This page contains a Flash digital edition of a book.
24


www.naszestrony-cambs.co.uk 14 dni Polska ADAM ANDRZEJKO


15 październik 2010 Gdańskie mieszkania komunalne stoją puste


„Polska Dziennik Bałtycki”: 152 rodziny mogłyby zyskać dach nad głową, gdyby Gdańsk zaczął prze- kazywać mieszkańcom lokale komunalne, które stoją puste. Co stoi na przeszkodzie? Tysiące gdańszczan czeka w ko- lejce na przydział mieszkania komunalnego. Gminna lista ocze- kujących, mimo że ruchoma, od lat utrzymuje się na stałym po- ziomie - 3 tys. rodzin. Tymczasem wiele lokali miasto samo spisuje na straty. Bo mimo że ma wolne mieszkania, nikomu ich nie przy- dziela, a te po prostu niszczeją.


16 październik 2010 Wypadek pod oknem papieskim


Krakowianie modlili się w sobo- tę wieczorem pod oknem papie- skim z okazji 32. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. W trakcie modlitwy doszło do wypadku: motocyklista potrącił kobietę i uciekał wjeżdżając w tłum. Został zatrzymany. Jak poinformowała Katarzyna Padło z zespołu prasowego mało- polskiej policji, 35-letni mężczy- zna jechał ul.Grodzką od Rynku Głównego i potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Przechodnie usiłowali go zatrzy- mać na skrzyżowaniu z ul. Domi- nikańską. Motocyklista uciekał ul. Franciszkańską, wjeżdżając w tłum przed budynkiem kurii. Lu- dzie rozstępowali się, nikomu nic się nie stało. Motocyklista usiło- wał także przejechać zatrzymują- cego go policjanta.


17 październik 2010 Bydgoszcz i budowa metra


Kandydatka na prezydenta Byd- goszczy, posłanka koła SdPl Gra- żyna Ciemniak zapowiedziała w niedzielę, że po wygraniu wybo- rów doprowadzi do budowy w mieście metra naziemno-pod- ziemnego. - Pomysł metra jest skonsulto- wany ze specjalistami, to nie jest pomysł zza biurka. Nikt nie zane- gował pomysłu, ale były obawy,


czy jest to realne. To od nas zależy, czy pomysł zostanie zrealizowany, a jestem przekonana, że tak - po- wiedziała na konferencji praso- wej Ciemniak. W pierwszym etapie metro na- ziemno-podziemne miałoby połą- czyć główny dworzec kolejowy w Bydgoszczy z największym osie- dlem mieszkaniowym Fordon, od- dalonymi od siebie o ok. 20 kilo- metrów. Perspektywicznie metro miałoby przebiegać ze wschodu na zachód miasta.


18 październik 2010 Wrocław: bazar na Świebodzkim jednak zostanie


„Polska Gazeta Wrocławska”: Tyl- ko do końca października miało działać niedzielne targowisko na dworcu Świebodzkim. To już nie- aktualne. Kolejarze, do których należy teren, na razie nie wy- proszą stąd kupców ani też nie zorganizują dla nich - jak zapo- wiadali - nowego bazaru przy ul. Paczkowskiej. A umowę w spra- wie działalności bazaru na Świe- bodzkim przedłużą. Nie wiadomo jeszcze, na jak długo. - Ogłosiliśmy trzy przetargi na dzierżawę terenów pod targowi- sko przy u. Paczkowskiej. Żaden z nich nie doprowadził do wyłonie- nia firmy, która byłaby zaintereso- wana prowadzeniem tam handlu - rozkłada ręce Bartłomiej Sarna, rzecznik prasowy Oddziału Go- spodarowania Nieruchomościami PKP.


