This page contains a Flash digital edition of a book.
OB!INSKI SVET "tevilka: 011-0004/2010


Datum: 01. 12. 2010


Na podlagi 15.b #lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, $t. 94/07-UPB2, 27/08- Odl. US, 76/08, 100/08-Odl. US, 79/09, 14/10-Odl. US, 51/10), 17. #lena Statuta Ob#ine Sevnica (Uradni list RS, $t. 78/05-UPB) in 8. #lena Poslovnika Ob#inskega sveta Ob#ine Sevnica (Uradni list RS, $t. 78/05-UPB)


s k l i c u j e m 2. redno sejo ob#inskega sveta, ki bo v sredo, 08. decembra 2010, ob 15.30 uri,


v konferen!ni dvorani sevni"kega gradu. PREDLOG DNEVNEGA REDA:


1. Ugotovitev sklep#nosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev zapisnika 2. redne seje


2. Predlog sklepa o potrditvi mandata ob#inskega sveta – Janez Podlesnik


3. Pregled sklepov 31. redne seje ob#inskega sveta, z dne 22. 09. 2010, in poro#ilo o realizaciji sklepov ter poro#ilo o overitvi in potrditev zapisnika 31. redne seje


4. Pregled sklepa 2. koresponden#ne seje ob#inskega sveta, z dne 28., 29., 30. 09. in 01. 10. 2010, in poro#ilo o realizaciji sklepa


5. Pregled sklepov 1. redne konstituivne seje ob#inskega sveta, z dne 27. 10. 2010, in poro#ilo o realizaciji sklepov ter poro#ilo o overitvi in potrditev zapisnika 1. redne konstituivne seje


6. Seznanitev s Sklepom %upana o za#asnem financiranju prora#una Ob#ine Sevnica v obdobju januar do marec 2011


7. Predlog terminskega na#rta obravnavanja in sprejemanja odloka o prora#unu Ob#ine Sevnica za leti 2011 in 2012


8. Predlog Sklepa o dolo#itvi vrednosti to#ke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in gara% ter prostorov za po#itek oziroma rekreacijo na obmo#ju Ob#ine Sevnica za leto 2011


9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemlji$# v Ob#ini Sevnica – skraj$ani postopek


10. Predloga Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povpre#nih stro$kih komunalnega opremljanja stavbnih zemlji$# in vrednosti stavbnega zemlji$#a v Ob#ini Sevnica za leto 2011


11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medob#inskega in$pektorata


– Skupnega


prekr$kovnega organa ob#inskih uprav ob#in Bistrica ob Sotli, Bre%ice, Kr$ko, Rade#e in Sevnica – skraj$ani postopek


12. Predlog pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Javnega zavoda Vrtca Ciciban Sevnica


13. Predlog sklepa o na#inu financiranja politi#nih strank v ob#ini Sevnica


14. Predlog sklepa o imenovanju #lanov Nadzornega odbora Ob#ine


195 198 201


4 10


17 18


20


181 182


184 186 190 stran


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256  |  Page 257  |  Page 258  |  Page 259  |  Page 260  |  Page 261  |  Page 262  |  Page 263  |  Page 264  |  Page 265  |  Page 266  |  Page 267  |  Page 268  |  Page 269