This page contains a Flash digital edition of a book.
8


www.naszestrony-cambs.co.uk PETERBOROUGH Koniec samowolki taksiarzy z Peterborough PETERBOROUGH Kolejna farma wiatrowa ... Taksówki pod lupą policji Nowe wiatraki?


W piątek wieczorem (15 paź- dziernika) Peterborough City Council połączył swoje siły z policją Cambridgeshire i Ve- hicle Operator Services Agency (VOSA) by sprawdzić taksówki


wożące pasażerów po mieście. Pojazdy były zatrzymywane przez funkcjonariuszy ruchu drogowego policji i odstawiane do zajezdni VOSA w dzielnicy Westwood, gdzie poddane były pełnej mechanicznej inspekcji. Sprawdzano również ubezpie- czenie pojazdu, linencję oraz czy kierowcy posiadają odpowied- nie pozwolenia. Ponad 30 pojaz- dów zostało poddanych kontroli podczas akcji. Spośród nich, 11 pojazdów otrzymało zakaz jazdy wydany przez VOSA z przyczyn uszkodzeń mechanicznych takich


jak łyse opony, usterki kierownicy i hamulca ręcznego. Trzy taksów- ki mają zawieszone pozwolenia z City Councilu, jedna ze względu na stan techniczny pojazdu, a dwie pozostałe z powodu braku sprzętu niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych. 11 kie- rowców otrzymało punkty kar- ne za brak identyfikatora, brak karty taryf oraz brak gaśnicy i apteczki. Dochodzenie zostało wszczęte po tym jak jeden kie- rowca prowadził taksówkę bez odpowiedniej licencji.


J.O. PETERBOROUGH City Council w Peterborough ostrzega przed oszustami Nie daj się oszukać


W ostatnim czasie w mie- ście zdarzyło się wiele in- cydentów, podczas których nieuczciwe firmy oszukały wielu mieszkańców na dużą sumę pieniędzy. City Council chce aby mieszkańcy byli bar- dziej ostrożni w kontaktach z ludźmi, którzy pukają do ich drzwi, ponieważ niektó- rzy z nich sprzedają fikcyjne usługi bądź rozpraszają uwa- gę domownika w trakcie, gdy wspólnik wkrada się do domu. Oto wskazówki zalecane przez City Council:


Osoby podające się za przed- stawicieli „Zarządu Wodocią- gów”, który nie istnieje nie powinny być wpuszczane do domu. Każdy kto twierdzi, że reprezentuje firmę lub spółkę zajmującą siędostarczaniem wody i posługuje się sformuło- waniem „Zarząd Wodociągów” może być przez Ciebie wylegi- tymowany. Masz prawo spraw- dzić identyfikator. Nigdy nie daj się zmusić do wpuszczenia kogokolwiek do swojego domu. Jeśli czujesz się zagrożony po- proś aby osoba ta odeszła, je- śli nie będzie chciała pójść za- dzwoń na policję. Nigdy nie daj się zmusić do natychmiastowe- go wykonywania jakichkolwiek prac w twoim domu. Daj sobie czas na zastanowienie się, sprawdź ceny tej samej usługi w innych firmach jeśli napraw- dę potrzebujesz jej wykonania. Nie zapomnij o tym, że od paź-


dziernika 2008 roku, każdy sprzedawca, który przychodzi do twojego domu i sprzeda- je coś o wartości większej niż £35, musi dać ci możliwość zrezygnowania z zakupu. W ciągu 7 dni od daty zakupu masz prawo anulować umowę zawartą we własnym domu. Jeśli podejrzewasz, że zosta- łeś oszukany przez nieuczciwą firmę zgłoś to do Consumer Direct, podając najwięcej in- formacji jak to tylko możliwe – czyli imię, numer rejestracyj- ny pojazdu, kolor, marka. Jeśli to możliwe sprawdzaj adresy i numery telefonów firm, lub korzystaj z firm polecanych przez przyjaciół lub krewnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się wię- cej na temat praw konsumenta, lub zgłosić oszustwo skontak- tuj się z Consumer Direct dzwo- niąc na numer 08454 040506. J.O.


PETERBOROUGH Zakaz na żebranie zmusił go do kradzieży Żebrał, kradł, posiedzi ...


