This page contains a Flash digital edition of a book.
yt rþrƒh{tk y{ŒtðtŒ, htsftux, ËwhuLÿ™„h, {wkƒE, RLŒtuh, ƒtuxtŒ, ftuxt, f÷f¥tt,


…ux÷tðŒ, ŒnªËht y™u ËtÞ÷t™t yu{ swŒt swŒt ûtuºtuÚte ytðu÷t ËtÄftuyu ¼t„ ÷eÄu÷. sq™ {tË™e ythtÄ™t rþrƒh


sq™ {tË{tk ‚t. 13-6-h009 Úte 17-6-h009 ËwÄe yuftk‚ {ti™ ythtÄ™t rþrƒh ‚Útt


ythtÄ™t rþrƒh Þtusðt{tk ytðu÷. yuftk‚ {ti™ ythtÄ™t rþrƒh{tk Wå[ ©uýe™t 4, …qýo«tró™t 1h y™u yÄo«tró™t 10 yu{ fw÷ h6 ËtÄftuyu ¼t„ ÷eÄtu.


ythtÄ™t rþrƒh{tk 9 ËtÄftuyu ¼t„ ÷eÄtu. su{tk Wå[ ©uýe™t h, …qýo«tró™t h, yÄo«tró™t


… su{tk hts{t„o Þtu„thtuný{tk òuztÞu÷ h ËtÄftu n‚t. yuftk‚ {ti™ ythtÄ™t rþrƒh™t «rþûtý{tk …q.¼tE©e y{urhft-fì™uzt™e Ä{oÞtºttyu n‚tk


‚uÚte ….…q.¼tE©e™t MðtæÞtÞ™e rðrzÞtu fuËux îtht "¼ð ðihtøÞ þ‚f" (©e hí™þu¾hËqhef]‚) ytí{ËkðuŒ™™tk ËtÄ™tu …wM‚f{tkÚte rð»tÞ ÷eÄu÷. ….…q.¼tE©eyu «rþûtý{tk ¾qƒ s ËwkŒh þi÷eÚte Ëqû{‚t…qðof Ë{òðu÷. su™e yËh ËtÄftu W…h ¾qƒ s Ÿze ÚtE.


ythtÄ™t rþrƒh™t «rþûtý{tk ….…q.¼tE©eyu ytìrzÞtu fuËux îtht ©e ÞþturðsÞS rðhr[‚


yæÞtí{Ëth …wM‚f{tkÚte «ƒkÄ-3, yrÄfth-11 "{™: þwrØ yrÄfth" rð»tÞ ÷eÄu÷ y™u ƒú.rð™w¼tE "…eÞtu y™w¼ð hË ÃÞt÷t" …wM‚f{tkÚte "þtBÞ þ‚f" (©e rðsÞ®Ën Ëwhr[‚) rð»tÞ ÷eÄu÷. ƒú.rð™w¼tE þtBÞ þ‚f™e „tÚttytu swŒt swŒt þtMºttu™t ytÄthu rðM‚th…qðof Ë{òðu÷.


W…htuõ‚ ƒL™u rþrƒh{tk {wkƒE, htsftux, y{ŒtðtŒ, ËwhuLÿ™„h, RLŒtuh, ð÷Ëtz, ƒtuxtŒ,


{tuxt ŒnªËht y™u ËtÞ÷t™t yu{ swŒt swŒt ûtuºtuÚte ytðu÷t ËtÄftuyu ¼t„ ÷eÄu÷. aaa


yuftk‚ {ti™ ythtÄ™t rþrƒh ™k. h…-yur«÷-h009™t ËtÄftu™e V¤©wr‚


❖ ƒu ðth æÞt™{tk ®[‚™ fh‚tk fh‚tk ƒkÄ ÚtÞwk n‚wk; Œun y™u ytí{t Ëtð swŒt Au ‚u™tu y™w¼ð ÚtÞtu íÞthu ¾qƒ s yt™kŒ ÚtÞtu ‚u yt™kŒ yt¾tu rŒðË hnu Au. …tAwk ®[‚™ [t÷w ÚtE „Þwk n‚wk. ½uh …ý ®[‚™ fh‚t ytðtu y™w¼ð ÚttÞ Au.


– Wå[ ©uýe


❖ yt…u ËŒT„whw «ËtŒ{tk …ºt ™k.-47™wk rððu[™ fÞwO Au. ‚u™wk hnMÞ òýðt {txu Vhe Vhe …ºt ðtkåÞtu Au. ‚u Ë{sý{tk ytÔÞwk Au. y™u y™k‚t™wƒkÄe™tu yðftþ hÌttu sýt‚tu ™Úte. y™w¼ð y™u ÿüt¼tð ƒk™u™tu Ë{LðÞ fhe™u rºtrðÄ ‚t…tÂø™ ytí{t™u Atuztðu Au. – Wå[ ©uýe


❖ yuf æÞt™{tk yt Sð ®[‚™t fh‚tk fh‚tk ®[‚™ ƒkÄ ÚtE sðtÚte fuð¤ yt™kŒ y™u Ëw¾™wk ðuŒ™ Út‚wk n‚wk. ytðwk æÞt™ yt Sð™u fâthuÞ ™ ÚtÞwk ‚uðwk ÚtðtÚte ¾qƒ ¾qƒ yt™kŒ{Þ ƒ™e „Þu÷. ½ýt æÞt™tu yuf f÷tf ™u ƒŒ÷u òýu …tk[ Œþ r{r™x{tk s ÚtE „Þwk ntuÞ ‚uðe yuft„ú‚t-÷e™‚t ytðe „Þu÷. yt Sð™u yt rþrƒhÚte ¾qƒ W…h ðÄe þftÞwk ntuÞ ‚uðwk [tu¬Ë sýtÞ Au.


– Wå[ ©uýe ËŒT„whw «ËtŒ sq™ - h009 ✤ ò„]r‚ y™u WíËtn yu Ë{]Ø Sð™™t …tÞt Au. 23


E / PM 6.5 / Sadguru Prasad-46 / Second Proof / Dt. 12-6-09


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48