This page contains a Flash digital edition of a book.
10


Lokalne utrudnienia drogowe ...


Most przy ulicy Hills Road w Cam- bridge będzie zamknięty w przy- szłym tygodniu. Takie utrudnienia mieć będą miejsce codziennie o go- dzinie 20:00. Wyjątkiem będzie pią- tek, kiedy most pozostanie otwarty aż do godziny 23:00, by umożliwić łatwy dojazd i powrót tym, którzy będą chcieli zobaczyć pokaz sztucz- nych ogni na Midsummer Common.


Nocne prace na moście zaczną się w poniedziałek. Most zostanie po- nownie otwarty każdego dnia o 5 rano. Prace zostaną przeprowadzo- ne w celu usprawnienia ruchu na skrzyżowaniach przed otwarciem nowych oddzielnych ścieżek rowe- rowych. Piesi nadal będą mogli ko- rzystać z mostu, a rowerzyści będą musieli zejść z rowerów i przejść chodnikiem dla pieszych. Dla kie- rowców samochodów wprowadzo- ne będą objazdy. Most na Hills Road będzie zamknię- ty nocami ze względu na remont zjazdów, które mają poprawić płyn-


ność ruchu na drodze, oraz przygo- towanie osobnych śnieżek rowero- wych do otwarcia. Szefowie transportu w Cambridge zarządzili, że prace będą odbywały się nocą, żeby uniknąć niepotrzeb- nych zakłóceń w czasie najwięk- szych korków. Blokada mostu rozpocznie się w po- niedziałkowy wieczór, 1. listopada i ma zostać zniesiona w piątek 5 li- stopada. Ponad 4,000 rowerów przejeżdża codziennie tym mostem. Ścieżki ro- werowe zostaną teraz uruchomio- ne jako następstwo sukcesu wcze- śniejszego pilotażu. Ma to posłużyć bezpieczeństwu zarówno rowerzy- stów, jak i zmotoryzowanych. Poza drogowskazami, które są już przygotowane, by udzielać kie- rowcom informacji o możliwych objazdach, już w tej chwili most oznakowany jest ostrzeżeniami i in- formacją o planowanych zamknię- ciach. red


CAMBRIDGE Zakaz jazdy rowerem ... Zakaz na ścieżce?


Mylące znaki drogowe „no cy- kling” (zakaz jazdy rowerem), które zostały postawione obok ścieżki rowerowej zostaną usunięte i zastąpione innymi. Znaki znajdują się na drodze dojazdowej do szpitala Adden- brooke w Cambridge i prze- znaczone są do zapobiegania jazdy rowerem na chodniku a nie na ścieżce rowerowej. Jed- nak znaki ustawione są w taki


sposób, iż mogą sugerować, że nie wolno jeździć rowerem po ścieżce rowerowej. Rzecznik Addenbrooke przyznaje błąd, ale mówi, że znaki zostały za- twierdzone przez Cambridge County Council. Droga wybu- dowana za L26 milionów z rocznym opóźnieniem zosta- ła dzisiaj oddana do użytku. J


.O


Utrudnienia na moście szczególnie dotkliwe mogą być dla tych osób, które pracują na nocnej lub porannej zmianie w szpitalu, a mieszkają po przeciwległej jego stronie w centrum miasta. Warto więc tak zaplanowac dojazd do pracy, by ominąć zamkniety most przygotowanym objazdem.


Zderzenie czołowe na Oundle Road PETERBOROUGH Dwóch rannych w wypadku samochodowym


Do wypadku doszło w piątek 22 października o godzinie 23:30. Kierowca taksówki Hackney Carriage musiał być wyciągnię- ty z pojazdu przez straż pożar- ną, po tym jak zderzył się czo- łowo z Volkswagenem Polo na Oundle Road w dzielnicy Wo- odston, w pobliżu Palmerston Arms. Chris Harris który wi- dział miejsce bezpośrednio po katastrofie, powiedział: „Kie-


rowca taksówki utknął w sa- mochodzie, ale był przytomny. Drugi kierowca sam wyszedł z samochodu i leżał na chodni- ku.” Taksówkarz był w stanie sam podejść do ambulansu, po tym jak straż pożarna użyła no- życ aby go wyciągnąć. Kierowca taksówki został zawieziony do Peterborough District Hospi- tal, jego dwaj pasażerowie nie wymagają leczenia. Kierowca


Volklwagena również został przewieziony do szpitala. Ulica Oundle Road była zamknięta przez 90 minut. Na miejsce zda- rzenia przyjechały dwie karetki pogotowia, trzy wozy strażac- kie i cztery radiowozy. O go- dzinie 00:30 wrak auta został odholowany. Jeśli posiadasz ja- kiekolwiek informacje zadzwoń na na numer 0345 456 4564 J.O.


www.naszestrony-cambs.co.uk CAMBRIDGESHIRE Zaplanuj drogę do pracy - zamin zaskoczy Cię zamknięty most!


więcej na str.26 i 27


ENASCAddmm_ppp.indd 10


2010-10-29 03:08:32


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32