagnosis.com/. 5. Costello A, Abbas M, Allen A et al. Managing the health effects of climate change. Lancet 2009; 373: 1693– 1733. 6. Lim V, Stubbs JW, Nahar N et al. Politicians must heed health effects of climate change. Lancet 2009; 374: 973.


7. Braaten KE. Resept for en frisk planet. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 189 8. http://legeforeningen.no/id/165711.0 (02.10.2010) 9. Climate and Health Council. www.climateandhealth.org/ (02.10.2010) 10. Concerned Scientists – Norway. www.cs-n.org/ (02.10.2010) 11. Norsk klimanettverk. www.norskklimanettverk.no/ (02.10.2010)


Side 4 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18