This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


Norsk medisinstudentforenings Klima=Helse kampanje Isabel Joly og Unni Gopinathan, internasjonalt ansvarlig, Norsk medisinstudentforening


Klima=Helse! er en informasjons- og holdningskampanje drever av Norsk medisinstudentforening rundt dagens største globale helseutfordringer.


Hva er Klima=Helse!-prosjektet? Vi blir stadig påminnet om klimaendringer verden over, om økosystemer som ødelegges, tørke som driver befolkningen på flukt, elver som tørker opp eller flommer over, og etterlater millioner langs breddene uten bosted og jobbmulighet. De siste årene har det også blitt mer oppmerksomhet omkring helsekonsekvensene som vil oppnå som resultat av global oppvarming. Som medisinstudenter mener vi at vi har et ansvar for å formidle kunnskapen omkring dette, da vi som fremtidige leger bør ta del i folkeopplysningen om faktorer som kan ha helsekonsekvenser for samfunnet som vi skal arbeide i. Derfor satte Norsk medisinstudentforening høsten 2009 i gang med å utarbeide et prosjekt som skulle ha som mål om å informere om helsekonsekvensene som vil kunne forårsakes av global oppvarming.


Informasjonskampanje Klima=Helse!-prosjektet startet som en informasjonskampanje rettet mot medisinstudenter, inspirert etter arbeid gjort av vår britiske søsterorganisasjon, Medsin-UK. Dette ble fulgt opp med et vedtak på Norsk medisinstudentforenings landsmøte i 2009 i foreningens politiske måldokument: ”Fremtidige helsearbeidere har et ansvar for å øke den generelle bevissthet rundt helseproblemene som de globale klimaforandringene vil medføre” (1).


Eksisterende og nye globale helseutfordringer Som medisinstudenter med fagkunnskap om helse ønsker vi å belyse klimapolitikken med et annet perspektiv enn det som til nå har rådet. Derfor ønsker vår kampanje å holde fokus på de faktiske helsekonsekvensene som de forskjellige klima- og miljøendringene har innenfor seks hovedområder:


1) endrede sykdomsmønstre 2) mangel på mat 3) mangel på vann og sanitære forhold 4) naturkatastrofer 5) dårlige bosetningsforhold 6) migrasjon og overbefolkning


Mye informasjon er hentet fra rapporten Managing the health effects of climate change, hvor the Lancet og University College of London i mai 2010 erklærte klimaendringer som den største globale


helsetrusselen i vårt århundre (2). Her redegjør de for hvilke effekter klimaendringene vil ha på global helse, og det er også her vi har hentet de seks hovedområdene som vår kampanje ønsker å belyse, da Lancet-rapporten tar for seg effektene innenfor disse områdene. Rapporten viser til at de fremtidige helseeffektene til dels vil være unngåelige, og blant annet må motvirkes med tiltak for å styrke tilgangen til vann og sanitære forhold, og forbedre bosettingsforhold i lav- og mellominntektsland, samt styrke helsesystemer og utdanne helsepersonell for nye utfordringer som vil oppstå som resultat av klimaendringene. Til dels vil effektene være avhengig av fremtidige klimautslipp og variere avhengig av hvilken grad verden er i stand til å redusere utslipp. Til slutt foreslår rapporten et rammeverk for løsning, der helse bør få en viktigere plass i klimatilpasningspolitikken og når man diskuterer reduksjon av gassutslipp, da det er potensielt store helsegevinster ved å redusere gassutslipp.


Internasjonalt studentsamarbeid Prosjektgruppen består av studenter fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Nmf Utland. Prosjektet er også presentert på internasjonale møter mellom medisinstudenter, hvorpå flere land, som for eksempel Malta, Indonesia, Bolivia og Danmark har startet opp tilsvarende arbeid. Disse er i ferd med å opprette sine egne prosjekter og å ta del i et internasjonalt prosjekt rundt dette temaet. I forkant av København-møtet i desember 2009 overleverte vi et klimaopprop til Erik Solheim, og artikler med tilknytning til klima ble publisert i tidsskriftet Æsculap for medisinerstudenter (3). Det er også opprettet en egen klimablogg med sammendrag fra Lancet-rapporten, og en animasjonsfilm er under utvikling. Denne animasjonsfilmen skal lanseres i slutten av 2010, og brukes til å informere om helsekonsevensene ved klimaendringene gjennom sosiale medier som YouTube, Twitter og Facebook.


Grønne fakulteter og sykehus? Kampanjen har økt sitt ambisjonsnivå fra først å bare informere om helseutfordringer, til nå å fremme en grønnere livsstil – både gjennom tiltak som man kan gjøre i dagliglivet (med hensyn til diett, transport osv), samt på våre egne fakulteter. «Små steg»-kampanjen vil bl.a. redusere forbruket


Side 11 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18