This page contains a Flash digital edition of a book.
14


www.naszestrony-cambs.co.uk PETERBOROUGH Projekt dedykowany mieszkańcom Peterborough


Peterborough oczami mieszkańców


Ludzie mieszkający w Peterbo- rough zaproszeni są do udziału w osobistym zwiedzaniu miasta, identyfikując się i mówiąc o miej- scach, które mają dla nich znacze- nie i miały duży wpływ na ich życie. Nowy projekt zwany „Take me to” (zabierz mnie do) daje mieszkań- com miasta możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami z życia codziennego w Peterborough, oraz do spojżenia na życie innych osób w każdym wieku, każdego pochodzenia, które mieszkają obok nich, zabierając je na wycieczkę. Projekt „Take me to” organizowany jest przez Encounters organizację, która jest częścią Citizen Power Pe- terborough, inicjatywy kierowanej przez Peterborough City Council, RSA (Royal Society for the Encoura- gement of Arts, Manufacturers and Commerce) i Arts Council England. Przedsięwzięcie zostało zaprojek- towane, aby zainspirować ludzi do dzielenia się i bycia świadkami tego, co jest wyjątkowe w ich są- siedztwie. Udział jest całkowicie bezpłatny, można zgłosić się same- mu, z przyjaciółmi lub jako rodzi- na. W projekcie mogą uczestniczyć


grupy małe i duże, maksymalnie 36 osobowe, ludzie w każdym wieku, każdej narodowości. Dostepne są trzy terminy: zgromadzenie się w cantrum mia- sta w celu przygotowania się do wycieczki w czwartek 11 listopada (godzina 17 – 20) lub w piątek 12 listopada (godzina 11 – 14), „Take me to” zwiedzanie okolic Pe- terborough w sobotę 27 listopada lub w niedzielę 28 listopada, wy- cieczka zacznie się o godzinie 11 a skończy się pomiędzy 15 – 16 osta- teczne uroczyste spotkanie w cen- trum miasta będzie miejscem do dzielenia się swoimi refleksjami na temat miasta po wycieczce, zapla- nowana jest również degustacja lo- kalnej żywności, w środę 1 grudnia od godziny 17 do 20. Projekt „Take me to” ma na celu odkrycie nowych sposobów na stworzenie miasta lepszym miej- scem do życia, oraz ma rozwinąć u mieszkańców silniejsze poczucie przynależności do miasta. Kierow- nik projektu Graeme Clark powie- dział: „To pozwala mieszkańcom Peterborough zastanowić się jak wpłynęły na ich życie miejsca, w


których mieszkają i spędzają wol- ny czas. Mamy nadzieję, że ludzie będą przy tej okazji dzielić się swo- imi doświadczeniami z innymi w sposób, który pogłębia wzajemne zrozumienie, poczucie dumy i chęć poprawy reputacji Peterborough jako wspaniałego miejsca dla ro- dzin, do życia, pracy i odwiedzin.” Osoby zainteresowane wzięciem udziału powinny skontaktować się z Ruth Nutter pocztą elektroniczną na adres ruthn@encounters-arts. org.ukAdres poczty elektronicz- nej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie na numer 07951 578208. Uczest- nikom poniżej 16 roku życia musi towarzyszyć osoba dorosła.


J.O.


Nowa ustawa przeciwko dyskryminacji


Od 1 października w Wielkiej Brytanii za- częła obowiązywać nowa ustawa o równo- ści. Nowe reguły mają zapobiec przypad- kom dyskryminacji w pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność czy płeć. Ustawa o równości (the Equality Act 2010) zastąpiła wszystkie obowiązują- ce wcześniej przepisy prawne dotyczące dyskryminacji. Pracownicy cierpiący na dysleksję albo ci, którzy są często nie- obecni w pracy ze względu na chorobę czy opiekę nad chorym krewnym, będą lepiej chronieni przed zwolnieniem. Zgodnie z nowymi przepisami pracodaw- ca nie będzie mógł pytać kandydata o stan zdrowia zanim zaproponuje mu pracę.