19 październik 2010 Zatrzymany po 10 latach


Poszukiwany od 10 lat cztere- ma listami gończymi Dariusz M., został zatrzymany przez policję w Białym Dunajcu na Podhalu. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o liczne oszustwa i kradzieże. Jak poinformował rzecznik zakopiań- skiej policji Kazimierz Pietruch, 43-letni Dariusz M. z Puław miał przy sobie sfałszowany czeski paszport i prawo jazdy. Z usta- leń policji wynika, że Dariusz M. chciał na Podhalu sprzedać kra- dziony samochód na hiszpańskich numerach rejestracyjnych. Policja podejrzewa, że mężczyzna - po- sługując się sfałszowanymi do- kumentami - mógł dokonywać


czyli czym żyją Polacy w kraju...


różnego rodzaju przestępstw, nie tylko tych, za które jest ścigany.


20 październik 2010 Najlepsze gospodarstwo ekolo- giczne w Polsce


Mirosław i Aleksandra Babalscy z Pokrzydowa koło Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) zwyciężyli w ogólnopolskim finale konkursu na najlepsze gospodarstwo ekolo- giczne podczas Targów Naturalnej Żywności Natura Food w Łodzi. „Państwo Babalscy prowadzą od wielu lat atestowane gospodar- stwo ekologiczne (aktualny areał 9 ha) oraz Wytwórnię Makaronu BIO, w której są przetwarzane produkty rolnictwa ekologiczne- go. To liderzy rolnictwa ekologicz- nego, nie tylko w swojej okolicy, ale i w całej Polsce” - poinformo- wała w środę Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka woje- wództwa kujawsko-pomorskiego.


21 październik 2010 Kontrowersyjna obwodnica


„Polska Głos Wielkopolski”: Mar- szałek województwa wielkopol- skiego chce współfinansować, a wojsko nie sprzeciwia się przebie- gowi przez poligon w Biedrusku drogi łączącej węzeł A2 w Nagra- dowicach z zachodnią obwodnicą Poznania. Jednak miasto negatyw- nie zaopiniowało ten projekt. O budowie drogi łączącej węzeł A2 z zachodnią obwodnicą mówi się od roku 2001. Popularnie nazywa się ją IV ramą. W ostatnich dniach pojawiła się realna możliwość bu- dowy łącznika, ponieważ marsza- łek Marek Woźniak uzyskał przy- zwolenie zarządu województwa na współfinansowania nawet 50. procent tej inwestycji. Koszt sza- cowany jest na około 350 mln zł.


22 październik 2010 Powstają cyfrowe zdjęcia miasta


„Polska Gazeta Wrocławska”: Od kilku dni jeździ po ulicach Wro- cławia i budzi zaciekawienie prze- chodniów. To samochód z wielką kamerą na dachu, należący do ho- lenderskiej firmy Cyclomedia. Wy- konuje ona panoramiczne zdjęcia miasta. Cykloramy, bo tak facho- wo nazywa się ten typ fotografii, wykonywane są w bardzo wyso- kiej jakości. Kamera umieszczo- na na samochodzie i odpowied-


nie oprogramowanie umożliwia wykonanie zdjęć pod kątem 360 stopni, z uwzględnieniem szcze- gółów rejestrowanego terenu. - Na podstawie wykonanych ob- razów, można obliczyć wysokość i długość obiektów, znajdujących się w przestrzeni z dokładnością do 10 centymetrów - tłumaczy dr Maciej Hajdukiewicz, operator sa- mochodu.


23 październik 2010 Ofiary pożaru w Rybniku


Dwie osoby zginęły w nocy z piątku na sobotę w pożarze trzy- piętrowego budynku w Rybniku. Ofiary to najprawdopodobniej bezdomni, ich zwłoki znaleziono w palącej się piwnicy. Cztery inne poszkodowane osoby odwieziono do szpitala. Jak poinformował PAP rzecznik śląskiej straży pożarnej Jarosław Wojtasik, rybniccy stra- żacy zostali wezwani do pożaru w budynku przy ulicy Dworek krótko po północy. Paliła się piw- nica. Przed przyjazdem dwóch za- stępów straży z budynku wyszły trzy osoby. Strażacy ewakuowali z budynku pięć kolejnych, cztery z nich - podtrute dymem - trzeba było odwieźć do szpitala.


