This page contains a Flash digital edition of a book.
6


www.naszestrony-cambs.co.uk BEDFORD Promethidion Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Grupa pełna tradycji


Half Term. czyli ... Przerwy w roku szkolnym


Promethidion to dziecięcy ze- spół pieśni i tańca działający pod auspicjami Ośrodka Integracji Polsko-Brytyjskiej w Bedford (PBIC). Grupa istnieje od 2007 roku i obecnie liczy szesnastu członków, chłopców i dziew- czynki w wieku 6 – 11 lat. Celem zespołu jest promowanie piękna polskiej narodowej tra- dycji, kultury, języka i muzyki wśród społeczności polskiej oraz w środowiskach wielokulturo- wych.


Dzieci wraz z nauczycielem spoty- kają się w każdą sobotę, aby dosko- nalić swoje umiejętności wokalne i taneczne. Podczas prób dzieci utrwalają dotychczasowy reper- tuar oraz pracują nad programami bieżących występów. Podstawę re- pertuaru stanowią polskie pieśni patriotyczne oraz tradycyjne pio- senki ludowe. Dzieci występują w strojach kra- kowskich, a przy mniej formal- nych okazjach, w koszulkach ze znaczkiem zespołu, który został


wyłoniony w konkursie prze- prowadzonym wśród członków zespołu. Zespół Promethidion każdego roku zapewnia oprawę muzycz- ną na występach z okazji Dnia Dziecka, Święta Niepodległości, Bożego Narodzenia, Festiwalu Rzeki (River Festival), Festiwalu Kultur (Diversity Festival) itp. Obecnie przygotowujemy się do mini-koncertu z okazji 11 Listo- pada i brytyjskiego święta, Re- membrence Day.


Kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole, pora na zmiany i w na- szym życiu codziennym. Wszelkie dotychczasowe zajęcia, również te z dziećmi muszą zostać pod- porządkowane szkole. Musimy też zacząć planować wyjazdy ro- dzinne i wakacje, zgodnie z trwa- jącym rokiem szkolnym. Terminy przerw międzysemestralnych i wszelkich świąt, są ustalane przez władze lokalne, lub organy zarzą- dzające szkołą. Jeśli więc do tej pory, naszą tradycją były rokrocz- ne majówki, teraz musimy do- stosować ich termin do rozkładu zajęć w szkole naszego dziecka. Terminy przerw i świąt dla szkół prywatnych i wyznaniowych, ustalane są indywidualnie przez daną szkołę i kontrolowane są przez lokalne władze W większo- ści szkół, bieżący rok szkolny jest


podzielony na trzy okresy, jednak, niektóre władze lokalne wprowa- dziły podział roku na sześć seme- strów, każdy o podobnej długości. Half term


Przerwa jesienna


od poniedziałku, 25 października do piątku, 29 października 2010 Przerwa świąteczna od poniedziałku, 20 grudnia do poniedziałku, 3 stycznia 2011 Przerwa wiosenna


od poniedziałku, 21 lutego do piątku, 25 lutego 2011 Przerwa świąteczna od poniedziałku, 11 kwietnia do poniedziałku, 25 kwietnia 2011 Przerwa letnia


od poniedziałku, 30 maja do piątku, 3 czerwca 2011 Letnie wakacje


od poniedziałku, 28 lipca do piątku, 2 września 2011


ENASCAddmm_ppp.indd 6


2010-10-29 01:45:39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32