Będzie to możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie chciał sprawdzić, czy kandydat może wykonywać niezbędne zadania. Ma to zapobiec przypadkom niesprawiedli- wego traktowania niepełnosprawnych. Nowa ustawa pozwoli również matkom karmić dziecko piersią w miejscach pu- blicznych, choć nie w miejscu pracy. Jed- nak eksperci wyjaśniają, że dyskrymi- nowanie matki ze względu na karmienie piersią w pracy podpada pod artykuł o dyskryminacji ze względu na płeć, co już grozi konsekwencjami wobec pracodawcy. W myśl nowych przepisów tak- że nastoletnie dziewczyny w cią- ży albo mające dziecko będą mogły


W OBIEKTYWIE ... zakupoholiczki...


przystąpić do egzaminów A-level. Wśród nowych zmian znalazł się przepis pozwalający pracownikom, zwłaszcza w sektorze finansów, na omawianie swo- ich zarobków z kolegami w pracy. Jeżeli zostaną ukarani przez pracodawcę za to, że rozpowszechniają informacje doty- czące swojej pensji, będą mogli zgłosić to jako próbę prześladowania w pracy. Wiele środowisk biznesowych jest nega- tywnie nastawionych do zmian w prze- pisach, ponieważ ich zdaniem stanowią one zbyt duże obciążenie dla pracodaw- ców. Eksperci prognozują wzrost liczby pozwów wnoszonych przed sądy pracy, zwłaszcza przeciwko małym firmom.


Nowe święta w angislkim kalendarzu


Bonfire Night (Guy Fawkes Night) - dzień na uczczenie udaremnienia spisku prochowego (1605r.) - Anglia - 5 listopada „Noc sztucznych ogni” nazywana w Wielkiej Brytanii Guy Fawkes Night czy Bonfire Night obchodzony jest na pamiąt- kę pewnego wydarzenia historycznego.


W 1605 roku Guy Fawkes wspólnie z kolegami próbował wysadzić króla Jamesa I i Parlament. Chcieli tego dokonać, ponieważ nie podobała im się polityka króla, a na dodatek Guy był rzymsko katolikiem, a król protestantem. Jednak plano- wany zamach na 5 listopada nie powiódł się. Beczki podłożone pod piwnicami Parlametnu zostały znalezione na czas. Niedoszli zamachowcy zostali ścięci za zdradę króla.


Od tego czasu na pamiątkę Anglicy co roku świętują to wydarzenie paląc kukły Guy’a i odbywają się pokazy sztucznych ogni. Poza większymi imprezami masowy- mi, organizuje się również mniejsze w gronie rodziny lub przyjaciół.


Z kolei dzieci na kilka dni przed 5 listopada, chodzą po ulicach z kukłą Guy’a i proszą o „penny for the Guy”, za zebrane datki kupują sztuczne ognie.


Rememberance Sunday - dzień poświęcony pamięci poległych podczas obydwu wojen – obchodzony w drugą niedzielę listopada. Przy pomnikach wojen składa- ne są wiązanki, o 11.00 wszyscy, bez względu na to gdzie przebywają, czczą dwie minuty ciszy, a tradycją rodziny królewskiej jest zebranie się z politykami i przy- wódcami religijnymi przy The Cenotaph w Withehall, gdzie w godzinach od 10.00 do 14.00 odbywają sie główne obchody Remembrance Day. Dzień ten nazywany jest także Dniem Maka (ang. Poppy Day), z uwagi na zwyczaj noszenia w tym dniu sztucznych maków przypiętych do ubrania na znak pamięci. Na ulicach sprzeda- wane są czerwone maki, a dochód przeznaczony jest na rzecz weteranów.


ENASCAddmm_ppp.indd 14


2010-10-29 01:56:35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32