This page contains a Flash digital edition of a book.
11 CAMBRIDGESHIRE Policjanci z Cambridgeshire gotowi na Halloween!


Plakat zamiast czosnku ... nowe policyjne zaklęcie!


Co roku w okolicy dnia Hallo- wen, policja odnotowuje wzrost zgłoszeń dotyczących niewłaści- wego zachowania i wybryków, będących dużą uciążliwością dla mieszkańców okolicy. To co świę- tujący nazywają wieczorem stra- chów, upiorów i żartów - dla po- licji okazuje się bardziej realnym koszmarem. W roku ubiegłym, w dniu 31 października pomiędzy godziną 15.00 a 22.00 funkcjona- riusze dyżurujący pod numerem alarmowym 999 odebrali 87 zgło- szeń. Wszystkie dotyczyły zacho- wań chuligańskich i uciążliwości związanych z żartownisiami, któ- rzy przekraczając granice żartu uprzykrzali się mieszkańcom hrabstwa Cambridgeshire. Tegoroczny „upiorny” wieczór poprzedzony został akcją, w któ- rej policja podjęła wyzwanie by zminimalizować uboczne skutki oczekiwanych żartów. W tym celu przygotowano i rozdystrybuowa- no tysiące plakatów na terenie


hrabstwa w okresie poprzedzają- cym Halloween. Na przygotowa- nym plakacie umieszczono nawią- zującą do Halloween czarownicę na miotle. Jej wizerunek przekre- ślono, a pod spodem umieszczono krótkie hasło apelujące do żartow- nisiów o zachowanie powagi w miejscu gdzie zostanie taki plakat zawieszony. Intencją organizatorów jest przede wszystkim ostrzeżenie i apel o za- niechanie niewłaściwych zacho- wań. Wszędzie tam gdzie plakat zawiśnie – świętujący proszeni są o powstrzymanie się od natarczy- wych dowcipów. Prośba o usza- nowanie woli mieszkańców, któ- rzy ten wieczór mimo wszystko chcą spędzić bez narażania się na odwiedziny wiedźmy lub „szkie- letora”. Policja zwraca się przede wszystkim do rodziców i opieku- nów dzieci biorących udział tego dnia w tradycyjnym obchodzie po okolicy. Funkcjonariusze prawa apelują by dzień ten spędzono bez-


piecznie i w zgodzie z innymi. Plakaty mogą być wywieszane w oknach i drzwiach - tak by wszyst- kim upiorom już z daleka podzię- kować za odwiedziny. Ten swoisty amulet można ściągnąć ze strony internetowej Policji w Cambrid- geshire – www.cambs.police.uk. Plakaty trafiły do wielu sklepów na terenie Cambridgeshire. Akcją anty-upiorną objęto również Pe- terborough, Huntingdon, Wisbech, March, St Ives i St.Neots. Policja odwiedzi również miejsca gdzie w latach poprzednich docho- dziło do incydentów z nadużywa- niem alkoholu i niewłaściwym uży- ciem ogni sztucznych. Miejmy więc nadzieję, że mimo iż jest to jedyny dzień w roku gdy na ulicy spotkać można kościotrupa lub czarownice – to włos nam z głowy nie spadnie i nikt nie będzie się uskarżał na nagły wzrost ciśnienia i bicia serce wywołany … żartem zombi wyła- niającego się zza krzaków. mateo


EAST ENGLAND Nadchodzi dzień zadumy, chwila zastanowienia ...


Znicz czy dynia? ... oto jest pytanie!


Początek listopada to okres, kiedy w zabieganym codzien- nym szarym życiu znajdujemy chwilkę by przystanąć, zwolnić i pomyśleć o przemijaniu. W cza- sach, w których żyjemy żyjemy, temat śmierci, nie jest tematem lubianym. W wiecznej pogoni za sukcesem i młodością nie na rękę nam myślenie o czymś przecież tak bardzo odległym. Ale czy aby na pewno? Łacina, jako język który zawsze dostarcza nam mądrych senten- cji i na tę okazję ma jedno jakże trafne zdanie. Ktoś umieścił je na cmentarnym pomniku. „Prze- chodniu zatrzymaj się na chwilę i przeczytaj, Byłem kim jesteś, je- stem kim będziesz” I może to być wcale nie odległy czas. W Polsce atmosferę dni zadusz- nych, pełnych refleksji, odczu- wamy silniej. Cmentarze uwodzą migotaniem świec, kwiaty ście- lą się na każdym prawnie na- grobku, a żywi otaczają bliskich zmarłych szczególną pamięcią. Na próżno jednak szukać tej at- mosfery w Anglii. Tutaj króluje dynia. No cóż co kraj to obyczaj. Niemniej jednak przyjęto, iż Dzień Wszystkich Świętych trak- tujemy dostojnie, poważnie a sło- wa wypowiadamy zniżonym gło- sem. To przecież tak poważne dla nas święto. Nic bardziej mylnego. To radosne święto Wszystkich świętych. Takie imieniny dla nas wszystkich, oraz wielka nadzie-


ja. Każdy przecież święty miał przeszłość, a każdy grzeszny ma przyszłość. To i nam daje pewną wskazówkę jak postępować dalej. Drugi dzień, to dzień zaduszny. Jest to właściwy moment na re- fleksję o życiu i będącej jego sio- strą - śmierci. Towarzyszy nam od momentu narodzenia i chodzi za nami jak cień. Dobrze się stało, że w kalendarzu jest taki dzień, w którym z większą troską pochyla- my się nad tą tajemnicą. Anglia to ziemia, której nie brakuje naszej Polskiej krwi. Spoczywają w niej ludzie dla których słowa „Bóg, Honor,Ojczyzna” nie były tylko


piękną wszywką na sztandarze. Ile polskich mogił zdobi tę zie- mię? Trudno odpowiedzieć. Może warto zamiast kolejnej dyni czy też maski kupić znicz i zapalić go na grobie nieznanej osoby? Pa- miętajmy, że i my też podzielimy ten sam los. Może wówczas przyj- dzie nam złożyć swoje docze- sne szczątki z dala od Ojczyzny. I może wówczas ktoś przyniesie zapalony znicz na naszą mogiłę? W cmentarnej ciszy - ale jakże wymownej - podejmijmy decyzje znicz czy dynia? Odpowiedzi po- szukaj sam - drogi czytelniku. Andrzej Gąsienica


30-go października kolejne po- rządkowanie polskich grobów Stowarzyszenie Poland Street w okresie Wszystkich Świętych przeprowadza coroczną, szóstą już akcję porządkowania cmen- tarza Gunnersbury w Zachod- nim Londynie, miejsca spoczyn- ku wielu zasłużonych Polaków. Przyłącz się do nas w sobotę 30-go października, od 12:00 do 17:00, aby wspólnie porząd- kować mogiły i zapalać znicze. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom wojennym pochowa- nym na cmentarzu Gunnersbury. (adres: Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Av, London W3 8LE). Tych którzy nie mogą dojechać do Londynu zachęcamy


ENASCAddmm_ppp.indd 11


do odszukania Polskich grobów na miejscowym cmentarzu i zapalenia na nich świeczki. Polskie groby sa na prawie każ- dym cmentarzu w tym kraju. W sprawie Gunnersbury ożna kontaktować się z następujący- mi osobami: Łukasz Boryczko, 07786735965 lub z Krzysztofem Wiktorowiczem, który będzie koordynował akcję na miejscu: 07735041367 lub 07536107426. Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie obecności na nastepujcy adres email: wszystkich_swietych@poland- street.org.uk


Stowarzyszenie Poland Street


2010-10-29 01:52:36


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32