This page contains a Flash digital edition of a book.
3 EAST ENGLAND/UK W nocy z soboty na niedzielę cofamy zegarki o godzinę, a mechanizma Big Bena zatrzyma się!


Powrót do przeszłości ... w sobotę cofamy czas o 1h!


Adam Andrzejko W najbliższą niedzielę


w nocy mechanizm Big Bena zo- stanie zatrzymany na godzinę. Sir Benjamin Hall – główny komisarz robót budowlanych - nie przewi- dział bowiem w 1856 roku, że An- glicy idąc w ślad za Niemcami po 1916 r wprowadzą zmianę czasu. Operację planowanego zatrzyma- nia zegara na 60 minut Londyn obserwował już nie raz. Film vi- deo obrazujący zatrzymanie Big Bena obejrzeć można na stroni:e obadajto.com/wiadomosci/voi. Niemieccy politycy chcą, by sprawę zmian czasu raz na zawsze zakoń- czyła Unia Europejska. Mówią, że ingerowanie w czas w październi- ku i marcu nie ma żadnego sensu. Korzyści dla gospodarki i środo- wiska są minimalne. Negatywnych skutków jest dużo więcej - to roz- chwiany zegar biologiczny pracow- ników i uczniów czy większa liczba wypadków na drogach - przekonu- je Gudrun Kopp, ekspert do spraw energetyki


niemieckiej partii.


Także w Wlk. Brytanii trwa dysku- sja nad zasadnością zmiany czasu. Brytyjska prasa wylicza nawet ile ofiar śmiertelnych powoduje prze- suwaniewskazówek. Rocznie z tego powodu na drogach ginie 80 osób. Liczba kolizji i wypadków wzrasta wtym okresie o 10 procent. Najbar- dziej na niebezpieczeństwo naraże- ni są piesi i rowerzyści - alarmuje „The Daily Mirror”. Politycy z obu


państw zapowiadają, że niebawem zaproponują Parlamentowi Euro- pejskiemu projekt rozporządzenia, które zniesie nakaz zmiany czasu. Jako pierwszy o potrzebie stosowa- nia czasu letniego pisał Benjamin Franklin, który postulował, by ludzie wstawali i kładli się spać wcześniej. Humorystyczna wymowa tego ar- tykułu sprawiła, że nie zaczęto się do niej stosować. Poważnie temat zmiany czasu opisał Brytyjczyk William Willett w broszurce „Wa- ste of Daylight”, wydanej w 1907 r. Jednak pomimo znacznego lob- by w rządzie brytyjskim, nie udało mu się przeforsować tego pomysłu. Pionierami we wdrożeniu czasu let- niego byli Niemcy. Podczas I wojny światowej, 30 kwietnia 1916 prze- sunęli wskazówki zegara o godzinę wprzód, a 1 października 1916 o go- dzinęwtył. Wkrótce potem i Anglicy zaadaptowali to w swoim kraju. 19 marca 1918 Kongres Stanów Zjed- noczonych ustalił podział na strefy czasowewUSA i wprowadził na czas trwania wojny obowiązek stosowa- nia czasu letniego w celu oszczęd- ności paliwa służącego do produk- cji energii elektrycznej. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, na- stępnie w latach 1946-1949, 1957- 1964 i nieprzerwanie od 1977 roku. W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozpo- rządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2004 roku w sprawie


Zmianie czasu poddany zostanie również Time Eater w Cambrid- ge. O fenomenie tego niezwykłego czasomierza pisaliśmy w jednym z poprzednich wydań. Niespo- tykany mechanizm zaprojekto- wany został tak, że jego część stanowi ruchomy owad, który zgodnie z zamierzeniem projek- tu zjada czas. Czasem zachowuje się nie regularnie, a każdego kto na niego patrzy wprawia przy- najmniej w chwilowe osłupienie. Zapytaliśmy


autorów projek-


tu o to jak Time Eater jest przy- gotowany na zmianę czasu:


Ustawy i rozporządzenia to jedna strona medalu. Wiadomo jednak, że do zmiany czasu według odgór- nych regulacji stosować muszą się takie instytucje i firmy przewozo- we, kolej, lotniska oraz banki. Pra- cującynanocnazmianęwwiększo- ści przypadków pozostają w pracy o godzinę dłużej (wiosną krócej). Pracujący na dzienna zmianą cie- szą się z dodatkowej godziny na sen.Wpraktyce wygląda to tak, że część z nas przesuwa wskazówki


wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008 (Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 19 marca 2004 r., poz. 418 [2]). Zgodnie z rozporządze- niem zmiana czasu polega na zmia- niewskazańzegarówzgodziny2mi- nut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego. Nie w każdym roku zmieniano czas o tej samej godzinie. Na przykład z zarządzenia Prezesa Rady Mi- nistrów z 1962 czas przesunięty w nocy z 26 maja na 27 maja był z godziny 1:00 na godzinę 2:00. Do 1995 czas letni w Polsce był odwoływany w ostatnią niedzielę września (a wprowadzany w ostat- nią niedzielę marca tak jak teraz). Wcześniej daty zmiany czasu były ogłaszane w Monitorze Polskim i tak np.w1964 zmiana czasu na let- ni nastąpiła dopiero 31 maja, a na strefowy27września. Zmianę czasu stosuje około 70 krajów.WEuropie jedynym państwem, które nie pod- lega temu zwyczajowi, jest Islandia. Czas letni to czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla danego okresu roku, zazwyczaj różniący się o godzinę od standardowego czasu geograficznego. Zmiany czasu mają spowodować efektywniejsze wy- korzystanie światła dziennego (nie marnować światła słonecznego). Latem standardowy czas geogra- ficzny jest przesuwany o godzinę do przodu więc czas aktywności