24 październik 2010 Nielegalny alkohol


Ponad 34 tysiące litrów podrobio- nego alkoholu wprowadziła na ry- nek grupa przestępcza, rozbita w ostatnich dniach przez Centralne Biuro Śledcze w Olsztynie - poin- formował w niedzielę Dawid Ste- fański z warmińsko-mazurskiej policji. Według policji przestępcy odkażali alkohol przemysłowy i sprzedawali jako wódkę znanych marek. Od marca 2010 r. wprowa- dzili do handlu na Warmii i Mazu- rach co najmniej 34,5 tys. litrów nielegalnego alkoholu. W minio- nym tygodniu CBŚ zatrzymało tej sprawie 11 osób, siedem z nich usłyszało już prokuratorskie za- rzuty. Dwaj - Karol K. i Jerzy B., który był już karany za podobne przestępstwa - są podejrzani o kierowanie zorganizowaną gru- pą. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Policja nie wyklucza ko- lejnych zatrzymań.


25 październik 2010 Studentom zabrano specjalizację


„Polska Kurier Lubelski”: Studen- ci fizjoterapii Wyższej Szkoły Spo- łeczno-Przyrodniczej w Lublinie czują się oszukani. Kiedy przed rokiem, zapisywali się na studia, uczelnia obiecywała specjalizacje, na których zdobędą szczegółową wiedzę z dziedziny, która ich in- teresuje. Studenci wybierali spe- cjalizację w czerwcu. Teraz oka-


zuje się, że - dla dobra studentów - specjalizacji nie będzie. - Kiedy zaczynaliśmy studiować, było mówione, że na drugim roku ma być podział na specjalizacje. Wtedy uczelnia oferowała nam: odnowę biologiczną, ratownic- two medyczne i fizjoterapię. W czerwcu 2010 r., czyli pod koniec pierwszego roku studiów, pisali- śmy deklaracje jaką specjalizację wybieramy. A teraz dowiadujemy się, że w tym roku nie będzie po- działu na specjalności i wszyscy zostają na zwykłej fizjoterapii. Ludzie są wkurzeni, bo przyszli do WSSP ze względu na określoną specjalność, a teraz jej nie ma. Do- łożono nam w zamian dodatkowe przedmioty, ale to nie jest to samo - skarży się studentka.


26 październik 2010 Komunikacja aglomeracyjna


„Polska Głos Wielkopolski”: Wsia- dając do autobusu, zbliżasz kartę PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna) do czytni- ka. Wysiadając po 15 minutach ponawiasz czynność i przesiadasz się do tramwaju. Tutaj procedura jest taka sama. Jednak, gdy po 10 minutach opuszczasz tramwaj, nie płacisz za dwa 15-minutowe bile- ty, tylko za 30-minutowy, bo ten jest dla ciebie bardziej opłacalny. System jest inteligentny i wybiera wariant, który będzie oszczęd- niejszy dla twojej kieszeni.


27 październik 2010 Dzieci po zapłonie gazu


Pięć osób, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitali po tym, jak w ich mieszkaniu w osadzie Dolę- dzin pod Raciborzem nastąpił zapłon gazu, który wydobywał się z butli używanej do gotowa- nia. Stan dwojga dzieci w wieku 2 i 6 lat jest poważny. Jak poin- formował rzecznik raciborskiej straży pożarnej Stefan Kaptur, dzieci z oparzeniami twarzy oraz rąk i nóg przewieziono śmigłow- cem do szpitali poza Raciborzem. Trzy dorosłe osoby - mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 23 lata oraz 61-letni mężczyzna - prawdopo- dobnie rodzice i dziadek dzieci - pozostali w szpitalu w Raciborzu.


28 październik 2010 Marek Rosiak pochowany


Rodzina, przyjaciele, parlamen- tarzyści pożegnali dzisiaj Marka Rosiaka, zastrzelonego w ubie- głym tygodniu w łódzkim biurze PiS. Marek Rosiak został pocho- wany na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Trumna z ciałem Marka Rosiaka została zło- żona w grobie przy głównej alei katolickiej części cmentarza, przy krzyżu.


ENASCAddmm_ppp.indd 24


2010-10-29 02:22:40


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32