This page contains a Flash digital edition of a book.
9


SZEROKIMI DROGAMI DO SZPITALA


Urząd Hrabstwa Cambridge


informuje: KORNELIA KORZEC


WYRÓŻNIENIE DLA SZKOŁY GRANTA ZA EDUKACJĘ FINANSOWĄ


Podczas gdy finanse publiczne przeżywają kryzys, młodzież ze szkoły specjalnej w Linton zdo- bywa niezbędną życiowo umie- jętność zarządzania finansami osobistymi. Granta School to szkoła specjalna w Linton, która jako pierwsza w kraju otrzymała wyróżnienie za przekazywanie młodym ludziom ze specjalny- mi potrzebami umiejętności za- rządzania własnymi pieniędzmi. W przygotowaniu skutecznego programu nauczania, dostoso- wanego do specjalnych potrzeb uczniów, szkoła korzystała z po- mocy Grupy na rzecz Osobistej Edukacji Finansowej (Personal Finance Education Group). Gru- pa ta jest niezależną organizacją charytatywną, która stawia sobie za cel nauczanie ekonomiczne młodzieży w sposób przystępny i praktyczny. Ich misją jest wyposa- żenie młodych ludzi w niezbędną wiedzę, umiejętności i pewność siebie, aby ułatwić przejście do


dorosłości i niezależności. W ten sposób szkoła w Linton została pierwszą w kraju placówką, któ- rą wyróżniono akredytacją jako Wzorowy Ośrodek Kształcenia o Finansach Osobistych. Ośrodek taki musi przedstawiać dowody na stosowanie wyróżniających się metod w nauczaniu finansów osobistych oraz zobowiązać się do dzielenia się swoim doświad- czeniem z innymi szkołami. Żeby dzielić się swoimi metodami i roz- wijać umiejętności finansowe osób wymagających specjalnej troski, w ubiegłym roku Granta School wraz z Castle School zorganizowały spe-


Big Society działa online w Wisbech


Organizacja pozarządowa uru- chomiła przełomową stronę internetową, która daje miesz- kańcom Wisbech i sąsiednich miejscowości możliwość działa- nia na rzecz polepszenia warun- ków życia w ich okolicy. Dla hrabstwa Cambridge to pierw- szy krok do wprowadzenia rzą- dowego pomysłu na Big Society (Wielkie Społeczeństwo) – który zakłada, że lokalne społeczności będą bardziej samorządne i będą miały możliwość w większym stopniu stanowić o świadczonych dlań usługach społecznych. Strona internetowa www.shapey- ourplace.org, jest pierwszą tego rodzaju w Cambridgeshire, a uruchomiona została przez Ro- smini Centre, lokalną organizację pozarządową w Wisbech. Nowa strona pozwala mieszkań- com zgłaszać wszelkie nieprawi- dłowości i uwagi bezpośrednio Urzędowi Hrabstwa Cambridge, Lokalnemu Urzędowi w Fenland, policji i straży pożarnej. Te z ko- lei będą musiały odpowiedzieć na


każdą zgłoszoną uwagę, określając, co zostanie zrobione w danej spra- wie.


Zgłaszać można wiele różnych spraw, budzących wątpliwości, od antyspołecznych zachowań ma- jących miejsce w okolicy, proble- my mieszkaniowe, drogowe czy transportowe, a także śmiecenie, problemy alkoholowe czy narko- tykowe występujące w najbliższej okolicy. W tym samym czasie bę- dzie można zobaczyć, jakie pro- blemy zostały zgłoszone wcześniej przez sąsiadów i przyłączyć się do nich, wymieniając korespondencję, a także przeczytać o lokalnych im- prezach na blogu.


cjalną serię imprez w Cambridge. Wzięło w niej udział 30 osób, w ciągu tygodnia ucząc się jak posłu- giwać się pieniędzmi. W lipcu tego roku w podobnych wydarzeniach wzięło udział 55 młodych osób i 15 dorosłych z różnych szkół specjal- nych w kraju. Nauczycielki z Gran- ta School mówią, że realizacja tych zajęć była wspaniałą przygodą i mają nadzieję na więcej takiej ini- cjatywy. Są zdeterminowane dalej szukać najlepszych rozwiązań, by wyposażyć swoich wychowanków w niezbędne umiejętności ekono- miczne i pomóc im osiągnąć lepszą finansową przyszłość.


Nowa droga, której budowa po- chłonęła 25 milionów funtów, została oficjalnie otwarta w ostatnią środę, 27. października. Połączenie największych nowo budowanych osiedli, szpitala Ad- denbrooke, Trumpington i drogi szybkiego ruchu M11 jest klu-


czem do zapewnienia sprawnego transportu w rejonie Cambridge. Szacuje się, że ponad dwadzieścia jeden tysięcy pojazdów dzien- nie będzie przejeżdżało po nowej drodze pomiędzy Hauxton Road a Shelford Road. Droga liczy 1,5 mili i już wieczorem była przejezdna.


EUROPEJSKIE FUNDUSZE NA PRZETARCIE FENLANDZKICH SZLAKÓW


Departament do spraw drogo- wych Urzędu Hrabstwa Cambrid- ge zdobył 175 tysięcy funtów z Europejskiego funduszu na ge- neralny remont ścieżek space- rowych w Fenland. Pieniądze rozdysponowane zostaną przez Fens Adventurers Rural Develop- ment Programme for England w ciągu nadchodzących trzech lat


na naprawę i ulepszenie ścieżek, lepsze oznakowanie, wymianę nawierzchni, budowę bramek i mostów. Część pieniędzy pozwoli też wprowadzić lepszą promocję walorów przyrodniczych i tury- stycznych tego regionu. Planowa- ne są inwestycje w materiały in- formacyjne, strony internetowe i organizację imprez.


CENTRALNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA KREATYWNYCH


Warsztaty Kreatywności organi- zowane są w Central Library w Cambridge z myślą o dzieciach. Wszystkie dzieci w wielu 6. lat i więcej, które chciałyby spróbo- wać swoich sił w tworzeniu kola- ży będą mile widziane w sobotę, 30. października.


Każdy, kto się pojawi pomiędzy godziną 10:00 a południem, bę- dzie miał okazję stworzyć kolaż przedstawiający ogród lub pejzaż inspirowany książkami Jeannie Baker books.


Warsztaty te stanowią część do- rocznego Festiwalu Rodiznnej Na- uki. Z biegiem lat Festiwal zachęca coraz więcej osób dorosłych do kontynuacji nauki, zapisanie się do klubów zainteresowań czy na kursy. Dzięki temu łatwiej potra- fią pomagać dzieciom w odrabia- niu lekcji, ale też rozwijają swój potencjał.


ENASCAddmm_ppp.indd 9


2010-10-29 01:48:54


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32