- Co każde 5 minut czas zegara po- równywany jest z Narodowym Ze- garem AtomowymwWielkiej Bry- tanii. Do tego celu używane są fale radiowe. Tej nocy z soboty na nie- dzielę, po godzinie 2 nad ranem, gdy czas na zegarach powinien być zmieniany, Time Eater będzie dzia- łał niecowolniej. Przykładowo gdy będzie wskazywał czas 2:05, to faktyczna synchronizacja wynosić będzie 01:05.Wówczas Time Eater będzie spowolniony, by umożliwić złapanie właściwego czasu. Będzie on nadal zachowywać kontrolę synchronizacji czasu z zegarem


zegarków zanim położą się spać. Inni – bardziej leniwi – dokonują tego nad ranem. Godzinę posia- daną w zapasie wykorzystują na dodatkowe wylegiwanie się w łóżku. Pozostała część synchro- nizację z aktualnym czasem do- strzegają włączając telewizję lub radio. Komputery z nowymi sys- temami operacyjnymi dokonują zmiany czasu automatycznie in- formując jedynie użytkownika, że taka zmiana właśnie się dokonała.


człowieka jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwię- cej światła słonecznego. Do ozna- czania czasu letniego stosowany jest skrót DST pochodzący od ang. określenia Daylight Saving Time. Dla ludzi o ustabilizowanym trybie życia zmiana czasu jest niekorzystna i potrzebują oni nawet kilku dni, by dostosować swój zegar biologiczny do nowychwarunków- analogicznie jak przy podróżach między strefami czasowymi, choć w mniejszym za- kresie. Przeprowadzana dwa razy w roku operacja zmiany czasu jest kosztowna i skomplikowana. Pocią- gi, które są w trasie od godziny 2. w nocy muszą stanąć na godzinę. Po- stój obowiązuje na najbliższej stacji, gdzie muszą odczekać godzinę aby jechać dalej zgodnie z rozkładem jazdy. Natomiast przy zmianie czasu z zimowego na letni, wszystkie po- ciągi, które są w trasie od godziny 2. wnocy, są poopóźniane do 60 minut. Trudno o jednoznaczne wyniki do- tyczące opłacalności zmiany czasu - między innymi ze względu na zmie- niające się zużycie prądu każdego roku oraz zmiany zużycia zależnie od pogody. W Nowej Zelandii zuży- cie prądu w pierwszym tygodniu po zmianie zmniejszyło się o 5% ; badania w USA wykazały mniejsze zużycie o 1% każdego dnia[4]. W innym badaniu wybranego stanu USA — Indiany — wyniki mogą su- gerować jednak, że zmiana czasu powoduje więcej strat niż zysków.


atomowym i stopniowo przyspieszy - tak by po około około 1 godzinie i 15 minutach zrównać się z czasem faktycznym – wyjaśnia John Barber. Time Eater znany jest z nieregu- larnych zachowań. Wahadło cza- sem waha się szybciej, czasem wolniej. Tym razem zegar zwol- ni. Wszelkie nieregularności jego działania są przewidziane przez autorów projektu, którzy w ten sposób przystosowują się do fak- tycznych załamań czasu poprzez nieregularności czasu występu- jące na co dzień. W tym również i zmianę czasu z letniego na zimowy.


Skandynawscy naukowcy prze- analizowali wyniki badań zwią- zanych z ilością zawałów, które miały miejsce w czasie letnim i zimowym. Ryzyko związane z chorobami serca wzrasta zawsze w tydzień po przestawieniu ze- garków o jedną godzinę do przo- du. Blisko 5% więcej osób zma- gających się z chorobą wieńcową ma zawał w momencie, kiedy za- czyna obowiązywać czas letni. Według uczonych przyczyną za-


wałów, do których dochodzi w niedługim czasie po wprowa- dzeniu czasu letniego, są zabu- rzenia snu związane ze zmianą poziomu cholesterolu, cukru i ciśnienia we krwi w czasie trwa- nia błogiego odpoczynku. Godzi- na mniej snu, jest więc jednym z istotniejszych czynników zwięk- szającym ryzyko chorób serca. Tym razem dodatkowa godzi- na - ale TYLKO godzina ... snu nie powinna nam zaszkodzić.


ENASCAddmm_ppp.indd 3


2010-10-29 01:44:01


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32