Uzależniony od narkotyków Sam Deans powiedział w są- dzie, że zaczął kraść by spróbo- wać zarobić pieniądze, ponie- waż dostał zakaz na żebranie w centrum miasta Peterborough. Sam Deans (24), bez stałego miejsca zamieszkania, 21 paź- dziernika został skazany przez sąd w Peterborough na 15 miesięcy więzienia za próbę kradzieży, po tym jak miesiąc wcześniej próbował wyrwać kobiecie torebkę. Przyznał się


do winy w trakcie wcześniejszej rozprawy. Sąd usłyszał, że De- ans uciekł z pustymi rękami, po próbie wyrwania torebki z rąk kobiecie, która samotnie szła ulicą Lincoln Road w dzielnicy Millfield. Został aresztowany po tym jak właściciel sklepu wezwał policję i pokierował funkcjonariuszy w miejsce, w które skierował się Deans. Przebieg napadu został przed- stawiony w sądzie następująco: Deans czekał na zewnątrz ban- ku Lloyds TSB na Lincoln Road około godziny 14, 21 września, kiedy poszkodowana Raquel Si- lva przeszła obok. Poczuła jak ktoś złapał ją za prawe ramię próbując wyrwać jej torebkę z ręki. Silva nie dała za wygraną i mocno trzymała torebkę, nie pozwalając złodziejowi uciec


ze zdobyczą. Deans był ścigany przez policję aż wkońcu aresz- towany. Poszkodowana była tak przerażona po tym co się stało, że postanowiła swoje dotych- czasowe, codzienne zakupy ro- bić w innej części miasta. W są- dzie mówiła również o strachu na samą myśl o tym co mogło się stać, gdyby Deans był uzbrojony. Deans otrzymał tymczasowe ASBO (anti-social behaviour order) w sierpniu tego roku za uszkodzenie mienia i żebractwo. Zakaz został nałożony na niego za żebranie, nadużywanie nar- kotyków, zniszczenia materialne poprzez pisanie i smarowanie swoją krwią budynków w cen- trum miasta, nie należących do niego. Deans był na zwolnieniu warunkowym za dwa przestęp- stwa uszkodzenia mienia, a do-


Firma energetyczna TCI Re- newables Limited ma w pla- nach budowę farmy wia- trowej w pobliżu słynnej atrakcji miejskiej Flag Fen Bronze Age, Peterborough. Zanim budowa ruszy firma chce poznać opinię społeczeń- stwa na temat planów instalacji farmy wiatrowej na obszarze należącym do Anglian Water, w pobliżu Flag Fen na Northey Road. Plany farmy można było zobaczyć w centrum dla zwie- dzających Flag Fen w czwartek. Wniosek o budowę zastępuje poprzedni – dla czterech tur- bin wiatrowych (teraz w pla- nach są trzy turbiny) – który nie otrzymał wsparcia i został


odrzucony w 2008 roku. Jednak firma TCI po wspólnej pracy z Natural England i Minister- stwem Obrony Narodowej, któ- re odrzuciło wcześniejsze pla- ny, jest gotowa do ponownego przedłożenia planów. Wniosek o planowanie ma zostać złożo- ny w Peterborough City Coun- cil w przyszłym roku. Farma wiatrowa jest jednym z kluczo- wych projektów, na powodze- nie, którego liczy City Council. Jeśli projekt zostanie zaakcep- towany, to turbiny będą mogły generować wystarczająco dużo energii do zasilania oczyszczal- ni ścieków Anglian Water, która zużywa średnio 14 GWh ener- gii elektrycznej rocznie. Jeśli, prąd generowany przez wiar- taki nie byłby przeznaczony do oczyszczalni, to mógłby zapew- nić wystarczającą ilość energii elektrycznej dla około 4700 do- mów – 7% całego budownictwa mieszkaniowego Peterborough. Dowiedz się więcej o planach na www.flagfenwindfarm.com J.O.


PETERBOROUGH Wyrwali bankomat ze sklepu. Niezła wyrwa


Z wnętrza supermarketu w Oundle przy pomocy wózka widłowego został skradzio- ny bankomat. Kradzież miała


kładniej za graffiti w kościele i w domu, które namalował swoją krwią. Deans zostal zwolniony z więzienia w 2008 roku po od- siedzeniu wyroku za kradzież, której dokonał w 2006 roku. Od tamtej pory jest bezdomny. Colin Hill, o którym mówi się w mieście iż jest miejscowym milionerem, hotelarz zaofero- wał mu pomoc. Zapłacił za jego


miejsce w czwartek 21 paź- dziernika. Bankomat stał we- wnątrz sklepu Co-Op przy St Osyth’s, Oundle. Do zniszcze- nia ściany zewnętrznej uży- to wózka widłowego, który wjechał do supermarketu, pozostawiając w ścianie dużą dziurę. Policja twierdzi, że zło- dzieje uciekli dwoma różnymi samochodami, jednym z nich był pick-up. Bankomat został znaleziony później w Wans- ford niedaleko Peterborough. J.O.


odwyk narkotykowy, lecz Deans nie podołał temu i zaprzepaścił swoją szansę na zmianę swo- jego życia na lepsze. Ponieważ Deans naruszył zasady zwol- nienia warunkowego, został ponownie skazany za dwa za- rzuty uzyskując tym samym do-


datkowe miesiące w więzieniu. J.O.


ENASCAddmm_ppp.indd 8


2010-10-29 01:46:29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32